ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПЪРВИ, ВТОРИ И ТРЕТИ СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 1. Необходими документи:
 2. Молба-декларация по образец за първо, второ и трето сертифициране, от сайта на БАПЗГ.
 3. Удостоверение от работодателя, в което да бъде отразен общият трудов стаж по специалността и този в последните пет години, както и, че на лицето, кандидатстващо за сертификат не са налагани наказания за професионални нарушения /виж примерен образец/;
 4. Оригинал и копие на трудова книжка или препис-извлечение от трудовата книжка, в който е отразен описаният в удостоверението от работодателя трудов стаж;
 5. Оригинал и копие на документи за придобити квалификации, образователни степени, специалност, описани в молба-декларацията за издаване на сертификат.
 6. Такси и срокове за издаване на сертификат:
 7. Издаване на сертификат по стандартна процедура:
 • Такса за първи сертификат – 20,00 лв. (двадесет лева);
 • Такса за втори сертификат – 20,00 лв (двадесет лева);
 • Такса за трети сертификат – 12,00 лв. (дванадесет лева).

Срок за издаване – до 2 месеца от постъпване на необходимите документи в отдел “Сертификация“

 1. Издаване на сертификат по спешна процедура:
 • Такса за първи сертификат – 40,00 лв. (четиредесет лева);
 • Такса за втори сертификат – 40,00 лв. (четиредесет лева);
 • Такса за трети сертификат – 24,00 лв. (двадесет и четири лева).

Срок за издаване – 1 месец от постъпване на необходимите документи в отдел “Сертификация“

Таксите  за сертифициране се превеждат в банковата сметка на  Централата на БАПЗГ :

IBAN: BG69BPBI 8170 1714 0267 54 BIC: BPBIBGSF Банка “Юробанк България” АД*

(*При превод на парични средства от който и да е клон на „Юробанк България“
АД не се  дължи комисионна.).

В полето „Основание за плащане” задължително се изписва текст: „Първи сертификат”; „Втори сертификат“; „Трети  сертификат“.

 

III. Условия за издаване на сертификат за професионална квалификация:

 1. Първи сертификат се издава на:
 • Членове на БАПЗГ, които са работили по специалността си 3 (три) години от последните пет към момента на подаване на молба – декларацията, удостоверено с документ от работодателя по образец;
 • За новозавършилите – да имат 1 (една) година трудов стаж по специалността от момента на завършването към датата подаване на молба – декларацията.
 • За времето на работа по специалността да имат редовно членство в БАПЗГ. (Чл. 3. от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник – фармацевтите.)
  1. Втори сертификат се издава на:
 • Членове на БАПЗГ, които са работили по специалността си най-малко 3 (три) години от последните пет към момента на подаване на молба – декларацията, удостоверено с документ от работодателя по образец и най-малко пет години след издаване на първи сертификат;
 • Имат придобити 150 кредитни точки от продължаващо обучение, придобити след  датата на издаване на първия сертификат;
 • За периода от придобиване на първи сертификат до момента на подаване на молба -декларацията за издаване на втори сертификат да имат редовно членство в БАПЗГ. (Изключения правят периодите в които не са упражнявали професията, удостоверено с документ).
  1. Трети сертификат се издава на:
 • Членове на БАПЗГ, които са работили по специалността си най-малко 3 (три) години от последните пет към момента на подаване на молба – декларацията, удостоверено с документ от работодателя по образец, най -малко пет години  след издаване на втори сертификат и имат придобити 150 кредитни точки от продължаващо обучение след датата на издаване на втори сертификат;
 • Членове на БАПЗГ, които имат 10 (десет) години професионален опит в едно клинично направление или в друга сфера на здравно – социалните дейности и услуги, най – малко пет години след издаден   втори сертификат и 100 кредитни точки от продължаващо обучение;
 • Членове на БАПЗГ, които имат 10 (десет) години професионален стаж в едно клинично направление или в друга сфера на здравно-социалните дейности и услуги, най – малко пет години след издаване на втори сертификат  и положили изпит, организиран от НСК на БАПЗГ;
 • За периода от придобиване на втори сертификат до момента на подаване на молба -декларацията за издаване на трети  сертификат имат редовно членство в БАПЗГ. (Изключения правят периодите в които не са упражнявали професията, удостоверено с документ).
  1. Процедура за издаване на сертификати  за професионална квалификация
 1. От кандидата се изисква:
 • Да попълни Молба – декларация за издаване на сертификат. Образецът на Молба-декларацията може да бъде изтеглен от сайта на БАПЗГ – www.nursing-bg.com;
 • Да направи справка в Регистъра на БАПЗГ за членския си статус: сайт за проверка: http://info.nursing-bg.com или през връзката от официалния сайт на БАПЗГ.
 • Да направи справка за нанесените в Регистъра на БАПЗГ кредитни мероприятия от модул „Детайли” на сайта за проверка.
 • Да направи справка с отдел „Продължаващо обучение” в случай на несъответствие;
 • Да представи документи за абонамент за списание „Здравни грижи” и други специализирани научни издания, и диплома за придобита специалност в отдел „Продължаващо обучение”
 1. От регионалните колегии на БАПЗГ се изисква:
 • Да установят редовността на членството;
 • Да установят валидността и съответствието на подадените документи;
 • Да изпратят всички постъпили в РК документи и списък – опис на кандидатите за издаване на сертификат в отдел „Сертификация“.
 • Да изпратят на електронната поща на НСК nsk_sertifikaciq@abv.bg списък – опис /по образец/ на кандидатите за издаване на сертификат.
 1. Процедура в НСК:
 • От момента на постъпването на документите, изпратени от РК в отдел „Сертификация“ започва да тече едномесечният или двумесечният срок за  издаване на сертификат или се установява връзка с лице, за което се налага да се изискат  допълнителни данни;
 • В срок до един месец за спешна процедура или два месеца за стандартна процедура от датата на приемане в НСК се издадава сертификат за квалификация, или се изискват допълнителни данни;
 • Постъпилите документи се докладват на заседание на НСК;
 • Издадените сертификати се завеждат с номер в регистъра на НСК и се архивират в централния регистър на БАПЗГ;
 • Сертификатът се подписва от председателя на БАПЗГ и председателя на НСК;
 • Молба – декларацията на всеки член на БАПЗГ се съхранява в картотека на отдел „Сертификация“.
 • Издадените сертификати се предават срещу подпис на оторизиран представител или се изпращат с куриерска фирма в Регионалните колегии на БАПЗГ.
 1. Председателя на НСК :
 • Контролира сроковете за издаване на сертификати;
 • Предоставя информация за процеса на сертифициране на НС на БАПЗГ;
 • Оказва методична помощ на РК;
 • Носи отговорност за редовността на процедурата и издадените документи.

 

 1. Преиздаване на сертификат

Необходими документи за преиздаване на сертификат:

 1. Молба в свободен текст
 2. Такса за преиздаване 6,00 лв. (шест лева)

Таксата за преиздаване се заплаща само по банков път, по банкова сметка на БАПЗГ – Централа)

Молбата, придружена с документ за извършено плащане се  подава към Националния съвет по качество на адрес гр. София, ул. „Казбек“ №62, ет. 2

Срокът за преиздаване е до 30 дни от датата на получаване на молбата в НСК.