Регистър на договорите,сключени с БАПЗГ за кредитиране формите на продължаващо обучение

за  2009  год.

 

Дого

вор

Форма на продължаващо обучение

Ка

те

го

рия

 

Тема

Органи

затор

Дата и място на

провеждане

( от – до )

Кредитна

оценка

по ЕКС

Председа

тел

Телефон

за връзка

1

Курс с тест

А

Ж

„Зрение 2020.Социално значими очни заболявания в света, Европа и България. Катаракта и глаукома.”

РК на БАПЗГ

Гр.Варна

17.01.2009г.

Гр.Варна

13                                                

 кред.

 точки

Галина

Ганева

GSM

0886591

995

 

2

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.Перник

19.01.2009г.

19.01.2010г.

 

Иванка Савова

GSM

0888399

818

 

3

Курс с тест

А

Ж

„Сестрински процес и сестринска диагноза”

РК на БАПЗГ

Гр.Перник

28.01. –

29.01.2009г.

Гр.Перник.

17                                                 

 кред.

 точки

Иванка Савова

GSM

0888399

818

 

4

Договор

 

 

УМБАЛ

„Алексан

дровска”

ЕАД

20.01.2009г.

20.01.2011г.

 

Гл.м.с.

Магдалена Нинова

02/

9230381

5

Договор

 

 

НЦЗПБ

Гр.София

16.02.2009г.

16.02.2010г.

 

Акад.д-р

Богдан Петрунов

 

6

Курс с тест

А

Ж

„Новости в клиничната и микробиологична диагностика”

НЦЗПБ

Гр.София

09.02. -13.02.2009г.

Гр.София.

35

кред.

точки

Д-р Пламен

Падешки

02/

9446999 в. 267

7

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.Добрич

01.02.2009г.

31.12.2009г.

 

Мария Димитрова

GSM

0885635

806

 

8

Курс с тест

А

Ж

„Лабораторни показатели за острата фаза на възпалението и приложението им в сърдечно – съдовата хирургия и кардиология”

УНСБАЛ

„Света Екатерина”

ЕАД

22.01.2009г.

Гр.София

11                                                 

 кред.

 точки

Гл.м.с.

Екатерина Карастояно

ва

02/

9159729

 

 

 

9

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.Габрово

01.01.2009г.

01.01.2010г.

 

Нели Тодорова

GSM

0885264

386

 

10

Курс

А

„Дейности на НСК.Правила за добра сестринска практика.Сертифициране.Информация за приоритетите на БАПЗГ за 2009г.”

РК на БАПЗГ

Гр.Габрово

27.01.2009г.

Гр.Габрово

10                                                 

 кред.

 точки

Нели Тодорова

GSM

0885264

386

 

11

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.Бургас

10.02.2009г.

10.02.2010г.

 

Янка

Шерденова

GSM

0886591965

 

12

Курс с тест

А

Ж

„Съвременни изисквания към болничната дезинфекция”

РК на БАПЗГ

Гр.Русе

12.02.2009г

Гр.Русе

5                                                 

 кред.

 точки

Татяна Атанасова

GSM

0885635

514

 

13

Договор

 

 

„Биотроник България”

ЕООД

13.02.2009г.

13.02.2011г.

 

Катя

Коджабаше

ва

02/

4281670

14

Курс с тест

А

Ж

„Основен курс за ангиографски сестри”

„Биотроник България”

ЕООД

19.02. -

20.02.2009г.

Гр.София

21                                                

 кред.

 точки

Катя

Коджабаше

ва

02/

4281670

15

Курс с тест

А

Ж

„Дезинфекция на инструменти ”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

23.01.2009г.

Гр.Ловеч

 

10                                                   

 кред.

 точки

Д-р Колев

02/

9768040

16

Курс с тест

А

Ж

„Лабораторна микроскопска диагностика на кръвни и тъканни паразитози”

НЦЗПБ

Гр.София

16.02. -20.02.2009г.

Гр.София.

35

кред.

точки

Гл.ас.

Йорданова

02/

9446999 в. 267

17

Договор

 

 

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

05.03.2009г.

05.03.2010г.

 

Д-р

Станчева

062/

634 609

 

 

 

18

Курс с тест

А

Ж

„Хигиенна дезинфекция на ръце ”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

20.02.2009г.

Гр.Шумен

10                                                   

 кред.

  точки

Д-р Колев

02/

9768040

19

Договор

 

 

Бълг.мед.

сдружение по клинична и трансфузи

онна хематология

24.02.2009г.

31.12.2009г.

 

Доц.д-р Юлиан Райнов

02/

9225662

Д.Бачева

ВМА

Гр.

София

20

Курс с тест

А

Ж

„Епруветки, тип затворена система за вземане на кръв”

НЦТХ

Гр.София

17.02.2009г.

Гр.София

10                                                 

 кред.

 точки

Гл.м.с.

Ганка Стоянова

02/

9210425

 

21

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.Монтана

01.03.2009г.

01.03.2010г.

 

Ива Иванова

GSM

0885635

195

 

22

Курс с тест

А

Ж

„Болнично приложение на Клацид интравенозен за лечение на пневмонии, придобити в обществото”

Т.П.”АБОТ Лабораторис”С.А.

19.03.2009г.

Гр.София

ВМА

10                                                

 кред.

  точки

Даниела Пантелеева

02/

4891950

 

23

Курс с тест

А

Ж

„Севоран – с грижа за пациента в анестезия”

Т.П.”АБОТ Лабораторис”С.А.

23.03.2009г.

Гр.София

ВМА

10                                                 

 кред.

  точки

Даниела Пантелеева

02/

4891950

 

24

Курс

А

„Травми и спешни състояния в детска възраст.Първа долекарска помощ при възникване на спешни състояния”.

РК на БАПЗГ

Гр.Бургас

28.03. – 29.03.2009г.

Гр.Бургас

16                                                 

 кред.

  точки

Янка

Шерденова

GSM

0886591

965

 

25

Договор

 

 

МОБАЛ

„Д-р Стефан Черкезов” АД

Гр.Велико Търново

23.032009г.

23.03.2010г.

 

 

Гл.м.с.

