Уважаеми колеги,
 
С информацията която публикуваме по долу се надяваме  да внесем повече яснота по въпроса за Продължаващото обучение.
 
На конференция на Европейския съвет в Лисабон през март 2000 г., представителите на различните правителства на страните членки на ЕС формулираха 10-годишната мисия на ЕС  - да се превърне в най-конкурентноспособна, динамична, базирана на знания, икономика, способна да постигне стабилен растеж с наличието на повече и по-добри работни места и социално сближаване.
Ученето през целия живот е ключов елемент на тази стратегия и водеща концепция  на Лисабонската програма. Впоследствие тази концепция е развита и конкретизирана.
Меморандумът за ученето през целия живот акцентира значението на ученето за подобряване на жизненото равнище, изграждането на икономика и общество на знанията.
С решение No.1720/2006/EC на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г., се създава Програмата за учене през целия живот, която стартира на 1 януари 2007 г. и ще продължи  до  31 декември 2013 г.
Присъединяването на РБългария към Европейския съюз изисква да се следват приоритетите на Лисабонската стратегия и Меморандума за учене през целия живот.
 
Предложен е проект на Европейска квалификационна рамка /ЕКР/ за учене през целия живот.
Ключовата цел на ЕКР е да подкрепи ученето през целия живот и да улесни трансфера и признаването на квалификациите, дефинирани като резултати от ученето, оценени и удостоверени от компетентни органи на национално равнище.Същността на ЕКР е набор от препоръчителни точки, отнасящи се до резултатите от ученето, определени в йерархия от 8 степени, според натрупаните кредити.
 
 
Ученето през целия живот може да се дефинира като

"всяка  целенасочена учебна дейност, която служи за непрекъснато повишаване на знанията, уменията, компетентността  и квалификацията".
Компетенциите са знания, умения, приложени и усвоени в дадена работна ситуация.
Компетенциите, придобити в края на обучението трябва да се поддържат, чрез ученето през целия живот.
Професионалната квалификация е формален израз на професионалните способности на дадено лице. Квалификацията е законовото право да се практикува дадена професия.
Квалификационната рамка е инструмент за развитие и класификация на квалификациите , според редица критерии за нивата на ученето.
 
Терминът Продължаващо обучение означава индивидуално  поддържане и развитие на професионалната компетентност след приключване на  специализирано обучение .
 
Продължаващото обучение се тълкува, в най-широк смисъл, като индивидуални дейности, които осигуряват на професионалистите по здравни грижи  повишаване на знанията, придобиване на нови компетенции, необходими за оптимизиране на дейността, повишаване качеството на здравните грижи , отговорностите в лечебния процес и ефективността от работата.
 
Това може да бъде реализирано,  чрез участие в курсове, семинари, научни форуми, абонамент за списание "Здравни грижи" и други форми на Продължаващото обучение, посочени в Единната кредитна система.
 
 
Придобиването на образователно - квалификационна степен
"бакалавър" и  "магистър" не се кредитира, като форма на Продължаващото обучение.
Настоящият етап от историята на РБългария изисква в най-висока степен да бъдат положени грижи за пълноценно въвличане на населението в различните етапи и форми на ученето през целия живот.
                                                
        Нели  Славова
 
Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