УРОИНФЕКЦИИ И БРЕМЕННОСТ

Ренета Джоргова, Диана Любомирова

МБАЛ”Сердика”ЕООД гр. София

 

Уроинфекциите са едно от най-честите усложнения по време на бременност, водещи до сериозен перинатален морбидитет.

Причините за високата честота  не са напълно изяснени. Предполагат се различни анатомични и физиологични промени, които настъпват в майчиния организъм по време на бременност.

Една от причините е нарушение на нормалната микция от механично естество.

Целта на изследването е да се установи честотата на уроинфекциите в АГО, преминали през периода  май 2011 – май 2013 г.

Материал и методи

Изследването е ретроспективно, обхваща 150 бременни, преминали през отделението, от тях 36 бременни с уроинфекции, придружаващи бременността.

Изследвана е честотата на уроинфекциите в зависимост от:  паритет, срок на бременността, патогенен причинител, доминиращ клиничен симптом.

При всяка пациентка са проведени следните изследвания:

Микробиологично изследване на урина

Пълна кръвна картина

Биохимия

Честота на причинителите:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Честота на клиничните симптоми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Честота на промените в параклиниката:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Зависимост на уроинфекциите от паритета:

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Лечение

Антимикробно лечение – в зависимост от чувствителността на изолирания микроорганизъм

-          Антибиотици от пеницилиновата група

-          Пеницилин

-          Цефалоспорин

-          Уреидопеницилини

-          При остър пиелонефрит лечението започва с възстановяване на плазмения обем, който е намален в следствиедехидратацията – интравенозна инфузия на кристалоидни разтвори.

-          Антипиретици

Изводи

    1. Честотата на уроинфекции в АГО е 3%
    2. Най-често се асоциира с анамнеза за прекаран пиелонефрит
    3. Най-честият изолиран причинител е E. Colli
    4. Най-честите отклонения в параклиниката при пациентки с уроинфекция са анемия и левкоцитоза
    5. Уроинфекциите корелират сигнификантно с примипаритет

Обобщение

Не трябва да се подценяват уроинфекциите като рисков фактор за развитие на интраутеринна ретардация на плода и предтерминно раждане.

Препоръки

Да се въведе в практиката рутинно изследване за бактериурия в ранните срокове на бременността с цел профилактика на уроинфекции и предтерминно раждане.