ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ КЪМ БАПЗГ

 

(Правилата са приети на заседание на НСК с протокол

        29/20.09.2008г. и предложени за обсъждане на УС и Националния съвет на БАПЗГ )

 

1.     Обучители по Продължаващо обучение могат да бъдат:

-         Хабилитирани лица в съответното научно направление.

-         Лекари със специалност в съответното научно направление или работещи в Лечебно заведение, акредитирано за провеждане на учебна дейност по Програма за оценяване на обучението на студенти и/или специализанти. (Наредба на МЗ  № 18 от 20 юни 2005 г. за акредитация на лечебните заведения)

-         Бакалавър или Магистър по управление на здравни грижи и бакалавър по здравни грижи с придобита специалност по съответното научно направление.

-         Бакалавър или магистър със специалност в съответното научно направление (психология, социални дейности, екология, педагогика и др.)

2.     Лицензионен режим ( обучение ) на обучителите:

-         Обучението на всички обучители, отговарящи на изискванията, се провежда в Централата на БАПЗГ по определен ред.

-         Точка 2 не се отнася за университетските преподаватели.

-         Срокът на получения лиценз е 5 години.

3.     БАПЗГ поддържа картотека с данни за лицензираните обучители.

4.     Отдел „Продължаващо обучение” на БАПЗГ обявява списък и теми на университетските преподаватели и лицензираните обучители.

5.     Регламент за брой на участници в курсовете за Продължаващо обучение:

-         Лекция  -  до 100  участника

-         Практически упражнения – 15 (петнадесет) участника

6.     Необходими документи за обучители:

-         Заявление от университетските преподаватели с темите за обучение

-         Удостоверение за обучител, издадено от БАПЗГ

-         За фирми, сключили договор за Продължаващо обучение с БАПЗГ се изисква да бъдат посочени имената на лицата от съответната фирма и тематиката на обучението.

7.     Размер на хонорара, който получават обучителите:

-         хабилитирано лице (професор, доцент) - 20 лева

-         асистент (университетски преподавател) - 15 лева

-         магистър – 15 лева

-         бакалавър – 10 лева

8.     Организаторите на мероприятия за Продължаващо обучение формират стойността на курса, според необходимите разходи : лекторски, зали, командировки, осигуровки и др.

9.      Разходите за командировачни и хонорари на обучителите се изплащат от организатора със съответната документация.

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В ЕДИННАТА КРЕДИТНА СИСТЕМА:

 

 

По Категория  А  - Участие в курсово или индивидуално обучение.

За целия период от 5 години се признават максимум 80 кредитни точки за категорията, независимо от продължителността  и академичните часове на проведените курсове или индивидуално обучение.

Оставащите до 150 кредитни точки се събират от другите категории, посочени в Единната кредитна система (ЕКС) на БАПЗГ.