ПРАВИЛА ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ (БАПЗГ)

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Правилата за набиране и разходване средствата на организацията се приемат от Конгреса на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), съгласно чл.18, ал.6 от Устава на Асоциацията.

Чл.2. Правилата за набиране и разходване средствата на БАПЗГ са приети на Първи редовен Конгрес, съгласно ЗСОМСААМСЗПФ.

Чл.3. Средствата се набират съгласно чл.5 от Устава на БАПЗГ.

ГЛАВА ВТОРА

НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА

Чл.4 (1) Встъпителният членски внос (ВЧВ) за нови членове на БАПЗГ е в размер на 5% от минималната работна заплата за страната.

(2) Плащането по ал. 1 се извършва само по банков път, по банковата сметка на Регионалната колегия по месторабота.

(3) Разпределението на встъпителния членския внос е както следва: 60% за БАПЗГ–Централа и 40% от встъпителния членския внос за съответната РК на БАПЗГ.

(4) Превеждането на сумите за встъпителен членски внос по сметката на БАПЗГ – Централа се извършва ежемесечно (от 10-то до 15-то число на месеца следващ отчетния).

 

Чл.5 (1) Месечният членски внос е в размер на 1% от минималната работна заплата за страната

(2) Плащането по ал. 1 се извършва само по банков път, по банковата сметка на Регионалната колегия по месторабота.

(3) Разпределението на членския внос е както следва:

40% от членския внос – по сметката на БАПЗГ – Централа;

60% от членския внос – по сметка на РК на БАПЗГ- от които до 30% могат да се използват от дружествата към съответната РК, съгласно приетите правила от УС на РК и при спазване на изискванията на настоящите правила по чл.14 ал. 2.

(4) В рамките на отчетния месец в модул „Финансиране” на Националния електронен професионален регистър се отразява членския внос за членовете, за които има представен списък и има направен превод по банковата сметка на регионалната колегия

(5) Превеждането на сумите за членски внос по сметката на БАПЗГ – Централа се извършва ежемесечно (от 10-то до 15-то число на месеца следващ отчетния), съгласно ал.3 от Правилата.

 

Чл.6. Международният членски внос се заплаща от отчисленията към БАПЗГ – Централа .

Чл.7. Управителните съвети на регионалните колегии

(1) Организират събирането на месечния членски внос и встъпителния членски внос

(2) Организират заплащането  за всички свои редовни членове на застрахователна премия за „Здравна (медицинска) и застраховка злополука”.

Чл.8. Постъпленията от материални и парични дарения се разпределят съгласно волята на дарителя.

Чл. 9 (1) За участие в различни форми на продължаващо обучение, кредитирани по Едината кредитна система на БАПЗГсе заплаща такса в размер на 0,5% от минималната работна заплата за страната, за всеки участник.

(2) Средствата от такса продължаващо обучение се превеждат по сметката на БАПЗГ – Централа в срок, определен с Договор за продължаващо обучение.

Чл.10 (1) Таксите за издаване на първи и втори Сертификати за професионална квалификация са съответно 20,00 лева (двадесет лева) по стандартна  процедура и 40,00 лева (четиридесет лева) по спешна процедура.

(2) Таксите за издаване на трети Сертификат за професионална квалификация е 12,00 лв. (дванадесет лева) за стандартна процедура и 24,00 лв (двадесет и четири лева) за спешна процедура.

(3) Сумите от такси за издаване на Сертификат за професионална квалификация се превеждат в размер на 100% (сто процента) по сметката на БАПЗГ – Централа, непосредствено преди подаване на молба-декларация за издаване на сертификат.

(4) Сума в размер на 25% (двадесет и пет процента) от таксите за издаване на сертификати се превежда по сметките на регионалните колегии след приключване на финансовата година, при условие, че РК са се издължили с отчисленията на членския внос към БАПЗГ – Централа за изтеклата календарна година.

Чл.11 (1) За издаване на удостоверение за членство в БАПЗГ и липса на наказания за професионални нарушения с валидност за чужбина, се събират такси както следва: 12,00 лв. (дванадесет лева) за издаване в петдневен срок и 24,00 лв. (двадесет и четири лева) за издаване в срок от 24 часа.

