НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (13.01.2020)

ЗАМРАЗЯВАТ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Да се сформират Национални професионални консултативни съвети (НПКС) на медицинските сестри, акушерките, фелдшерите/лекарските асистенти, рехабилитаторите, рентгенови лаборанти и медицинските лаборанти. Това залегна в Устава на БАПЗГ, чиито допълнения и изменения бяха приети на 11 януари 2020 г., на Петия редовен конгрес на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ). В него участие взеха над 400 делегати от цялата страна, съобщиха от съсловната организация. За това информира Zdrave.net.
Всички 28 регионални колегии на БАПЗГ се задължават в срок от два месеца да сформират професионални консултативни съвети членовете им ще се избират на доброволен принцип. Същевременно ще бъдат излъчени представители на тези съвети на национално ниво. Те ще дават становища, свързани със специфичните дейности за упражняване на съответната професия и промени в правното ѝ регламентиране. Председателите на НПКС ще участват в работата на Управителния и Националния съвет на БАПЗГ като експерти.
Делегатите приеха залегналото предложение председателят на УС на БАПЗГ, главният секретар на УС на БАПЗГ и Управителният съвет на БАПЗГ, председателите на Регионални колегии и председателите на различни комисии на регионално и национално ниво да се избират за 5-годишен мандат с право на участие в не повече от два последоватлелни мандата.
В правилата за издаване на сертификат за професионална квалификациязалегна досегашното изискване, прието от НС на БАПЗГ, сертификатът да се актуализира на всеки 5 години на основата на придобити кредитни точки, съобразно квалификационната рамка за професионално развитие. Квалификационните нива се определят от трудовия стаж и поредността на издадените сертификати.
В правилата за набиране и разходване на средствата на БАПЗГ бе прието предложението
членският внос да се замрази в размер на 5.60 лева. При участие в кредитни мероприятия от физически и юридически лица ще се заплаща такса за продължаващо обучение в размер на 5.60 лева. Когато организатори на мероприята са БАПЗГ, регионалните колегии на БАПЗГ, лечебни и здравни заведения на територията на съответната регионална коллегия таксата за продължаващо обучение ще бъде в размер на 2.80 лева.

Д-р Гергана Николова: ИМА ОПАСНОСТ ОТ ИЗТИЧАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВНОНЕОСИГУРЕНИ ЛИЦА
“Възможно е изтичане на медицинска информация на здравнонеосигурени лица”, алармира д-р Гергана Николова. Тя обясни, че това ще се случи след като от 1-ви февруари 2020 г. влязат в сила промените в Наредба Н-18. Те засягат всички фирми в България, които приемат плащане в брой, в тази група са и практиките на общопрактикуващите лекари, информира Clinica.bg.
Всички лица, използващи софтуер за управление на продажбите – независимо дали са или не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойностq трябва да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания до 31 януари 2020 г. Това предвиждат разпоредбите на НАП. Според лекарите текстовете в наредбата многократно превишават целите на фискалния контрол и в системата на здравеопазването могат да засегнат здравето, правата и интересите на гражданите.

Д-р Дечо Дечев: НАЛАГА СЕ ОСНОВНА РЕВИЗИЯ НА НЗОК
Управителят на НЗОК д-р Дечо Дечев най-вероятно няма да има втори мандат начело на инстутицията. Това се подразбира от негово интервю пред Дарик радио. „Ангажиментът, който съм поел е за този мандат”, каза той и допълни: „Трябва да има унисон в действията между екипа на НЗОК и този, който е в Министерството на здравеопазването. Те трябва да теглят в една посока”, информира Zdrave.net.
В 40-минутното интервю управителят на касата каза още, че се налага основна ревизия на НЗОК, защото институцията не е адекватна на промените, които са настъпили в последните 20 години от съществуването ѝ. Той припомни една своя стара теза, която обяви още при встъпването си на управителския пост, а именно, че на страната са необходими не 28, а най-много 6 здравни каси, съобразено с плановите райони за развитие на ЕС. В същото време обаче Д-р Дечев бе категоричен, че една година преди парламентарни избори такава ревизия е невъзможна.
Управителят на НЗОК подчерта, че се налага ограничаване на броя и на болниците, както и въвеждането на редица реформи, които по негово мнение екипът на здравното министерство не е успял да предприеме.
Д-р Дечев изтъкна, че около 3 млн. българи, които са на социалния минимум, не могат да си позволят да доплащат лечението си и затова трябва да имат достъп до определени болници, където при нужда да получат медицинска помощ.
Управителят на НЗОК Той алармира и за някои парадокси в системата на заплащане на лекарствата – НЗОК заплаща едно лекарство за частна болница на много по-висока цена, отколкото същото за държавна и общинска болница. Причината е , че частните болници не са задължени да провеждат обществени поръчки. Това довежда до огромни разлики. Примерно конкретно лекарство на един и същи производител, когато се отчита от държавна и общинска болница, се заплаща от НЗОК за 150 лева, а когато се отчита от частна болница – за 1050 лв. Разликата е 7 пъти.