Маргарита Борисова

062/

2690310

26

Договор

 

 

„Сдруже

ние по превенция и контрол на нозоко

миалните инфекции -

Бул Нозо”

20.03.2009г.

20.03.2010г.

 

Доц.

Вл.Новки

ришки

02/

9446999

в.203

 

27

Курс

А

„Защита на пациента и предпазване на персонала от нозокомиални инфекции”

„Сдруже

ние по превенция и контрол на нозоко

миалните инфекции -

Бул Нозо”

23.04. -

25.04.2009г.

22                                                

 кред.

 точки

Доц.

Вл.Новки

ришки

02/

9446999

в.203

 

28

Курс с тест

А

Ж

„Дезинфекция на инструменти ”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

13.02.2009г.

Гр.Луковит

 

10                                                    

 кред.

 точки

Д-р Колев

02/

9768040

 

 

29

Договор

 

 

„СБАЛ по онкология”

ЕАД

Гр.София

20.03.2009г.

20.03.2010г.

 

Елена Христова

02/

8706091

30

Договор

 

 

Българска

Асоциация по Радиология

26.03.2009г.

26.03.2010г.

 

Ст.лаб.

В.Иванова

 

02/

9230348

 

 

 

31

Курс

А

„Съвременни образни методи за изследване на сърцето”

Българска

асоциация по радиология

15.04. –

16.04.2009г.

Гр.София

16                                                   

 кред.

 точки

Ст.лаб.

В.Иванова

 

02/

9230348

 

 

 

32

Курс

А

„Превенция на инфекции, чрез еднократните покривала и облекла на фирма”Пол Хартманн”

ТП „Пол „Хартманн”АД

31.03.2009г.

Гр.София

5                                                  

 кред.

 точки

Румяна Крушева

02/

9641820

33

Курс

А

„Превенция на инфекции, чрез еднократните покривала и облекла на фирма”Пол Хартманн”

ТП „Пол „Хартманн”АД

03.04.2009г.

Гр.София

5                                                  

 кред.

 точки

Румяна Крушева

02/

9641820

34

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.

Плевен

 

06.04.2009г.

06.04.2010г.

 

Ст.м.с.

Надя

Димитрова

064/

886 428

35

Курс с тест

А

Ж

„Актуални въпроси на превенцията и контрола на вътреболничните инфекции”

НЦЗПБ

Гр.София

08.04. –

10.04.2009г.

Гр.София

25                                                  

 кред.

 точки

Доц.д-р

Р.Вачева

02/

9461589

36

Договор

 

 

„Научно

изслед.

Институт по управление на рег.проекти”

ЕООД

Гр.Русе

08.04.2009г.

08.04.2010г.

 

Преслава

Димитрова

082/

834800

37

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.Варна

09.04.2009г.

09.04.2010г.

 

Галина

Ганева

GSM

0886591

995

 

38

Курс с тест

А

Ж

„Тумори на окото и очните придатъци. Роля на професионалиста по здравни грижи в лечебния процес”

РК на БАПЗГ

Гр.Варна

21.04.2009г.

Гр.Варна

13                                                  

 кред.

 точки

Галина

Ганева

GSM

0886591995

 

39

Курс с тест

А

Ж

„Тумори на окото и очните придатъци. Роля на професионалиста по здравни грижи в лечебния процес”

РК на БАПЗГ

Гр.Варна

25.04.2009г.

Гр.Варна

13                                                  

 кред.

 точки

Галина

Ганева

GSM

0886591

995

 

40

Курс с тест

А

Ж

„Сестринската професия – теоретични основи и професионални отговорности”

РК на БАПЗГ

Гр.

Монтана

19.02.-

20.02.2009г.

Гр.Лом

23                                                  

 кред.

 точки

Ива

Иванова

GSM

0885635

195

 

41

Конфе

ренция

Б

„Приоритети на БАПЗГ за 2009год”

РК на БАПЗГ

Гр.София

24.04.2009г

Гр.София

10                                                  

 кред.

  точки

Анушка

Димитрова

GSM

0889519

670

 

42

Нац.

конферен

ция

Б

„Екстравазати при химиотерапия.Конвенционална и таргетна терапия при злокачествените заболявания.”

Българско

сдружение по клинична и трансфузи

онна хематология

23.04. -

24.04.2009г.

Гр.София

10

кред.

 точки

Доц.д-р Юлиан Райнов

02/

9225662

Д.Бачева

43

Договор

 

 

МУ-Пловдив

Мед.колеж

Гр.Пловдив

21.04.2009г.

21.04.2011г.

 

 

Таня

Каснакова

Началник

Учебен

отдел

032/

693705

 

44

Курс с тест

А

Ж

„Млечно хранене на кърмачето”

„Аксон България” ООД

23.04.2009г.

Гр.

Търговище

10                                                   

 кред.

 точки

Д-р Ирина Владимиро

ва

02/

8191000

45

Курс с тест

А

Ж

„Профилактика на гръбначните изкривявания при деца в предучилищна и училищна възраст”

РК на БАПЗГ

Гр.Велико

 Търново

09.04.2009г.

Гр.Велико Търново

10                                                    

 кред.

 точки

Жана

Павловска

GSM

0885148

432

 

 

 

46

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.

Пазарджик

30.04.2009г

30.04.2010г.

 

Величка

Джонева

GSM

0888099

065

 

47

Договор

 

 

„Вастелс – България”

ЕООД

12.05.2009г.

11.05.2010г.

 

Вилия

Желязкова

02/

9311117

48

Нац.

конферен

ция

Б

„Социално значими заболявания”

„Вастелс – България”

ЕООД

22.05 -24.05.2009г..

К.к.

„Слънчев бряг”

15                                                   

 кред.

 точки

Вилия

Желязкова

02/

9311117

49

Курс с тест

А

Ж

„Дезинфекция на инструменти ”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

24.04.2009г.

Гр.Балчик

 

10                                                   

 кред.

 точки

Д-р Колев

02/

9768040

50

Договор

 

 

„Санофи – Авентис

България”

ЕООД

18.05.2009г.

18.05.2010г.

