НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (21.03.2020)

ДЕПУТАТИТЕ ДАДОХА ПОВЕЧЕ ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Министърът на здравеопазването, главният държавен здравен инспектор и директорите на регионалните здравни инспекции могат да прилагат мерки на лечебните заведения, когато интересите на обществото изискват провеждане на съвместни действия при природни бедствия, епидемии и други извънредни обстоятелства, на лечебните заведения, независимо от формата им на собственост. Това гласи приетата снощи промяна в Закона за лечебните заведения през Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Мерките, които могат да бъдат предприемани, не са уточнени в закона, информира Zdrave.net.
Законът разширява правомощията на министъра на здравеопазването. Той може да въвежда допълнително временни мерки и ограничения по време на извънредното положение, определени в закон. Със заповед пък може да налага по-тежки противоепидемични мерки. Промените в Закона за здравето дават възможност на министъра при възникване на извънредна епидемична обстановка да въвежда противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион. Мерките могат да включват и временно спиране или ограничаване на експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение, други обекти или услуги, предоставяни на гражданите в случаи на обявено извънредно положение.
Министърът на здравеопазването може да разпореди задължителна изолация на болни, на заразоносители, на контактни лица и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави. Изолация и лечение на тези лица може да се осъществява в домашни условия след преценка на съществуващия епидемичен риск от лекуващия лекар или след консултация с епидемиолог или специалист по инфекциозни болести. При въведени противоепидемични мерки, контактните лица на болните от заразни болести не могат да откажат извършването на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест. Който наруши или не изпълни въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки, освен ако деянието съставлява престъпление, ще се наказва с глоба в размер на 5 000 лв. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице ще се налага имуществена санкция в размер на 15 000 лв.
Болен от заразна болест, който откаже задължителна изолация и лечение, ще се наказва с глоба в размер на 5000 лв. Същото наказание ще се налага и на контактно лице, извън посоченото по изречение първо, както и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави, които откажат или не изпълняват задължителна изолация, съответно лечение. Лицата, отказали да се явят доброволно за изолация и лечение, както и лицата, които не изпълняват задължителна изолация, ще се довеждат принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи по искане на органите на Държавния здравен контрол, на ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ или на лекаря, насочил лицето за хоспитализация. Контактно лице, което откаже извършването на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест, ще се наказва с глоба от 50 до 500 лв.

ЗАКОНЪТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НЯМА ДА СЕ ПРИЛАГА ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
В 11-часово заседание на 20.03.2020 г. депутатите приеха да не се прилага Законът за обществените поръчки при закупуване от възложителите на хигиенни материали, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки, при медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейности, свързани с внедряването им и при възлагане на дейности по обезвреждане на опасни и болнични отпадъци, информира Zdrave.net.
При закупуване със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, от бюджета на лечебните заведения и със средства на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие на медицински изделия, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки, както и за лечението и диагностиката на заразените пациенти, няма да се прилагат изискванията от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, с изключение на това, да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия .
Аптеките ще могат да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта съобразно последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти, при условия по ред, определени от Националната здравноосигурителна каса, до отмяна на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.
Забранява се паралелният износ на лекарствени продукти. Който наруши забраната, ще се наказва с глоба в размер на 10 000 лв., съответно ще се налага имуществена санкция в размер на 50 000 лв. При повторно извършване на същото нарушение глобата ще бъде в размер на 20 000 лв., съответно имуществената санкция – в размер на 100 000 лв. Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на ИАЛ или на директора на съответната регионална здравна инспекция.
За защита от спекула беше приет текст, че който продаде стока на цена над определената или преди да е определена или утвърдена по установения ред или получи за услуга възнаграждение, по-голямо от законно допустимото при обявено извънредно положение, ще се наказва с лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 5 000 до 10 000 лв.