Д-р Асен Меджидиев: НЯМАМЕ ПРАВО ДА ОСЪЖДАМЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО НИКОГО
Трябва да има промяна в Закона за съсловните организации, с която да се разширят правомощията на Българския лекарски съюз като коректор и проверяващ орган върху лекарското съсловие. Това заяви председателят на Столичната лекарска колегия към БЛС д-р Асен Меджидиев пред Zdrave.net като поясни, че това е по-добрият начин да се ограничат възможностите за грешки и злоупотреби в съсловието, отколкото публичните обвинения и съдопроизводството.
„В експертните групи в различните специалности много добре си познаваме колегите. Ние можем да бъдем много по-критични и по-навременни като реакция и да предотвратим един неблагоприятен изход от лечение или неправилна практика с налагане на санкция в самото начало, още преди да се е случило каквото и да било. Тогава предотвратяваме достигане до етапа на неблагоприятния изход от лечение и достигане на колегата до досъдебно производство и до следствие и прокуратура. Така можем да помогнем на обществото, както и да запазим съсловието от опетняване от лошите практики на определени единици. Както във всяка една гилдия има и нечитави хора, но не можем да разглеждаме цялата гилдия като такава. Трябва да можем сами да осъдим тези колеги. Във Франция и Германия мерките се взимат на ниво лекарски съюз и в тези държави налагането на административно наказание предотвратява по закон стартирането на досъдебната процедура“, уточни д-р Меджидиев.
По думите му изразът „лекарска грешка“ се използва неправилно. „Нямаме право да осъждаме предварително никого, нито да обвиняваме, че някой е сгрешил, преди да са се произнесли съответните органи след проверка или разследване”, допълни д-р Асен Меджидиев.
По време на семинара „Лекарска грешка или неблагоприятен изход от лечение“, който се проведе през почивните дни в Правец, акад. Владимир Овчаров уточни, че в медицината източници на грешки са човешкият фактор, ниво на знание, проблеми в системата, небрежност, комбинирани причини и недобросъвестност.

НОВИ КОНКУРСИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ В БАН
Фонд „Научни изследвания” ще представи на 16.01.2020 г. в БАН четири нови конкурса по международни научни програми. Те дават възможност на наши учени да си сътрудничат със изследователи от Китай и Русия, информира Clinica.bg.
Тяхната цел е подкрепа за международното научно и технологично сътрудничество, както и за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и други държави. Става дума за страните, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания”, в съответствие със съответните двустранни договорености. Първият конкурс е за изследователски проекти за двустранно сътрудничество с Китай. Научните областите, в които ще бъдат финансирани проекти са здраве и биомедицина, информационни и комуникационни технологии и устойчиво селско стопанство, храни и биотехнологии. Вторият конкурс отново е с Китай за проекти по програми за двустранно сътрудничество. Научните области тук са 9. Те са медицински науки, биотехнологии, устойчиво земеделие, информационни и комуникационни технологии, енергетика и опазване на околната среда, химия и инженерна химия, физически науки, технически науки и икономика и мениджмънт. Третият конкурс е за проекти с Русия. Научните области са 15, като сред тях са основи на медицински науки, математика, химия, биология, психология, основни проблеми на образованието, социални проблеми на човешкото здраве и екология, глобални проблеми и международни отношения и др. Четвъртият конкурс е по програмата ICT-AGRI-FOOD. Тя е насочена към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти, които предлагат иновативни решения за създаване и поддържане на устойчиви системи в аграрния сектор. Проектите ще се реализират от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три европейски държави, представени от съответните финансиращи организации. Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания” за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 300 000 лева, с максимална сума за един проект до 150 000 лева. като се предвижда да бъдат финансирани до 2 проекта с участие на български научни колективи.