 

Д-р Мариела Букова

02/

9705364

51

Курс

А

„Превенция на затлъстяването и диабета на децата в училищна възраст”

„Санофи – Авентис

България”

ЕООД

01.04. -02.04.2009г.

Гр.София

 

11                                                   

 кред.

 точки

Д-р Мариела Букова

02/

9705364

52

Международен

конгрес

Б

Euro PCR

„Биотроник България”

ЕООД

19.05. -21.05.2009г.

Гр.

Барселона

18                                                   

 кред.

 точки

Катя

Коджабаше

ва

02/

4281670

53

Курс

А

„Травми и спешни състояния в детска възраст.Първа долекарска помощ при възникване на спешни състояния”.

РК на БАПЗГ

Гр.Бургас

06.06. – 07.06.2009г.

Гр.Карнобат

16                                                

 кред.

  точки

Янка

Шерденова

GSM

0886591

965

 

54

Договор

 

 

„Диамед” ООД

19.05.2009г.

19.05.2010г.

 

Ренета

Кьокарова

02/

9621755

55

Курс

А

BD Vacutainer затворена система за вземане на кръв.Характеристики.

Техника за вземане на кръв.Приспособления за сигурност и безопасност”.

„Диамед” ООД

17.04.2009г.

Гр.Русе

 

5                                                

 кред.

  точки

Ренета

Кьокарова

02/

9621755

56

Курс

А

„Вземане на кръв за хемокултура със затворена система”

„Диамед” ООД

22.04.2009г.

Гр.София

 

7                                              

 кред.

  точки

Ренета

Кьокарова

02/

9621755

57

Курс

А

„Вземане на кръв за хемокултура със затворена система”

„Диамед” ООД

23.04.2009г.

Гр.София

 

7                                              

 кред.

  точки

Ренета

Кьокарова

02/

9621755

58

Курс с тест

А

Ж

„Млечно хранене на кърмачето”

„Аксон България” ООД

18.05.2009г.

Гр.Стара

Загора

 

10                                                   

 кред.

 точки

Д-р Ирина Владимиро

ва

02/

8191000

 

59

Курс с тест

А

Ж

1.”Нормативни документи, регулиращи пускането на пазара на биоцидни препарати.”

2.”Термодезинфекция.

Машини за автоматично измиване и термодезинфекция на хирургични инструменти, твърди ендоскопи,анестезиологично оборудване,подлоги и уринатори,производство на фирма KEN – Дания”

МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД

Гр.Севлиево

28.04.2009г.

Гр.Севлиево

10                                                    

 кред.

 точки

Гл.м.с.

Детелина Сомлева

0675/

38328

60

Курс

А

„Превенция на инфекции, чрез еднократните покривала и облекла на фирма”Пол Хартманн”

ТП „Пол „Хартманн”АД

20.05.2009г.

Гр.София

5                                                   

 кред.

 точки

Румяна Крушева

02/

9641820

61

Курс

А

 

„Съвременни тенденции в лечението на рани”

ТП „Пол „Хартманн”АД

28.05.2009г.

Гр.

Велинград

7                                                  

 кред.

 точки

Румяна Крушева

02/

9641820

62

Договор

 

 

„Новартис Фарма Сървисиз”

ТП

25.05.2009г.

25.05.2010г.

 

Марина Сеизова

02/

4899828

63

Семинар

Б

„Екипна работа и оптимизиране на апликацията на Zometa и Sandostatin LAR, с цел осигуряване максимална полза от терапията за онкологично болните”

„Новартис Фарма Сървисиз”

ТП

06.06.2009г.

Гр.Хисаря

4                                                 

 кред.

 точки

Марина Сеизова

02/

4899828

64

Курс с тест

А

Ж

„Системи за оценяване на здравните грижи”

РК на БАПЗГ

Гр.

Пазарджик

30.05. –

31.05.2009г.

Гр.

Велинград

21                                                 

 кред.

 точки

Величка

Джонева

GSM

0888099

065

 

65

Договор

 

 

„МБАЛ Тетевен д-р Ангел Пешев”

ЕООД

27.05.2009г.

27.05.2010г.

 

Д-р Мадлена Бояджиева

0678/

3311

66

Курс

А

 

„Съвременни аспекти в превенцията и контрола на вътреболничните инфекции”

„МБАЛ Тетевен д-р Ангел Пешев”

ЕООД

28.04. –

29.04.2009г.

Гр.Тетевен

18                                                 

 кред.

 точки

Д-р Мадлена Бояджиева

0678/

3311

67

Договор

 

 

„Б.Браун Медикал”

ЕООД

25.05.2009г.

25.05.2010г.

 

Христо Цеков

02/

8076758

68

Курс с тест

А

Ж

„Иновативни продукти на B Braun за превенция от убождания”

„Б.Браун Медикал”

ЕООД

08.06.2009г.

Гр.Стара Загора

10                                                 

 кред.

 точки

Христо Цеков

02/

8076758

69

Курс с тест

А

Ж

„Иновативни продукти на B Braun за превенция от убождания”

„Б.Браун Медикал”

ЕООД

08.06.2009г.

Гр.Стара Загора

МБАЛ

10                                                 

 кред.

 точки

Христо Цеков

02/

8076758

 

 

 

 

70

Курс с тест

А

Ж

„Хирургичен шевен материал на B Braun – иновации и развитие”

„Б.Браун Медикал”

ЕООД

08.06.2009г.

Гр.София

ВМА

10                                                 

 кред.

 точки

Христо Цеков

02/

8076758

71

Курс с тест

А

Ж

„Поддръжка на хирургичен инструментариум на Aesculap – оптимизиране на работния процес ”

„Б.Браун Медикал”

ЕООД

10.06.2009г.

Гр.София

ВМА

10                                                 

 кред.

 точки

Христо Цеков

02/

8076758

72

Курс с тест

А

Ж

„Иновативни продукти на B Braun за превенция от убождания”

„Б.Браун Медикал”

ЕООД

11.06.2009г.

Гр.Варна

МБАЛ

10                                                 

 кред.

 точки

Христо Цеков

02/

8076758

 

 

 

73

Курс с тест

А

Ж

„Стерилизационни контейнери на фирма Aesculap

„Б.Браун Медикал”

ЕООД

12.06.2009г.

