ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Ас. Милена Нанкова – ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ОЦЕНКА НА ПЕРИОПЕРАТИВНИЯ ПЕРИОД – ЧЕК ЛИСТ В ДЕЙНОСТТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА И АКУШЕРКАТА

Веселина Василева, Н. Ушева – ПОСТТРАНСПЛАНТАЦИОННИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ – ОЦЕНКА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЪБРЕЧНО ТРАНСПЛАНТИРАНИ ПАЦИЕНТИ

Гл. ас. Пепа Димитрова – Чиликова – УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ И РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ПАЦИЕНТА

Илияна Георгиева – ПЕРСОНАЛИЗИРАНИЯТ ПЛАН КАТО МОДЕЛ ЗА ДОСТЪП ДО ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА ГРИЖИ И ПОДКРЕПА НА ХОРАТА С УВРЕЖД. И ТЕХН. СЕМЕЙСТВА В ИТАЛИЯ

Мария Добрева – ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНА ГРИЖА В ДОМА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Милена Тодорова – ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕКОНВАЛЕСЦЕНТНА ПЛАЗМА ПРИ БОЛНИ С COVID-19

Анелия Велчева, И. Иванова, К. Димитрова – СПЕЦИФИКА НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДЕМЕНЦИЯ

Ас. Галя Георгиева, Г. Янкова – ПОТРЕБНОСТ ОТ ГРИЖИ ЗА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА ПАЦИЕНТИ НА ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ

Проф. Иванка Стамболова, Хр. Братанова – РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ СЕСТРИНСКИ И АКУШЕРСКИ ПРАКТИКИ, И ПАТРОНАЖНИ ГРИЖИ В БЪЛГАРИЯ

Старша мед. сестра Мария Георгиева – ДЕПРЕСИЯ И ТРЕВОЖНОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Таняна Славкова – ЗДРАВНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ КАТО ПАЦИЕНТИ С ДИАГНОЗА ДЪЛБОКА ВЕНОЗНА ТРОМБОЗА

Доц. Петя Трендафилова, Т. Кундурджиев – ТРАВМАТИЗМЪТ КАТО ПРИЧИНА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Д-р Дончо Етугов, Е. Георгиева – МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ТРУДНОЗАРАСТВАЩИ РАНИ И УЛКУСИ

Мария Спасова, И. Стамболова – МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СЕСТРИНСТВОТО

Михаела Мирева, М. Цеков, Г. Чанева – КВАЛИФИКАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И РЕХАБИЛИТАТОРИТЕ ОТНОСНО ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Нели Тодорова, Д. Сомлева и К. Драгиева – ДОБРИТЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ДОМА – ПРИОРИТЕТ НА РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС ЕООД ГАБРОВО

Ас. Елка Владимирова, Г. Янкова, П. Аспарухова – ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ НА ИНСУЛИНОЛЕЧЕНИЕ И КАЧЕСТВОТО ИМ НА ЖИВОТ

Ас. Ирина Христова – ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В ОТДЕЛЕНИЯ ЗА ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ

Ваня Геортиева, К. Пеева – НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО В БОЛНИЦИТЕ

Гл. ас. Грета Колева – ХРАНЕНЕТО КАТО ФАКТОР ОТ СТИЛА НА ЖИВОТ ПРИ ПАЦИЕНТИТЕ С АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

Гл. м. с. Павлина Атанасова, Ц. Димитров – УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ПАЦИЕНТИТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В ПЪРВА МБАЛ-СОФИЯ КАТО ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Проф. Станка Маркова – ИСТОРИЯТА – МОСТ КЪМ БЪДЕЩЕТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ (NURSING)

Теодора Тодорова – СПРАВЯНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ НА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ С ПРИЕМА НА ТЕЧНОСТИ

Теодора Тодорова, С. Тончева, Д. Паскалев – ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ХЕМОДИАЛИЗА

Ас. Елка Владимирова – НАГЛАСИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И СТУДЕНТИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ С ДИАБЕТ НА ИНСУЛИНОЛЕЧЕНИЕ

Ас. Петя Аспарухова – КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ И ЖИЗНЕНА ФИЛОСОФИЯ НА БОЛНИТЕ В ПРОЦЕС НА БОЛЕДУВАНЕ

Галя Янкова – ФАКТОРИ, ДЕТЕРМИНИРАЩИ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПРЕГАРЯНЕ СРЕД ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Главна мед. сестра Мария Драгомирова – ВЛИЯНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ

Доц. д-р Тодор Черкезов – СЕСТРИНСТВОТО – РЕАЛНОСТ И БЪДЕЩЕ

Доц. Искра Мирчева -ПРОЕКТ ELLAN – ЕВРОПЕЙСКА РАМКА НА ОСНОВНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ, РАБОТЕЩИ СЪС СТАРИ ХОРА

Доц. Силвия Борисова – СТАНДАРТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ – НЕОБХОДИМОСТ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА

Маргарита Котева – ХОСПИСНИ ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ В АВСТРИЯ- СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ

Теодора Тодорова – РОЛЯ НА КОМУНИКАЦИЯТА В УПРАВЛЕНИЕТО НА КОНФЛИКТНИТЕ СИТУАЦИИ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Ст. лаборант Цветанка Колева и И. Стамболова -ТРУДОВА МОТИВАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ

Милена Владимирова- Манолова – ЗАПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ПАЦИЕНТИТЕ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