(2) Удостоверенията по ал. 1 се издават само в БАПЗГ – Централа.

Чл.12 (1) За преиздаване на изгубена или открадната членска карта или Сертификат за професионална квалификация  се събира такса от 6,00 лв. (шест) лева.

(2) За преиздаване на членска карта във връзка с настъпили промени, подлежащи на вписване в Националния електронен професионален регистър се събира такса от 6,00 (шест) лева.

(3) Таксата по ал.1 и ал.2 се превежда по банковата сметка на БАПЗГ – Централа.

ГЛАВА ТРЕТА

РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

Чл.13. Разходването на средствата се осъществява съгласно годишен бюджет на БАПЗГ – Централа и РК, приети най-късно до 31 март на текущата година.

Чл.14 (1) Разходването на средствата от Централата се осъществява за:

 1. Дълготрайни материални активи;
 2. Краткотрайни материални активи;
 3. Вноски за членство в международни организации;
 4. Застрахователна премия по застраховка „Професионална отговорност” за всички редовни членове на Асоциацията, за последните три години от последните пет години.
 5. Трудови възнаграждения, договори за мандат и хонорари;
 6. Счетоводни услуги на БАПЗГ – Централа и за 28 регионални колегии;
 7. Интернет;
 8. Поддържане в актуално състояние на Националния електронен професионален регистър;
 9. Поддържане в актуално състояние платформата за дистанционно обучение;
 10. Поддържане на софтуер на Националния електронен професионален регистър и други програмни продукти;
 11. Издаване на електронни членски карти на нови членове на БАПЗГ
 12. Подготовка и отпечатване на Сертификати за професионална квалификация;
 13. Консултантски услуги;
 14. Правни консултации и защита;
 15. Мероприятия на национално ниво;
 16. Командировъчни;
 17. Награди;
 18. Печатни и електронни издания на БАПЗГ;
 19. Разработване и отпечатване на учебни материали за целите на продължаващото обучение;
 20. Разработване и отпечатване на учебни материали за целите на Центъра за професионалното обучение;
 21. Офис консумативи;
 22. Външни услуги;
 23. Други разходи, свързани с предмета на основната дейност на Асоциацията и приходът от които се използва за постигане на определените в Устава цели.

(2) Разходването на средствата от РК се осъществява за:

 1. Дълготрайни материални активи;
 2. Краткотрайни материални активи;
 3. Трудови възнаграждения, договори за мандат на членовете на ръководни органи на РК и хонорари;
 4. Застрахователни премии по застраховка „Здравна (медицинска) и застраховка злополука” за редовните членове на Асоциацията за последните три години от последните пет години.
 5. За повишаване на квалификацията на членовете на БАПЗГ;
 6. За мероприятия на национално и регионално ниво;
 7. Командировъчни;
 8. Награди;
 9. Интернет;
 10. Наеми за ползване на офиси;
 11. Печатни и електронни издания на БАПЗГ;
 12. Разработване и отпечатване на учебни материали за целите на продължаващото обучение;
 13. Офис консумативи;
 14. Външни услуги.

Чл.15. Разходи, извън тези, изброени в чл. 14 (1) и (2) се извършват само след заверен протокол от националната или съответната регионална КК.

Чл.16. Разходите по чл. 14 (1) и (2) се извършват законосъобразно и целесъобразно и в условия на икономичност, ефективност и ефикасност.

Чл.17. Разходите за трудови възнаграждения, хонорари и договори за мандат на членовете на ръководните органи на национално ниво, както и на техническия и помощен персонал, работещ в централните органи на БАПЗГ, се определя от УС на БАПЗГ и действащото българско законодателство.

Чл.18. Разходите за трудови възнаграждения, хонорари и договори за мандат на членовете на ръководни органи на РК, техническия и помощен персонал, работещ в регионалните колегии се определя от съответния УС на РК и действащото българско законодателство.

Чл.19 (1) Годишните разходи на БАПЗГ – Централа се отчитат пред УС на БАПЗГ най–късно до 31 март на годината, следваща отчетната.

(2) Отчетът по ал.1 се изготвя от главния секретар на УС на БАПЗГ.