Гр.София

ВМА

10                                                 

 кред.

 точки

Христо Цеков

02/

8076758

 

 

 

74

Курс с тест

А

Ж

„Хирургичен шевен материал на B Braun – иновации и развитие”

„Б.Браун Медикал”

ЕООД

13.06.2009г.

Гр.

Велинград

10                                                 

 кред.

 точки

Христо Цеков

02/

8076758

75

Договор

 

 

МУ - София

04.06.2009г.

04.06.2012г.

 

Проф.д-р

Ваньо Митев

02/

9152135

Веска Гроздано

ва

 

76

Курс с тест

А

Ж

„Дезинфекция на ръце  и повърхности”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

19.05.2009г.

Гр.Шумен

10                                                   

 кред.

  точки

Д-р Колев

02/

9768040

77

Курс с тест

А

Ж

„Дезинфекция на ръце  и повърхности”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

20.05.2009г.

Гр.

Силистра

10                                                    

 кред.

  точки

Д-р Колев

02/

9768040

78

Курс

А

 

„Съвременни тенденции в лечението на рани”

ТП „Пол „Хартманн”АД

27.05.2009г.

Гр.

Пазарджик

5                                                 

 кред.

 точки

Румяна Крушева

02/

9641820

79

Нац.

конферен

ция

Б

49 –та Национална конференция по трансфузионна хематология

НЦТХ

Гр.София

11.06. –

12.06.2009г.

Гр.София

10                                                 

 кред.

 точки

Гл.м.с.

Ганка Стоянова

02/

9210425

 

80

Нац.

конферен

ция

 

Б

V Национална конференция на акушерките в България.

 

СА  към

БДАГ

25.06. –

28.06.2009г.

К-с

„Слънчев бряг”

10                                                   

 кред.

 точки

Нели

Маринова

02/

9172339

81

Курс

А

 

„Профилактика и лечение на социално – значими заболявания”

„Научно

изслед.

Институт по управление на рег.проекти”

ЕООД

Гр.Русе

06.06. -

07.06.2009г.

Гр.Русе

14                                                  

 кред.

 точки

Преслава

Димитрова

082/

834800

 

 

 

 

 

 

 

82

Курс

А

 

„Психотерапевтични техники.Психологически консултации.

Терапевтично поведение.”

„Научно

изслед.

Институт по управление на рег.проекти”

ЕООД

Гр.Русе

13.06. -

14.06.2009г.

Гр.Русе

16                                                 

 кред.

 точки

Преслава

Димитрова

082/

834800

83

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.Стара

Загора

15.06.2009г.

15.06.2010г.

 

Ваня

Георгиева

GSM

0889117

685

 

84

Регионална

конферен

ция

 

Б

„Училищно и детско здравеопазване в действие”

РК на БАПЗГ

Гр.Стара

Загора

13.06. -

14.06.2009г.

Гр.Казанлък

6                                                 

 кред.

 точки

Ваня

Георгиева

GSM

0889117685

 

85

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.Ловеч

15.06.2009г.

15.06.2010г.

 

Мимоза

Кирова

GSM

0887159

668

 

86

Договор

 

 

Българска

Асоциация за раните

15.06.2009г.

15.06.2010г.

 

Д-р Асен Пачеджиев

 

87

Семинар

Б

„Хранене при пациенти с хронични рани”

Българска

Асоциация за раните

19.06. -

23.06.2009г.

Гр.София

7                                                 

 кред.

 точки

Д-р Асен Пачеджиев

 

88

Курс

А

 

1.”Професионален стрес.Борба с болката и качество на живот”

„СБАЛ по онкология”

ЕАД

Гр.София

24.04. – 25.04.2009г.

 

Според ЕКС

Елена Христова

02/

8706091

2.”Оперативна техника в онкологията”

18.05. – 29.05.2009г.

08.06. – 12.06.2009г.

 

3.”Диагностика и комплексно лечение в онкологичната практика”

4.”Специални грижи при онкоболни, провеждащи химиотерапия и лъчелечение.Странични действия”

28.09. –

02.10.2009г.

 

 

 

5.”Палиативни грижи при онкоболни в авансирал стадий.Място и роля на мед.сестра.”

 

12.10. –

16.10.2009г.

Гр.София

89

Курс с тест

А

Ж

„Поддръжка на хирургични инструменти на Ескулап,оптимизиране на работния процес ”

„Б.Браун Медикал”

ЕООД

19.06.2009г.

Гр.София

 

10                                                 

 кред.

 точки

Христо Цеков

02/

8076758

90

Курс с тест

А

Ж

„Поддръжка на хирургични инструменти на Ескулап,оптимизиране на работния процес ”

„Б.Браун Медикал”

ЕООД

19.06.2009г.

Гр.

Велинград

 

10                                                 

 кред.

 точки

Христо Цеков

02/

8076758

91

Курс с тест

А

Ж

„Иновативни продукти на Б.Браун за превенция от убождания”

„Б.Браун Медикал”

ЕООД

30.06.2009г.

Гр.София

ВМА

10                                                 

 кред.

 точки

Христо Цеков

02/

8076758

 

 

 

92

Курс с тест

А

Ж

„Поддръжка на хирургични инструменти на Ескулап,оптимизиране на работния процес ”

„Б.Браун Медикал”

ЕООД

24.06.2009г.

Гр.Стара

Загора

УМБАЛ

 

10                                                 

 кред.

 точки

Христо Цеков

02/

8076758

93

Курс с тест

А

Ж

„Хирургичен шевен материал на фирма Б.Браун – иновации и развитие”

„Б.Браун Медикал”

ЕООД

24.06.2009г.

Гр.Стара

Загора

УМБАЛ

10                                                 

 кред.

 точки

Христо Цеков

02/

8076758

94

Курс с тест

А

Ж

„Стерилизационни контейнери на Ескулап”

„Б.Браун Медикал”

ЕООД

24.06.2009г.

Гр.Стара

Загора

УМБАЛ

10                                                 

 кред.

 точки

Христо Цеков

02/

8076758

95

Курс

А

„Живот с диабет”

„Санофи – Авентис

България”

ЕООД

06.06. -07.06.2009г.

