Продължаващо обучение

на професионалистите по здравни грижи

в системата за следдипломно обучение.Продължаващото  обучение извършва преход към потребностите и ценностите на пазарната икономика. 
Продължаващото обучение осъвременява и усъвършенства професионалните възможности  в съответствие с новите изисквания на здравната система. Присъединяването на България към ЕС означава и присъединяване към Европа като зона на знанието и обучението, продължаващо през целия живот. 

 Повишаването на професионалната квалификация на професионалистите по здравни грижи е една от приоритетните дейности на БАПЗГ.

 

Професионалистите по здравни грижи се обучават по собствено желание и доказват обучението си  с удостоверение/я/ издадено от Българската асоциация  на професионалистите по здравни грижи

 / БАПЗГ /  и структурата, която провежда обучението.


Съществуват различни форми на продължаващо обучение: курс, индивидуално обучение, семинар, конференция, конгрес, презентация, симпозиум и други.

 

 

Признаване на продължаващото обучение от БАПЗГ.

Съгласно „Закона за здравето” - чл.182, ал. 1 и „Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти” -  чл.8, ал.7

БАПЗГ „организира, координира, провежда и регистрира продължаващото обучение на професионалистите по здравни грижи при условия и по ред, определени в договори с висшите медицински училища и с базите за следдипломно обучение.”

В договорите се определят и финансовите      взаимоотношения.

Необходими документи за сключване на договор с БАПЗГ за кредитиране форми на продължаващо  обучение.

 

 

1.     Молба (свободен текст) до Председателя на БАПЗГ (копие до отдел Продължаващо обучение на БАПЗГ);

2.     Програма на формата на продължаващото обучение по дати, академични часове и посочени лектори;

3.     Документи, удостоверяващи, че лекторите, участващи в мероприятието са университетски преподаватели,, преподаватели по здравни грижи или работят в лечебни заведения, акредитирани за обучение;

 

 

Договорите се подписват най-късно 10 дни преди провеждане на формата на продължаващото обучение.

 

 

Удостоверенията за кредитна оценка се издават на регистрираните участницилично, след приключване на формата на продължаващото  обучение.

 

Формите за продължаващо обучение, за които има сключен договор с БАПЗГ се публикуват в WEB сайта на Асоциацията.

Структурата която провежда обучението,  издава удостоверение по образец,  на всеки участник във форма на продължаващо обучение.

 

 

Проведени форми на продължаващо обучение, при несключен договор с БАПЗГ, няма да се кредитират.