Чл.20 (1) Годишните разходи на РК се отчитат пред УС на РК  най–късно до 31 март на годината, следваща отчетната.

(2) Отчетът по ал. 2 се изготвя от организационния секретар на УС на РК.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РАЗЧЕТИ С ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА, ПАРИ В БРОЙ И БАНКОВИ СМЕТКИ

Чл.21 (1) Подотчетните лица са лицата от списъчния състав на БАПЗГ, които получават аванс за служебни пътувания и командировки, или за други цели в изпълнение на служебните си функции, които трябва да се отчетат в определен срок. Отчитането на служебните аванси става с първична счетоводна документация, по реда, предвиден в Закона за счетоводството и другите нормативни актове, регламентиращи тази дейност.

Чл.22 (1) Прагът за служебен аванс е 300,00 (триста) лева на едно лице. Над този праг, предоставянето на сумите става след разрешение от УС на РК на БАПЗГ.

 1. Срокът за отчитане и възстановяване на аванса е едномесечен от датата на получаването му.
 2. В края на годината всички служебни аванси трябва да бъдат отчетени или върнати на каса или в банковата сметка на РК.

Чл.23 (1) Регионалните колегии, чийто редовни членове наброяват по-малко от 3000 души, могат да разполагат с не повече от 500,00 (петстотин) лева в брой за извършване на текущи плащания.

(2) БАПЗГ – Централа и Регионалните колегии, чийто редовни членове наброяват повече от 3000 души, могат да разполагат с не повече от 2000,00 (две хиляди) лева в брой за извършване на текущи плащания.

(3) Разплащанията за разходи над 600,00 (шестстотин) лева се извършват само по банков път.

(4) Разплащанията на разходи на дружествата, се организират, контролират и извършват по ред определен от УС на РК и при спазване на изискванията на настоящите правила.

Чл.24 (1) Разкриването на разплащателни и депозитни сметки на регионалните колегии като юридически лица по реда на този правилник, може да бъде направено само от представляващия по закон или по упълномощаване от председателя на съответната Регионална колегия или БАПЗГ – Централа от името и за сметка на съответното юридическо лице.

(2) Не се допуска разкриването на разплащателни или депозитни сметки, както и съхраняването на парични средства, събирани по реда на този правилник, от физически и юридически лица, различни от тези по ал. 1 и по ред, различен от предвидения в ал. 1.

Чл.25 (1) За законосъобразността и целесъобразността на събраните и разходваните финансови средства председателите на РКК изпращат доклад на председателя на КК на национално ниво на тримесечие.

(2) Докладът по ал.1 се представя от 20-то до 30-то число на месеца следващ тримесечието.

(3) Най-малко два пъти годишно председателят на НКК представя пред Националния съвет на БАПЗГ обобщен доклад за законосъобразността и целесъобразността на събраните и разходваните финансови средства.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Финансовите отчети и другите счетоводни документи се съставят в съответствие със Закона за счетоводството, на основата на документалната обоснованост на стопанските операции и факти, като се спазват изискванията за съставянето на документите, съгласно действащото законодателство.
 • 2. Разпоредбата на чл.4, ал. 1 влиза в сила от 01.01.2023 година
 • 3. Разпоредбата на чл.5, ал. 1 влиза в сила от 01.01.2023 година
 • 4. Разпоредбата на чл. 9, ал. 1 влиза в сила от 04.07.2022 година
 • 5. За неуредените в Правилата за събиране и разходване на средствата на БАПЗГ въпроси се прилагат разпоредбите на ЗСОМСААМСЗПФ, респективно субсидиарно на ЗЮЛНЦ.
 • 6. Правилата за набиране и разходване на средствата на БАПЗГ са приети на Първи редовен Конгрес на БАПЗГ, проведен на 04.12.2005 година, изменени и допълнени на Втори редовен конгрес на БАПЗГ проведен на 15.01.2011 година, на Трети редовен конгрес на БАПЗГ, проведен на 10.05.2014 година, на Пети редовен конгрес на БАПЗГ, проведен на 11.01.2020 година и на Шести редовен конгрес, проведен на 02.07.2022 година.