Боровец

13                                                   

 кред.

 точки

Д-р Мариела Букова

02/

9705364

13.06. –

14.06.2009г

Гр.Плевен

20.06. –

21.06.2009г.

Гр.Пловдив

27.06. –

28.06.2009г.

Гр.Варна

 

96

Курс

А

1.”Законодателство в РБългария, регламентиращо правата и задълженията на съсловието на професионалистите по здравни грижи”.

2.”Международна дейност и приоритети на сестринството на ЕС.”

3.”Приоритети, принципи и проблеми при събиране и разходване на средствата на БАПЗГ”

РК на БАПЗГ

Гр.

Пазарджик

12.06.2009г.

Гр.

Пазарджик

6                                                 

 кред.

 точки

Величка

Джонева

GSM

0888099

065

 

97

Нац.

конферен

ция

Б

„Дни на спешната хирургия”

УМБАЛСМ

„Пирогов”

ЕАД

27.05. –

29.05.2009г.

Гр.

Велинград

14                                                

 кред.

 точки

Гл.м.с.

Анушка

Димитрова

GSM

0889519

670

 

98

Договор

 

 

„Ново Нордиск Фарма”ЕАД

01.07.2009г

31.12.2009г.

 

Д-р Методи

Крумов

02/

9627471

99

Курс с тест

А

Ж

„Обучение на пациенти за работа с NovoPen 4”

„Ново Нордиск Фарма”ЕАД

03.07.2009г.

Гр.Трявна

 

8                                                 

 кред.

 точки

Д-р Методи

Крумов

02/

9627471

100

Курс с тест

А

Ж

„Обучение на пациенти за работа с NovoPen 4”

„Ново Нордиск Фарма”ЕАД

03.07.2009г.

Гр.Стара

Загора

 

8                                                 

 кред.

 точки

Д-р Методи

Крумов

02/

9627471

101

Договор

 

 

„Алба България”

ООД

03.07.2009г.

03.07.2010г.

 

Д-р Асен Пачеджиев

02/

866 89 62

102

Семинар

Б

„Нови изисквания в областта на контрола на обеззаразяването и стерилизацията”.

„Алба България”

ООД

07.02.2009г.

Гр.София

 

      2                                                

 кред.

 точки

Д-р Асен Пачеджиев

02/

866 89 62

103

Договор

 

 

Сдружение

„Хигия плюс”

15.07.2009г.

15.07.2010г.

 

Д-р Асен Пачеджиев

 

104

Нац.

Семинар

Б

„Ретинопатия на недоносеното”

РК на БАПЗГ

Гр.Варна

20.07. –

22.07.2009г.

Гр.Варна

15                                                 

 кред.

 точки

Красимира

Димитрова

GSM

0884671

357

 

105

Курс

А

„Съвременни изисквания към болничната дезинфекция”

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

01.07.2009г.

Гр.Варна

      5                                                

 кред.

 точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

 

 

 

106

Курс с тест

А

Ж

„Иновативни продукти на Б.Браун за превенция от убождания”

„Б.Браун Медикал”

ЕООД

22.07.2009г.

Гр.София

 

10                                                 

 кред.

 точки

Христо Цеков

02/

8076758

 

 

 

107

Курс с тест

А

Ж

„Иновативни продукти на Б.Браун за превенция от убождания”

„Б.Браун Медикал”

ЕООД

20.07.2009г.

Гр.София

 

10                                                 

 кред.

 точки

Христо Цеков

02/

8076758

 

 

 

108

Курс с тест

А

Ж

„Иновативни продукти на Б.Браун за превенция от убождания”

„Б.Браун Медикал”

ЕООД

17.07.2009г.

Гр.София

 

10                                                 

 кред.

 точки

Христо Цеков

02/

8076758

 

 

 

109

Учебно-

практичес

ко занятие

с тест

А

Ж

„Интензивни грижи за новороденото”

РК на БАПЗГ

Гр.Ловеч

21.07.2009г.

Гр.Ловеч

13                                                  

 кред.

 точки

Мимоза

Кирова

GSM

0887159

668

 

110

Курс

А

„Съвременни изисквания към болничната дезинфекция”

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

16.06.2009г.

Гр.Сливен

      5                                                

 кред.

 точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

 

 

 

111

Курс с тест

А

Ж

„Обучение на пациенти за работа с NovoPen 4”

„Ново Нордиск Фарма”ЕАД

17.07.2009г.

Гр.

Белоградчик

 

8                                                 

 кред.

 точки

Д-р Методи

Крумов

02/

9627471

112

Курс

А

 

„Профилактика и лечение на социално – значими заболявания и инвазивна кардиология”

„Научно

изслед.

Институт по управление на рег.проекти”

ЕООД

Гр.Русе

11.07. -

12.07.2009г.

Гр.Русе

16                                                  

 кред.

 точки

Преслава

Димитрова

082/

834800

 

 

 

 

 

 

 

113

Курс

А

 

„Проблеми на репродуктивното здраве и контрацепцията”

„Научно

изслед.

Институт по управление на рег.проекти”

ЕООД

Гр.Русе

27.06. -

28.06.2009г.

Гр.Русе

12                                                   

 кред.

 точки

Преслава

Димитрова

082/

834800

 

 

 

 

 

 

 

114

Курс

А

„Превенция на инфекции, чрез еднократни операционни сетове”

ТП „Пол „Хартманн”АД

29.07.2009г.

Гр.Габрово

5                                                  

 кред.

 точки

Румяна Крушева

02/

9641820

115

Курс

А

„Превенция на инфекции, чрез еднократни облекла”

ТП „Пол „Хартманн”АД

27.07.2009г.

Гр.Лом

5                                                  

 кред.

 точки

Румяна Крушева

02/

9641820

116

Курс

А

„Превенция на инфекции, чрез еднократни облекла”

ТП „Пол „Хартманн”АД

17.07.2009г.

Гр.Стара

Загора

5                                                  

 кред.

 точки

Румяна Крушева

02/

9641820

117

Курс с тест

А

Ж

„Дезинфекция на ръце  и повърхности”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

20.05.2009г.

Гр.Стара

Загора

10                                                   

 кред.

