ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Даниела Тасева, С. Тончева – РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ИНТЕГРИРАНИТЕ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА

Илияна Георгиева, И. Стамболова – ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ В НИДЕРЛАНДИЯ. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Таня Попова – ПРЕВЕНЦИЯ НА СЪРДЕЧНОТО ЗДРАВЕ ПРИ ДЕЦА – ОТГОВОРНОСТИ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Гл. ас. Радостина Жечева, С. Тончева – АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВА НА ДЕЦА С ПСИХИЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Ас. Радостина Жечева – НАГЛАСИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ УЧИЛИЩЕН ЗДРАВЕН КАБИНЕТ ПРИ РАБОТА С ДЕЦА С ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Ас. Христина Генчева – МНЕНИЕ И ГОТОВНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ ОТНОСНО ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

Красимира Димитрова – МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ЕКИПНА ГРИЖА ПРИ ПРОФИЛАКТИКА НА ДЕТСКОТО ОЧНО ЗДРАВЕ – СЪВРЕМЕНЕН АСПЕКТ В ПРОФ. ДЕЙНОСТ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА

Красимира Димитрова, Г. Петрова, Е. Христова – МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ В ПРОФИЛАКТИКАТА НА ДЕТСКОТО ОЧНО ЗДРАВЕ

Нели Георгиева – ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА ЧРЕЗ ИЗКУСТВО В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

Боряна Трайчева – ПОТРЕБНОСТ ОТ ИНФОРМИРАНЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ ЗА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА И НЕГОВАТА ПРОФИЛАКТИКА

Гл. ас. Тамара Цветкова – ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ПРИ ОКАЗВАНЕ НА ГРИЖИ ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ЗДРАВНИ НУЖДИ

Росица Йорданова – МОТИВАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЕТСКА ЯСЛА ПО ВРЕМЕ НА ФИНАНСОВА КРИЗА

Тамара Цветкова – НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОБУЧЕНИЕ НА ПАТРОНАЖНИ СЕСТРИ В ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