Диана Методиева – МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ В ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – С. ЦЕРОВА КОРИЯ, ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Даниела Драганова – ДЕМОГРАФСКИ И КЛИНИКО-СОЦИАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПАЦИЕНТИ С ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Асистент Катя Егурузе – УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ НА ВЪЗРАСТ ОТ 20 ДО 65 В ПРЕВЕНЦИЯТА НА КАРЦИНОМ НА ГЪРДАТА

Анелия Недялкова – ПСИХОСОЦИАЛНИ ФАКТОРИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ЗДРАВЕН РИСК

Димитрина Благоева и К. Богданова – ЕПИЛЕПСИЯТА И НЕЙНИТЕ СПИХИЧНИ АСПЕКТИ

Даниела Константинова Драганова – МЯСТОТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Доц. Галина Чанева и И. Милушев – ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ – ПРЕЗИДВИКАТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Мая Визева и С. Янакиев – ХРАНЕНЕТО – ПОДХОД В ПЪРВИЧНАТА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДИАБЕТ ТИП 2

Катя Егурузе – ОТГОВОРНОСТТА НА ОБРАЗОВАНАТА ЖЕНА КЪМ ПРЕВЕНЦИЯТА НА КАРЦИНОМ НА ГЪРДАТА

Д-р Никола Събев – НАГЛАСИ СРЕД ПАЦИЕНТИТЕ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪВЕТ ОТ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Румяна Георгиева и З. Григорова – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО – ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА НА БЕЖАНЦИ И ЧУЖДЕНЦИ, ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА

РОЛЯТА НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ ЛАБОРАНТА, МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА И ЛЕКАРЯ В БОЛНИЧНА СРЕДА

Доц. Иваничка Сербезова и др. – ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО СА ПОСТАВЕНИ МЕДИЦИНСКИТЕ И ЗДРАВНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ПОЛАГАЩИ ГРИЖИ ЗА ПАЗЦИЕНТИ, ЗАРАЗЕНИ С ВИРУСА ЕБОЛА

Ст. рентгенов лаборант Невенка Бонинска – НАГЛАСИТЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ВМА, МБАЛ – СОФИЯ, ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОТИВОГРИПНА ВАКСИНА

Димитринка Ламбрева – НАГЛАСИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО ОТНОСНО АКТУАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ В ПСИХИАТРИЧНАТА ЗДРАВНА ПОМОЩ

Пенка Маринова – АНАЛИЗ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО ПРОГРАМА ПРО НА НОИ В ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ, ПАЗАРДЖИК И СОФИЯ

Лили Михайлова – РЕТРОСПЕКТИВНО ПРОУЧВАНЕ ДА ДИАБЕТНАТА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ 2007 – 2009 М УМБАЛ Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ – ПЛЕВЕН

Асистент Петя Аспарухова и П. Маринова – ЕКИПНАТА РАБОТА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДУХОВНИ ГРИЖИ В КЛИНИЧНИ УСЛОВИЯ

Димитринка Ламбрева – СТИГМАТА НА ПСИХИЧНАТА БОЛЕСТ И НЕЙНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЛИЗКИТЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА БОЛЕСТТА

Красимира Димитрова – РЕТИНОПАТИЯ НА НЕДОНОСЕНОТО – КЛИНИЧНИ, СОЦИАЛНИ И БИОЕТИЧНИ АСПЕКТИ

Д-р Никола Събев и Н. Петрова – СУИЦИДНИ ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТ РУСЕ – СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ ЗА ПЕРИОДА 2004 – 2014 г.

Елена Пръвчева – НУЖДАТА ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ

Лиляна Минчева и Иванка Стамболова – ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ МБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА – СОФИЯ

Асистент Жулиета Георгиева – НЕЩО ПОЛЕЗНО – ПРОФИЛАКТИКА НА ЗДРАВНИЯ СТЪЛБ ЗА ЗДРАВНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Иванка Стамболова – КАК РАБОТЯТ ЗАЕДНО ТРИ ПОКОЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ

Ст. мед. сестра Росица Дойновска – ОЦЕНКА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ КАТО ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ЕКИПИ В КЛИНИКИТЕ

Катя Егурузе – ПОЗНАВАНЕТО НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ЗА КАРЦИНОМА НА ГЪРДАТА – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ

Тамара Цветкова – ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО

Соня Михайлова и М. Драгомирова – СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЕЛЕКТРОННОТО ДОСИЕ НА ПАЦИЕНТА

Петя Недкова – МЕЖДУ ЧУКА И НАКОВАЛНЯТА

Мария Граменова – ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА САМОУБИЙСТВАТА В КЪРДЖАЛИЙСКА ОБЛАСТ

Ива Иванова и др. – ВЛИЯНИЕ НА ПСИХОСОЦИАЛНАТА АТМОСФЕРА НА РАБОТНОТО МЯСТО ВЪРХУ РИСКА ОТ БЪРНАУТ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Доц. Христина Милчева и Р. Локова – ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Доц. Даниела Танева и др. – СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЖИВОТА НА ВИДНИ ЛЕКАРИ, УЧЕНИ И ДЕЯТЕЛИ НА ИЗКУСТВОТО ПРЕЗ XVI – XX ВЕК

Гл. ас. Ива Иванова и Н. Тодорова – РОЛЯТА НА СТАНДАРТНИТЕ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НОЗОКОМИАЛНИТЕ ИНФЕКЦИИ

Дияна Върбанова – ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАВОНКИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА БОРБАТА С НОЗОКОМИАЛНИТЕ ИНФЕКЦИИ