  точки

Д-р Колев

02/

9768040

118

Курс

А

Burnaut синдром при медицинските екипи.Подходи за преодоляване.”

РК на БАПЗГ

Гр.Бургас

25.08. – 27.08.2009г.

Гр.Бургас

12                                                

 кред.

  точки

Янка

Шерденова

GSM

0886591

965

 

119

Курс

А

„Съвременни средства и подходи за лечение на зависимости”

РК на БАПЗГ

Гр.Бургас

01.09. – 03.09.2009г.

Гр.Бургас

12                                               

 кред.

  точки

Янка

Шерденова

GSM

0886591

965

 

120

Курс

А

„Наставничество в сестринството”

РК на БАПЗГ

Гр.Варна

09.09.2009г.

Гр.Варна

10                                                 

 кред.

 точки

Красимира

Димитрова

GSM

0884671

357

 

121

Курс

А

„Наставничество в сестринството”

РК на БАПЗГ

Гр.Варна

07.09.2009г.

Гр.Варна

10                                                 

 кред.

 точки

Красимира

Димитрова

GSM

0884671

357

 

122

Регионалнаконферен

ция

Б

„Перспективи и иновации в практиката на медицинските специалисти”

РК на БАПЗГ

Гр.Шумен

 

10.10.2009г.

Гр.Шумен

4

кред.

точки

Гл.м.с.

Мария Чепишева

054/

800743

/204

 

123

Курс

А

„Законодателство в РБългария и ЕС, регламентиращо правата и задълженията на професионалистите по здравни грижи”

РК на БАПЗГ

Гр.Шумен

 

09.10.2009г.

Гр.Шумен

8

кред.

точки

Гл.м.с.

Мария Чепишева

054/

800743

/204

 

124

Договор

 

 

„ДКЦ – 1

Добрич”

ООД

Гр.Добрич

01.09.2009г.

01.09.2012г.

 

Гл.мед.

сестра

Милена

Дженкова

GSM

0885 007

285

125

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.Шумен

 

04.09.2009г.

04.09.2010г.

 

Гл.м.с.

Мария Чепишева

054/

800743

/204

 

126

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.Велико Търново

 

08.09.2009г.

08.09.2010г.

 

Жана Павловска

GSM

0885 148 432

127

Договор

 

 

„ТП на фирма Ковидиен”

Гр.София

01.09.2009г.

01.09.2010г.

 

Татяна

Янакиева

02/

9693186

128

Нац.

Семинар

Б

„Техника на работа с продуктите на фирма”Ковидиен”- хирургически шевен материал,ушиватели, инструменти за ендоскопска хирургия, електрохирургични апарати”

„ТП на фирма Ковидиен”

Гр.София

11.09. –

13.09.2009г.

Гр.

Велинград

 

12                                                

 кред.

  точки

Татяна

Янакиева

02/

9693186

129

Договор

 

 

„Елит Медикал”

ООД

 

10.09.2009г.

10.09.2010г.

 

Мариета Гъмзова

02/

8669070

130

Договор

 

 

ТП „Джонсън §

Джонсън”

 

07.09.2009г.

07.09.2011г.

 

Румяна Янчева

02/

4899463

131

Договор

 

 

Институт за следдиплом

но обучение

14.09.2009г.

14.09.2010г.

 

Ст.н.с.

Вили Малчева

042/

626140

132

Договор

 

 

Първа САГБ

„Света София” ЕАД

15.09.2009г.

15.09.2010г.

 

Доц.д-р

Елиан

Рачев

 

133

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.Пловдив

 

15.09.2009г.

15.09.2010г.

 

Теа

Цировска

GSM

0886 285

060

134

Международен

симпозиум

Б

„Пети международен симпозиум по артроскопия”

„Вастелс – България”

ЕООД

02.10. –

04.10.2009г.

К.к.”Златни пясъци”

 

21                                               

 кред.

  точки

Вилия

Желязкова

02/

9311117

135

Договор

 

 

Сдружение

„Българска Бъбречна Асоциация”

23.09.2009г.

23.09.2010г.

 

Проф.

Здравко Краев

02/

9230577

136

Нац.

конферен

ция

Б

VІІІ Национална конференция по диализно лечение

Сдружение

„Българска Бъбречна Асоциация”

25.09. –

26.09.2009г.

 

10                                               

 кред.

  точки

Проф.

Здравко Краев

02/

9230577

137

Договор

 

 

УМБАЛ

„Св.Георги”

ЕАД

Гр.Пловдив

23.09.2009г.

23.09.2010г.

 

Доц.

Божидар

Хаджиев

 

138

Курс с тест

А

Ж

„Специализирани сестрински грижи при деца с вродени лицеви аномалии”

УМБАЛ

„Св.Георги”

ЕАД

Гр.Пловдив

17.10. –

18.10.2009г.

Гр.Пловдив

20                                               

 кред.

  точки

Костадинка

Божикова

032/

602935

139

Курс

А

„Съвременни консумативи, използвани в АГ практиката”

ТП „Пол „Хартманн”АД

29.09.2009г

Гр.София

5                                                  

 кред.

 точки

Румяна Крушева

02/

9641820

140

Конгрес

Б

ХІІІ Конгрес на Българската Асоциация по Радиология.

Българска

Асоциация по Радиология

01.10.-

03.10.2009г.

Гр.Банско

15                                                  

 кред.

 точки

Ст.лаб.

В.Иванова

 

02/

9230348

 

 

 

141

Договор

 

 

Сдружение

„Цветно бъдеще”

Гр.Варна

25.09.2009г.

25.09.2010г.

 

Д-р Ружа

Панчева

052/

302851

в.1569

142

Семинар

Б

„Проблеми при кърмене през първите седмици след раждане”

Сдружение

„Цветно бъдеще”

Гр.Варна

11.09.2009г.

Гр.Варна

2                                                  

 кред.

 точки

Д-р Ружа

Панчева

052/

302851

в.1569

143

Курс с тест

А

Ж

„Дезинфекция на ръце .”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

03.09.2009г.

Гр.Ловеч

10                                                   

 кред.

