ОБУЧЕНИЕ

М. Визева, З. Савова, М. Ляпина и др. – ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ С КОЛЕЖАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧАСТИЕТО ИМ В ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА ПОМОЩ

Ас. Стела Дюлгерова – МОТИВИРАЩИ И ДЕМОТИВИРАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ СРЕД МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ – ЧАСТ II

Ас. Стела Дюлгерова – МОТИВИРАЩИ И ДЕМОТИВИРАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ СРЕД МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ – ЧАСТ I

Доц. Пепа Бикова и др. – ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБУЧЕНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА В КЪРМАЧЕСКА ВЪЗРАСТ

Виолета Станева – ПРАКТИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА МЕД. СЕСТРА В КОМПЛЕКСНИЯ ПОДХОД ПРИ ОКАЗВАНЕ НА ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА В ИЗВЪНБОЛН. ПОМОЩ

Ас. Жана Павловска – ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ НА АКУШЕРКАТА

Проф. Иванка Стамболова – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ ПРЕД МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Стела Дюлгерова – ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ – ОПИТ НА РАЗВИТИТЕ СТРАНИ

Анушка Димитрова, М. Колева – УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ В УМБАЛ СВ. АННА

Ас. Пепа Димитрова-Чиликова – ЕКСПЕРТНО ЛЕКАРСКО МНЕНИЕ

Гл. ас. Грета Колева, Д. Георгиева, И. Христова – НАГЛАСИ И ОТНОШЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Гл. м. с. Мария Драгомирова, Д. Антонова – ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБУЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ

Доц. Макрета Драганова, Е. Минева – Димитрова – СТУДЕНТИТЕ ЗА ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ В СПЕЦИАЛНОСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ НА ФОЗ ПРИ МУ-ПЛЕВЕН

Пепа Бикова и др. – УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ В СИМУЛАЦИОННА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТРАВЕНОЗНА ТЕРАПИЯ

Главна мед. сестра Мария Драгомирова – УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА И ДЪРЖАВЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕД. СЕСТРА В МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ – МВР

Доц. Диана Иванова – РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Доц. Руска Паскалева – МОТИВИРАНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ ЗА АКТИВНО УЧАСТИЕ В ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ

Маргарита Котева – ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ПАЛИАТИВНИТЕ ХОСПИСНИ ГРИЖИ В АВСТРИЯ

Пенка Врачева -SWOT АНАЛИЗ НА ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

Пепа Василева – ПРОУЧВАНЕ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СПЕЦ. ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПРИЗНАЦИТЕ НА НАСИЛИЕ И РОЛЯТА ИМ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО МУ

Проф. Атанас Щерев – СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ ЗА АКУШЕРКИ

Проф. Иванка Стамболова и др. – ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ – БЪДЕЩЕ НА СЛЕДДИПЛОМНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

К. Стефанова и И. Стамболова – МНЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕ

Теодора Евтимова – МОТИВАЦИЯ НА СТАЖАНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ АКУШЕРКА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ

Проф. д-р Атанас Щерев – КОМБИНИРАНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПОХВАТИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ПРЕПОДАВАНЕ

Доц. Евгения Димитрова и С. Дюлгерова – ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ – САМООЦЕНКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, РАБОТЕЩИ В БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

Анна Георгиева и др. – ПОЗНАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ФАКТОРИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ

Ваня Петкова и др. – НАГЛАСИТЕ И МОТИВАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ В СЕКТОР ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ

Димитринка Ламбрева и др. – ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТАЖАНТИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

Димитринка Ламбрева – ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ВИПУСК 2014 НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Маргарита Николова и др. – ПРИЛАГАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ МЕТОД ЗА КРЕАТИВНО МИСЛЕНЕ ПРИ ОБУЧАЕМИТЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГЛЕДНИ СРЕДСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Деспина Георгиева и др. – ПРЕДДИПЛОМНИЯТ СТАЖ – ЗНАЧИМ ФАКТОР ЗА БЪДЕЩАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА

Стела Георгиева и Е. Димитрова – СЛЕДДИПЛОМНОТО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ

Цветанка Джиганска – ЕМПАТИЯТА В РАБОТАТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Антоанета Терзиева и И. Стамболова – ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ПРЕЗ 2015 Г. НА ФОЗ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Доц. Иваничка Сербезова – ВИДЕОАРГОРИТМИ ЗА ИНЖЕКЦИОННА ТЕХНИКА – ИНОВАТИВНА ОБУЧИТЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ

Здравка Атанасова и Св. Димитрова – СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ АКУШЕРКА ЗА ИЗБИРАЕМОТО ОБУЧЕНИЕ, ДОПРИНАСЯЩО ЗА ФОРМИРАНЕ НА ТЯХНАТА КОМУНИКАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Доц. Христина Милчева – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ КЛИНИЧНИТЕ БАЗИ И МЕДИЦИНСКОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ В МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ

Мариана Николова – ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА СПРАВЯНЕ С УМОРАТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ

Макрета Драганова и др. – ОТНОШЕНИЕТО КЪМ РЕСУРСА ВРЕМЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ПРИ ФЗГ НА МУ-ПЛЕВЕН

Й. Симеонова – АНГАЖИМЕНТЪТ НА УЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ КЪМ ПРОТЕКТИРАНЕ НА РИСКОВОТО СЕКСУАЛНО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12 ДО 18 ГОДИНИ

Доц. Христина Милчева и др. – ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Димитрина Ламбрева – НАГЛАСИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ПСИХИАТРИЧНА ЗДРАВНА ГРИЖА

Антоанета Терзиева и др. – ГОТОВНОСТ НА СТАЖАНТ-МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Гл. ас. Силвия Борисова Димитрова и Теодора Евтимова – УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОТО ЗАНЯТИЕ КАТО ИНТЕРАКТИВНА СРЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ

Мария Димитрова – НИВО НА ПРОЯВЕНА ЕМПАТИЯ ОТ СТУДЕНТИ В СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Валя Димитрова – ОБУЧЕНИЕТО В СПЕЦИАЛНОСТ АКУШЕРКА – ОСЪЗНАТ ИЗБОР ИЛИ СЛУЧАЙНОСТ