ЗАТВОР ДО 3 ГОДИНИ И ГЛОБА ДО 10 000 ЛЕВА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА НЕВЕРНИ ПОВИКВАНИЯ И ЗАБЛУЖДАВАЩИ ЗНАЦИ ЗА ПОМОЩ
По време на парламентарното заседание на 20.03.2020 г. беше прието изменението на Наказателния кодекс за предаване на неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, или невярна информация по радио, телефон или по друг начин за разпространението на заразна болест. Предвиденото наказание е лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до 10 000 лева, информира Zdrave.net.
Депутатите решиха, че при извънредно положение при заявена, но не навременно установена потребност на човек с увреждане, лицето има право на вида подкрепа от датата на подаване на документите въз основа на заключенията от изготвената индивидуална оценка на потребностите му.
По време на извънредно положение Агенция „Митници“ може да предоставя безвъзмездно задържани, иззети, отнети и изоставени стоки, които могат да послужат за защита на живота или здравето на хората, на лечебни заведения, Българския червен кръст, детски градини, училища, социални заведения, държавни и общински учреждения. Директорът на агенцията може със заповед да предоставя и безвъзмездно задържан, иззет, отнет или изоставен етилов алкохол. Предоставените акцизни стоки се освобождават от плащане на акциз.
В случаите на обявено извънредно положение лични предпазни средства, медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура и хигиенни материали и консумативи – частна държавна собственост, може да се прехвърлят за временно безвъзмездно ползване на лечебни заведения с акт на министъра на здравеопазването.

ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ В ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА
Депутатите решиха още, че с акт на Министерски съвет военнослужещите от въоръжените сили съвместно или координирано с други органи, ще могат да участват в прилагането на противоепидемични мерки и ограничения на територията на страната, на отделен регион или на контролно-пропускателен пункт. Те ще имат право да извършват проверки за установяване самоличност на лице, да ограничават придвижването на лице до пристигане на органите на Министерството на вътрешните работи, за което има данни, че е отказало или не изпълнява мерките от Закона за здравето, като се съставя двустранен писмен протокол.
Военнослужещите от въоръжените сили съвместно или координирано с други органи ще могат да спират превозни средства до пристигане на органите на Министерството на вътрешните работи, да ограничават придвижването на лица и превозни средства на контролно-пропускателен пункт, както и да използват физическа сила и помощни средства, само когато това е абсолютно необходимо.

142-МА СА ЗАРАЗЕНИТЕ С COVID-19 У НАС
142-ма са заразените с коронавирус у нас, а вирусът стигна и до Шумен. Това съобщи началникът на Националния оперативния щаб за борба с коронавируса ген.-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски на редовния брифинг, който се състоя днес в 08:00 часа сутринта, информира Zdrave.net.
„Общият брой на инфенктираните за денонощието са 30. При нас има един случай с две отрицателни проби. Той ще бъде освободен днес и ще бъде под карантина 30 дни. В Плевен първите двама заболели също са с две отрицателни проби. И те ще бъдат освободени. Така, че вече имаме трима излекувани у нас. Имаме първи случаи на коронавирус в нови градове. В Добрич има 3 заразени, а в Шумен – един. Той е постъпил в Инфекциозното отделение на града с грипоподобна симпоматика, кашлица и задух. Неговият епидемичен път е Банско“, обяви ген. Мутафчийски.
Към момента заразените у нас мъже са 84, а жените – 58. „Средната възраст на болните е 42,8 години. Най-младият заразен е на 4 години, а най-възрастният на 81. Смъртността е 2,1 %“, каза още Мутафчийски. По-голямата част от пациентите с в леко състояние.
Защитни шлемове, произведени от българската промишленост, вече са на разположение на специалистите, които лекуват пациенти с COVID-19. „Тези предпазни средства са изключително препоръчителни при извършване на особено опасни манипулации с такива пациенти – интубация, промивка на тръбите при интубиране, вземане н апроби, когато може да се случи неочаквано изкашлюне на пациента в лицето на специалиста”, обясни проф. Мутафчийски по време на представянето на тези предпазни средства пред журналистите, съобщиха от пресцентъра на ВМА.
200 бройки защитни облекла ще бъдат произвеждани на ден у нас, а с прототипи на шлемовете вече разполагат ВМА и УМБАЛСМ „Пирогов”, стана ясно по време на брифинга.