  точки

Д-р Колев

02/

9768040

144

Договор

 

 

Рег.съюз на болниците

„Стара планина”

Гр.Габрово

12.10.2009г.

12.10.2010г.

 

Велислава Ковачева

066 /

806193

 

 

             

145

Курс

А

„Грижи за старите хора – проблеми и професионално поведение”

Рег.съюз на болниците

„Стара планина”

Гр.Габрово

16.10.2009г.

Гр.Ловеч

10                                                   

 кред.

  точки

Велислава Ковачева

066 /

806193

 

 

             

146

Учебно-

практичес

ко занятие

 

А

 

„Вътреболнични инфекции”

МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД

Гр.Севлиево

07.08.2009г.

Гр.Севлиево

8                                                   

 кред.

 точки

Гл.м.с.

Детелина Сомлева

0675/

38328

147

Учебно-

практичес

ко занятие

 

А

 

„Вътреболнични инфекции”

МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД

Гр.Севлиево

08.08.2009г.

Гр.Севлиево

8                                                   

 кред.

 точки

Гл.м.с.

Детелина Сомлева

0675/

38328

148

Договор

 

 

„Инфомед”

ЕООД

Гр.София

15.10.2009г.

15.10.2010г.

 

Таня

Костова

02/

4891716

149

Курс

А

„Защита на пациента и предпазване на персонала от нозокомиалните инфекции”

„Сдруже

ние по превенция и контрол на нозоко

миалните инфекции -

Бул Нозо”

05.11. -

06.11.2009г.

Гр.Велико

Търново

18                                               

 кред.

 точки

Доц.

Вл.Новки

ришки

02/

9446999

в.203

 

150

Курс с тест

А

Ж

„Съвременни методи за обработка и лечение на хронични рани”

„Б.Браун Медикал”

ЕООД

02.11.2009г.

Гр.София

 

13                                                 

 кред.

 точки

Христо Цеков

02/

8076758

 

 

 

151

Курс с тест

А

Ж

„Програма за болнична дезинфекция на Б.Браун”.

„Б.Браун Медикал”

ЕООД

30.10.2009г.

Гр.Варна

 

10                                                  

 кред.

 точки

Христо Цеков

02/

8076758

 

 

 

152

Курс с тест

А

Ж

„Нови технологии на Б.Браун за повишаване на безопасността и ефективността при полагане на здравни грижи”

„Б.Браун Медикал”

ЕООД

23.10-

24.10.2009г.

Гр.Варна

 

20                                                  

 кред.

 точки

Христо Цеков

02/

8076758

 

 

 

153

Курс

А

„Законодателство в РБългария и ЕС, регламентиращо правата и задълженията на професионалистите по здравни грижи”

РК на БАПЗГ

Гр.Велико

Търново

 

08.10.2009г.

Гр.Велико

Търново

 

8                                                 

 кред.

 точки

Жана

Павловска

GSM

0885148

432

 

 

 

154

Курс

А

„Съвременни изисквания към болничната дезинфекция”

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

16.09.2009г.

Гр.Сливен

      5                                                 

 кред.

 точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

 

 

 

155

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.Хасково

 

21.10.2009

21.10.2010г.

 

Кресемир

ка

Янева

 

GSM

0886299

230

 

156

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.София

22.10.2009г.

22.10.2010г.

 

Анушка

Димитрова

02/

9291515

157

Договор

 

 

УМБАЛСМ

„Пирогов”

ЕАД

22.102009г.

22.10.2010г.

 

Д-р Д.

Раденовски

 

158

Курс с тест

А

Ж

PTCA – спешни състояния.ЕКГ – нормален образ, ритъмно – проводни нарушения”

„Биотроник България”

ЕООД

23.10.-

24.10.2009г.

Гр.София

      21                                                

 кред.

 точки

Катя

Коджабаше

ва

02/

4281670

 

159

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.

Кърджали

22.10.2009г.

22.10.2010г.

 

Росица

Генчева

GSM

0887447

412

 

160

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.Сливен

 

23.10.2009г.

23.10.2010г.

 

Венета

Куманова

GSM

0888883

087

 

161

Договор

 

 

ПСД Комерс

ООД

26.10.2009г.

26.10.2010г.

 

Анелия

Анчева

02/

9305727

 

162

Нац.

конферен

ция

Б

ХVІІІ – та Национална конференция по неврохирургия

ПСД Комерс

ООД

05.11. –

07.11.2009г.

Гр.Хисаря.

12

кред.

точки

Анелия

Анчева

02/

9305727

 

163

Курс с тест

А

Ж

„Иновативните продукти на Етикон и Етикон – Ендо и превенция на постоперативните инфекции”

ТП „Джонсън §

Джонсън”

 

06.11.-

07.11.2009г.

Гр.Банско

12

кред.

точки

Румяна Янчева

02/

4899463

164

Договор

 

 

„Ново Нордиск Фарма”ЕАД

02.11.2009г.

02.11.2010г.

 

Д-р Методи

Крумов

02/

9627471

165

Курс

А

„Нарушения на хемостазата – диагностика и лечение”

„Ново Нордиск Фарма”ЕАД

10.11.-

13.11.2009г.

Гр.София

30

кред.

точки

Д-р Методи

Крумов

02/

9627471

166

Курс

А

„Актуални проблеми в акушерството и гинекологията”

Първа САГБ

„Света София” ЕАД

23.11.-

27.11.2009г.

22

кред.

точки

Доц.д-р

Елиан

Рачев

 

167

Курс

А

„Специфични разстройства в психичното развитие на деца и подрастващи”

„Научно

изслед.

Институт по управление на рег.проекти”

ЕООД

Гр.Русе

07.11.-

08.11.2009г.

Гр.Русе

12                                                 

 кред.

 точки

Преслава

Димитрова

082/

834800

 

 

 

 

 

 

 

168

Курс с тест

А

Ж

„Новости в клиничната и микробиологична диагностика”

НЦЗПБ

Гр.София

16.11. -20.11.2009г.

Гр.София.

35

кред.

точки

Д-р

Петров

02/

9446999 в. 267

169

Курс

А

„Защита на мед.персонал от причинители на инфекции, предавани по кръвен път – Хепатит В, Хепатит С и СПИН”

РК на БАПЗГ

Гр.Габрово

20.11.2009г.

