ВЪВ ВАРНА СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

На 29 и 30 септември 2016 г. морската столица стана домакин на Първата научна конференция с международно участие “Здравни грижи – принос за качеството на живот”. Форумът бе организиран от Катедрата по здравни грижи в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна  със съдействието на БАПЗГ и бе посветен на три важни годишнини – 55 години от създаването на МУ – Варна, 15 години от откриването на Факултета по обществено здраве в него и 10- годишния рожден ден на Катедра „Здравни грижи”.

Конференцията се проведе под патронажа на Ректора на университета проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. В нея участие взеха представители на ръководството и екипа на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи: Милка Василева – председател на БАПЗГ, проф. Станка Маркова – почетен председател на БАПЗГ, Петя Недкова – председател на Националния съвет по качество, Петя Найденова – зам.-председател на БАПЗГ, проф. Иванка Стамболова – член на УС на БАПЗГ, Дафинка Коцева – главен секретар на БАПЗГ, Нели Славова – главен експерт по продължаващо обучение, Мария Спасова – административен ръководител на Центъра за професионално обучение на БАПЗГ и др.

„Уважаеми колеги и приятели, щастливи сме, че имаме възможността да споделим с Вас 10-годишния юбилей на Катедрата по здравни грижи към Факултета по обществено здравеопазване на Медицински университет – Варна”, обърна се към присъстващите ръководителят на Катедра „Здравни грижи” доц. Силвия Борисова, д.м. „За този период ние успяхме да се утвърдим като една от водещите катедри за обучение на медицински сестри и акушерки в страната”, изтъкна тя и допълни, че през учебните зали на МУ – Варна са преминали над 1000 медицински сестри и акушерки.

През първия ден на конференцията се проведоха две сесии, посветени на съвременните тенденции в здравните грижи. Научната част на конференцията стартира с доклада „Акушерски център за семейно консултиране – иновативен модел за семейно-консултативна дейност сред маргинални групи”, изготвен от проф. Соня Тончева, д. м. и ас. Теодора Евтимова от Катедрата по здравни грижи на филиала на МУ – Варна в Шумен. Стана ясно, че идеята за създаване на Акушерски център за семейно консултиране е била провокирана въз основата на проучено мнение на стажант-акушерки и експерти относно нагласите и възъможностите на акушерката да осъществява самостоятелна консултативна дейност. Един от изводите е, че този вид консултации дават възможност да се приложи промотивно-профилактичен метод по въпросите  на бременността и безопасното майчинство както и да се окаже подкрепа при решаването на медико-социални и психологически проблеми при семейства от маргиналани групи – безработни, социално слаби, здравно неосигурени, с намалена социална адаптация. Консултативната дейност ще бъде свързана с предоставяне на здравна информация, усвояване на знания и изграждане на умения, свързани с нормалното протичане на бременността, раждането и грижите за новороденото, психологическа и социално-правна консултация.

По време на втората сесия бяха представени 8 доклада. Голям интерес предизвика доклада на Теодора Димитрова, старши експерт в община Шабла на тема „Община Шабла – оазис на здравето  със съвкупен потенциал за лечение, профилактика и рекреация”.  Участниците в конференцията се запознаха с лечебните възможности на термалните минерални извори в района и на соленото езеро лагуна „Шабленска Тузла”. Лекторката изтъкна, че нараства интересът към здравната профилактика чрез използването на минерални води и лечебна кал.

Други доклади, които задържаха вниманието на аудиторията бяха „Съвременни тенденции в грижата за детското очно здраве и ролята на професионалистите по здравни грижи” на Кристина Димитрова и проф. Христина Групчева от Очната болница във варна и МУ – Варна. Те изтъкнаха че резултатите от проведените проучвания показват необходимостта от непрекъсната здравна грижа за нормалното развитие на зрителната система и ранното откриване на зрителни нарушенияв детската възраст.

През втория ден на конференцията се проведоха 4 сесии с над 40 доклада

Три сесии бяха посветени на клиничните аспекти на здравните грижи.

В края на богатата програма се проведе постерна сесия, на която бяха представени  24 теми. Участниците в конференцията получиха брошура с пълната програма на конференцията и резюмета на всички доклади.

 

В конференцията участие взеха представители на ръководството на БАПЗГ

 

 

При откриването на високия форум проф. Тодорка Костадинова – зам.-ректор „Межународно сътрудничество, акредитация и качество” на Медицински университет – Варна, връчи на председателя на БАПЗГ Милка Василева грамота за дългогодишното и успешно партньорство между двете институции.