ЗАСТРАХОВКИ

БАПЗГ ОСИГУРЯВА НА ВСИЧКИ СВОИ РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА В СЛУЧАЙ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ

Указания

за ползване на застрахвателни услуги и обслужване на  възникнали претенции по застраховка „Злополука и заболяване“

 

Уважаеми Дами и Господа,

Считано от 15.04.2021 г., имате действаща застрахователна полица, която ви предоставя застрахователна защита като редовни членове в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Моля, да се запознаете с настоящите указания относно процедурите и необходими документи при възникване на застрахователно събитие, което е настъпило считано от 15.04.2021г.

Те се отнасят за групова застрахователна полица на „Животозастрахователен институт” АД

Претенциите за обезщетения на членовете на БАПЗГ от цялата страна се подават единствено до председателя на Регионалната колегия и се изпращат от него по опис на адрес:

гр. София 1680, ул. „Казбек“ № 62.

Дафинка Коцева – Главен секретар на БАПЗГ.

тел.: 02/9156913.

GSM: +359886047431.

email: us_bapzg@abv.bg.

 

Цялата официална кореспонденция се получава чрез застрахователния брокер Нетинс Иншурънс Брокер ООД – обслужващ брокер.

Не се завеждат щети или изпращат допълнителни документи по тях директно към застрахователната компания.

Основни документи, които са задължителни по всяка една претенция:

 1. Попълнено и подписано уведомление-претенция за щета, което можете да изтеглите от сайта на БАПЗГ – изтегли от ТУК.

В него НЕ СЕ посочва № на щета.

Напишете Вашите имена, ЕГН, адрес и телефон за контакт.

Опишете подробно на коя дата, къде и при какви обстоятелства е настъпило застрахователното събитие.

Задължително изискване е да има датата на подаване на уведомление-претенцията, както и положен личния Ви подпис.

 1. Банковата сметка на лицето, което е претърпяло увреждания. Освен написана в уведомлението-претенция, е необходимо да се приложи и като документ от банката.
 2. Удостоверение за редовно членство към датата на възникналото застрахователно събитие, което да е издадено, подписано и подпечатано от председателя на Регионалната колегия.

Не се изпращат копия на: членска карта, лична карта, сертификат.

Към попълнения формуляр и посочени други два основни документи се прилагат и следните допълнителни документи, съобразно вида на възникналото застрахователно събитие:

Смърт, вследствие на злополука или ПТП.

 1. Удостоверение за наследници.
 2. Съобщение за смърт.
 3. Препис извлечение на акта за смърт.
 4. Протокол от ПТП.
 5. 5. Епикриза от лечебно заведение, ако е проведено лечение.
 6. 6. Болничен лист, издаден от лечебно заведение, ако е проведено болнично лечение с включен и деня на смъртта.
 7. Документи от банката за банковите сметки на наследниците включени в Удостоверението за наследници, по които да бъде изплатена сумата. Всеки наследник е необходимо да представи лична своя банкова сметка.

Трайна загуба на работоспособност вследствие на възникнало заболяване. Заболяването трябва да се е появило за първи път считано от 15.04.2021г.

 1. Решение на ТЕЛК – НЕЛК.
 2. 2. Епикриза от лечебно заведение, ако е проведено лечение.
 3. 3. Болничен лист, издаден от лечебно заведение, ако е проведено болнично лечение.
 4. Болнични листа за периода на временна загуба на трудоспособност.

Дневни пари за болничен престой наложен поради заболяване, злополука, бременност или раждане, включително и в интензивно отделение.

Престоят в интензивното отделение трябва да е минимум  3 дни, посочен в представената епикриза.

 1. 1. Епикриза от лечебно заведение, където е проведено болничното лечение или раждане.
 2. 2. Болничен лист, издаден от лечебно заведение, където е проведено болнично лечение или раждане.
 3. При мозъчен удар /инсулт/ обезщетение се получава само след представяне на потвърдена диагноза от неврологична клиника или специалист невролог, направена най-рано след 3 месеца /12 седмици/ от настъпване на инсулта.

Плюс документите по т. 1 и т. 2.

Претенцията се подава след изтичането на този посочен срок.

 1. „Остър инфаркт на миокарда“ трябва да бъде доказан с коронарография.

Плюс документите по т. 1 и т. 2.

Фрактура на кост.

 1. Копие от разчитането на рентгеновата снимка.
 2. Копие на медицински документи от първичен и вторичен преглед, при наличие на такъв.
 3. 3. Епикриза от лечебно заведение при настаняване за оказване на спешна помощ и провеждане на болнично лечение. (Ако има епикриза – не се прилагат документите по т. 1 и т. 2).
 4. 4. Болничен лист.

Заразяване по време на работа със СПИН-HIV или вирусен хепатит.

 1. Копие на медицински документи от първичен и вторичен преглед, при наличие на такъв.
 2. 2. Епикриза от лечебно заведение при настаняване за оказване на спешна помощ и провеждане на болнично лечение.
 3. Положителен тест за СПИН-HIV.
 4. Лаборните тестове на Пълна кръвна картина (ПКК), HBsAg, Anti-HBe, Anti-HBc-IgG, доказващи наличието на вирусен хепатит.
 5. Болничен лист.
 6. Декларация за настъпило застрахователно събитие. – изтегли от ТУК

Заразяване по време на работа с COVID-19.

 1. Протокол от изследване за положителен PCR тест или антигенен тест за COVID-19.
 2. Копие на медицински документи от първичен и вторичен преглед, при наличие на такъв.
 3. 3. Епикриза от лечебно заведение при настаняване за оказване на спешна помощ и провеждане на болнично лечение.
 4. Болничен лист.
 5. Предписание за карантина.
 6. Декларация за настъпило застрахователно събитие. – изтегли от ТУК

Диагностициране на критично заболяване, включително всички злокачествени новообразувания – тумори, мозъчен инсулт, остър инфаркт на миокарда.

 1. Епикриза от лечебно заведение, в което е проведено болнично лечение.
 2. Хистологичен реултат за диагностициране на злокачественото заболяване.
 3. Решение на Онкологична Комисия.
 4. 4. Болничен лист, издаден от лечебно заведение, в което е проведено болнично лечение.

При наличие на такъв документ.

В случай, че през последната една година, преди поставянето на диагноза „Злокачествено новообразувание – карцином на млечната жлеза” или „Карцином на шийката на матката” са направени всички профилактични прегледи свързани с откриване и лечение на заболяването се изплащат допълнително 100 лева.

Затова е необходимо и изцяло във Ваш интерес,  да се представят и документите по направените профилактични прегледи.

Моля, имайте предвид, че според вида на застрахователното събитие, застрахователят може да изисква и допълнителни документи!

Тези допълнителни документи отново се подават до председателя на Регионалната колегия и се изпращат от него по опис на адрес:

гр. София 1680, ул. „Казбек“ № 62.

Дафинка Коцева – Главен секретар на БАПЗГ.

тел.: 02/9156913.

GSM: +359886047431.

email: us_bapzg@abv.bg.