Гр.Габрово

8

кред.

точки

Нели Тодорова

GSM

0885264

386

 

170

Курс

А

„Защита на мед.персонал от причинители на инфекции, предавани по кръвен път – Хепатит В, Хепатит С и СПИН”

РК на БАПЗГ

Гр.Габрово

21.11.2009г.

Гр.Севлиево

8

кред.

точки

Нели Тодорова

GSM

0885264

386

 

171

Курс

А

„Съвременни тенденции в лечението на рани”

ТП „Пол „Хартманн”АД

15.10.2009г.

Гр.София

НКБ

5                                                  

 кред.

 точки

Румяна Крушева

02/

9641820

172

Курс

А

„Защита на пациента и предпазване на персонала от нозокомиални инфекции”

„Сдруже

ние по превенция и контрол на нозоко

миалните инфекции -

Бул Нозо”

27.11.-

28.11.2009г.

Гр.Бургас

18                                                 

 кред.

 точки

Доц.

Вл.Новки

ришки

02/

9446999

в.203

 

173

Договор

 

 

УНСБАЛ

„Света Екатерина”

ЕАД

05.10.2009г.

05.10.2010г.

 

Гл.м.с.

Екатерина Карастояно

ва

02/

9159729

 

 

 

174

Курс с тест

А

Ж

„Имунологични методи за диагностика на паразитозите”

НЦЗПБ

Гр.София

12.10. -16.10.2009г.

Гр.София.

35

кред.

точки

Д-р

Искра Райнова

02/

9446999 в. 267

175

Курс с тест

А

Ж

„Епруветки, тип затворена система за вземане на кръв.Характеристики и особености.Техника за вземане на кръв.Приспособления за сигурност и безопасност.”

„Елит Медикал”

ООД

 

30.11.2009г.

Гр.

Кюстендил

10

кред.

точки

Мариета Гъмзова

02/

8669070

176

Курс

А

„Травми и спешни състояния в детска възраст.Първа долекарска помощ при възникване на спешни състояния.”

РК на БАПЗГ

Гр.Бургас

05.12.-

06.12.2009г.

Гр.Средец

16

кред.

точки

Янка

Шерденова

GSM

0886591

965

 

177

Курс с тест

А

Ж

„Сестрински процес и сестринска диагноза”

РК на БАПЗГ

Гр.Перник

09.04.-

10.04.2009г.

Гр.Перник

17

кред.

точки

Иванка Савова

GSM

0888399

818

 

178

Регионалнаконферен

ция

Б

„Иновации и качество на здравните грижи в съвременното здравеопазване”

РК на БАПЗГ

Гр.София

11.12.-

13.12.2009г.

Гр.София

8

кред.

точки

Анушка

Димитрова

02/

9291515

179

Курс с тест

А

Ж

„Иновативни продукти на B Braun за превенция от убождания”

„Б.Браун Медикал”

ЕООД

10.12.2009г.

Гр.София

НКБ

10                                                 

 кред.

 точки

Христо Цеков

02/

8076758

180

Курс с тест

А

Ж

„Иновативни продукти на B Braun за превенция от убождания”

„Б.Браун Медикал”

ЕООД

11.12.2009г.

Гр.София

 

10                                                 

 кред.

 точки

Христо Цеков

02/

8076758

181

Договор

 

 

Търговско

Представи

телство

„3 М EastAG

 

09.12.2009г.

09.12.2010г.

 

Силвия Джукелова

02/

9601917

182

Курс с тест

А

Ж

„Сестрински грижи при хроничната рана”

Търговско

Представи

телство

„3 М EastAG

 

25.06.2009г.

Гр.Стара

Загора

12                                                  

 кред.

 точки

Силвия Джукелова

02/

9601917

183

Курс с тест

А

Ж

BD Vacutainer затворена система за вземане на кръв.Характеристики.

Техника за вземане на кръв.”

„Диамед” ООД

18.11.2009г.

Гр.София

 

10                                                

 кред.

  точки

Ренета

Кьокарова

02/

9621755

184

Курс с тест

А

Ж

BD Vacutainer затворена система за вземане на кръв.Характеристики.

Техника за вземане на кръв.”

„Диамед” ООД

19.11.2009г.

Гр.София

 

10                                                

 кред.

  точки

Ренета

Кьокарова

02/

9621755

185

Курс с тест

А

Ж

BD Vacutainer затворена система за вземане на кръв.Характеристики.

Техника за вземане на кръв.”

„Диамед” ООД

20.11.2009г.

Гр.София

 

10                                                

 кред.

  точки

Ренета

Кьокарова

02/

9621755

186

Договор

 

 

МБАЛ – Сливен към

ВМА - София

10.12.2009г.

10.12.2010г.

 

Гл.м.с.

Ренета Петкова

044/

667166

187

Курс с тест

А

Ж

„Комуникации в сестринството и професионален стрес”

МБАЛ – Сливен към

ВМА - София

17.12. –

18.12.2009г.

Гр.Сливен

23                                               

 кред.

  точки

Гл.м.с.

Ренета Петкова

044/

667166

188

Договор

 

 

МБАЛ „Токуда Болница София” АД

10.12.2009г.

31.12.2009г.

 

Агима Марина

02/

4034221

189

Курс

А

„Новости в лечението на ретинопатията на недоносеността”

МБАЛ „Токуда Болница София” АД

11.12.2009г.

Гр.София

7                                              

 кред.

  точки

Агима Марина

02/

4034221

190

Курс

А

„Международни стандарти в изработването на еднократни покривала и облекла”

ТП „Пол „Хартманн”АД

05.11.2009г.

Гр.Хисар

5                                                  

 кред.

 точки

Румяна Крушева

02/

9641820

191

Курс с тест

А

Ж

„Дезинфекция на ръце .”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

13.10.2009г.

Гр.Стара Загора

ДМСГД

10                                                   

 кред.

  точки

Д-р Колев

02/

9768040

192

Курс с тест

А

Ж

„Дезинфекция на инструменти .”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

03.11.2009г.

Гр.

Свиленград

10                                                   

 кред.