Проф. Петко Салчев: НЗОК Е ГОТОВА НА ПОСРЕЩНЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
Националната здравноосигурителна каса е подготвена и може да запази здравеопазването в ситуацията на извънредно положение. Това каза пред bTV тази сутрин управителят на НЗОК проф. Петко Салчев, информира Zdrave.net.
По думите на проф. Салчев експертите на Здравната каса са разработили всички възможни варианти, направена е и необходимата реорганизация. Голяма част от служителите на Районните здравноосигурителни каси (РЗОК) по градове са на разположение на Регионалните здравни инспекции (РЗИ), за да подпомагат тяхната дейност.
Проф. Салчев представи конкретни данни за актуалното състояние на болниците у нас към този момент и готовността им да се справят с евентуално нарастващ поток от пациенти. По думите в страната ни има над 62% свободни легла, профилирани за различни категории болни, а в София свободните легла са около 60%.
„Става въпрос за отделенията по анестезиология, инфекциозните клиники, реанимационните отделения и отделенията по вътрешни болести. Всички тези свободни легла могат да бъдат приспособени за лечението на пациенти, заболели от новия вид коронавирус“, каза управителят на НЗОК. Той се спря и на темата за плащанията на фонда към договорните партньори. Вече е наредено да бъде извършено плащане за всички аптеки, за да могат те да разполагат със средства за закупуване на лекарства от търговците на едро.
На 24.03.2020 г. ще се преведат всички суми на общопрактикуващите лекари – над 20 млн. лв. 21, 8 млн. лв. ще бъдат преведени за медиците от специализираната извънболнична помощ. Към денталните медици ще бъдат разплатени 16 млн. лв. Лабораториите ще получат 8 млн. лв. 52 млн. лв. ще бъдат заделени за лекарства за лечение на пациентите в онкологиите, а болниците ще получат 82 млн. лв.
Проф. Петко Салчев каза още, че към момента в България има една частна болница, която е под карантина, и една държавна, в която има звено под карантина.
„Специална пътека за коронавирусна инфекция няма, използва се клинична пътека № 104, която е включена в НРД. Пуснати са и указания към всички болници как да се действа в такива случаи“, обясни управителят на касата. Той бе категоричен, че няма да спрат плащанията за пациентите, които се лекуват от други заболявания.

Фармацевтичните компании: НЕПОСРЕДСТВЕНИЯТ РИСК ОТ НЕДОСТИГ НА ЛЕКАРСТВА В КРАТКОСРОЧЕН ПЛАН Е МИНИМАЛЕН
Непосредственият риск от недостиг от лекарствени продукти в резултат на COVID-19 в краткосрочен план е минимален. Това се казва в изявление на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM) и членуващите в нея фармацевтични компании, информира Zdrave.net.
„Макар че търсенето и предлагането за всеки лекарствен продукт е променлива величина, ARPharM и компаниите, членуващи в организацията не разполагат с информация за съществено краткосрочно въздействие върху наличностите на лекарствени продукти и ваксини, поради което българските власти не са информирани за риск от недостиг. Компаниите също оценяват дългосрочните рискове. Пандемии от подобен мащаб неминуемо носят голяма степен на несигурност, но към този момент компаниите, членуващи в ARPharM, не очакват нарушаване на веригите на доставки на лекарства, освен ако ограниченията поради избухването на COVID-19 не продължат повече от няколко месеца“, казват от Асоциацията.
Фармацевтичните компании заявяват, че поддържат наличности, наблюдават своите вериги за доставки и имат планове за действие в извънредни ситуации. „Създадена е организация за постоянна комуникация с българските здравни власти с оглед ранно оповестяване и справяне с възникнали предизвикателства, с приоритет осигуряване на потребностите от лекарствена терапия на българските пациенти“, казват още от ARPharM.
Научноизследователската фармацевтична индустрия е фокусирана върху три ключови области:
• разработването на нови ваксини, диагностика и лекарствени терапии, които да послужат в борбата срещу COVID-19,
• подпомагане на правителствата и здравните системи на местно ниво,
• гарантиране на доставката на лекарства за пациентите, които се нуждаят от тях.
От ARPharM информират, че мерките на Европейската комисия и Европейския съвет по вътрешни работи включват запазване на свободното движение на всички стоки и по-специално, гарантиране на веригата за доставки на основни продукти като лекарства, медицинско оборудване, основни и нетрайни хранителни продукти и добитък.