УСТАВ

І. ГЛАВА ПЪРВА

СЪЩНОСТ

Чл. 1 Този Устав е измененият и допълнен Устав на БАПЗГ (регистриран в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на СГС по ф.д. № 6809/2003) и е съобразен със Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (ЗСОМСААМСЗПФ), обнародван Д.В. бр. 46 от 03.06.2005 г. наричан по-нататък Закон за съсловието, който урежда устройството, организацията и дейността на съсловната организация, условията за упражняване на професията им, както и поддържането на националния електронен професионален регистър.

Чл. 2 (1) Съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти е наричана по-долу Асоциацията.

(2) Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) е юридическо лице със седалище: гр.София, п.к. 1680, район “Витоша” ул.”Казбек” № 62, ет. 2.

(3) Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи реализира своята дейност по места, чрез Регионални колегии.

Чл. 3 Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) е независимо съсловно сдружение, регистрирано по ЗСОМСААМСЗПФ, което обединява медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти в Република България, независимо от образователното им ниво и специалност, които работят в здравната система, медицинската наука и образование, здравните услуги и социалната сфера, от частния и публичния сектор в Република България и в страните от ЕС.

Чл.4 (1) Медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, които упражняват професията си, членуват в БАПЗГ и са вписани с уникален идентификационен номер (УИН), от националния електронен професионален регистър съгласно ЗСОМСААМСЗПФ.

(2) Членството на медицинските сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти, които не упражняват професията си, е доброволно.

(3) Членството на лица, упражняващи професията си в чужбина отговаря на изискванията на ал. (1).

(4) Членството на лица, придобили диплома за професия от направление „Здравни грижи“, които не са включени в списъка на §1 от Допълнителните разпоредби на ЗСОМСААМСЗПФ, е доброволно.

Чл. 5 Асоциацията набира средствата си от:

 1. Членски внос;
 2. Такси за продължаващо обучение и сертификати за професионална квалификация;
 3. Материални и парични дарения;
 4. Одобрени проекти, международни инвеститори и институции – в рамките на различни програми;
 5. Кредити;
 6. Договори за сътрудничество и партньорство;
 7. Стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на Асоциацията и разрешена от законите.

Чл.6 Дейността на Асоциацията се осъществява въз основа на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, този Устав и решенията на Конгреса.

Чл.7 Асоциацията се представлява от председателя на Управителния съвет (УС), който може да упълномощава други лица за извършване на определени дейности.

ЦЕЛИ

Чл. 8 Основните цели на БАПЗГ са:

 1. Да представлява своите членове, да изразява и защитава правата, интересите, гражданската и професионалната им позиция по отношение на законодателството, труд, образование, квалификация и специализация, жизнено равнище и социално осигуряване.
 2. Да издига професионалния и социалния статут на членовете си и да съдейства за пълноценното им реализиране, както в Република България, така и в рамките на ЕС.
 3. Да участва при вземане на решения за основните дейности, промени и функциониране на системата на здравеопазване.
 4. Да участва в управлението на здравните грижи на национално и регионално ниво.
 5. Да следва и прилага постиженията на съвременната наука в областта на здравните грижи.
 6. Да си сътрудничи с други граждански, съсловни и синдикални организации в България и чужбина.
 7. Да повишава нивото на квалификация на съсловието чрез продължаващото обучение на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, при условия и по ред, определени в договори с висшите медицински училища и с базите за следдипломно обучение;
 8. Да прилага и актуализира Квалификационната рамка за професионално развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.
 9. Да дава становища по проекти на нормативни актове в областта на здравеопазването и здравните грижи.
 10. Да контролира спазването на етичните норми и правилата за добра медицинска практика по здравни грижи.
 11. Да реализира проекти за промоция и профилактика на здравето.
 12. Да участва в създаването на ново обществено и индивидуално отношение към здравето като право и отговорност на всеки човек.
 13. Да се включва в създаването на нормативна база и в изграждането на структури за оказване на качествени здравни грижи за населението.
 14. Да контролира качеството на здравните грижи при всички етапи и форми на оценяване.
 15. Да съдейства за равен достъп до здравни грижи и социална справедливост на лица в неравностойно положение.

ФУНКЦИИ

Чл. 9 За осъществяване на своите цели Асоциацията:

 1. Организира, координира, провежда, регистрира и контролира задължителното  продължаващо медицинско обучение;
 2. Сертифицира профеcионалистите по здравни грижи, след проведено продължаващо обучение по Единната кредитна система на БАПЗГ;
 3. Определя квалификационни нива, съгласно Квалификационна рамка за професионално развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, приета от Националния съвет на БАПЗГ;
 4. Събира, анализира и популяризира информация по въпросите на здравните грижи;
 5. Популяризира и прилага научно доказани идеи и иновативни практики на българския и световен опит в областта на здравните грижи;
 6. Издава и разпростанява печатни материали, отнасящи се до дейността ѝ;
 7. Осигурява финансова и логистична подкрепа на членове на Асоциацията за създаване на сдружения или други структури, с цел осигуряване извършването на по-достъпни и качествени здравни грижи за населението;
 8. Организира медийни и всякакви други позволени от закона дейности, които са подходящи за набиране на средства за съществуването, популяризирането и осъществяването на целите и задачите на Асоциацията;
 9. Отпечатва издания, ориентирани към здравните грижи, като основно научно, практическо и информационно издание на Асоциацията е списание „Здравни грижи”;
 10. Учредява фирми, учебни центрове и други, със стопанска цел, подпомагащи дейността на Асоциацията, които не са в противоречие с българското законодателство, свързани са с предмета на основната дейност на Асоциацията и приходът от които се използва за постигане на определените в Устава цели;
 11. Организира, финансира и извършва и други разрешени от закона дейности, свързани с предмета на дейност и целите на Асоциацията.

Чл. 10 За постигане на тези цели, Асоциацията изпълнява следните функции и задачи, съобразно Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите:

 1. Представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;
 2. Създава и води Национален електронен професионален регистър на членовете си;
 3. Определя условията и реда за вписване в регистъра по чл.8, ал. 2 от Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, зъботехниците и помощник-фармацевтите;
 4. Изработва и приема правила за издаването на сертификат за професионална квалификация и създава условия за прилагане разпоредбите на Закона за признаване на професионалните квалификации, в съответствие с Европейските директиви;
 5. Приема Кодекс за професионалната етика на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти и упражнява контрол по спазването му;
 6. Приема правила за добра медицинска практика по здравни грижи, предлага ги за утвърждаване от Министъра на здравеопазването и упражнява контрол по спазването им;
 7. Налага санкциите, предвидени в Закона за съсловието и този Устав;
 8. Организира, координира, провежда, регистрира и контролира продължаващото обучение на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, съгласно чл. 182 от Закона за здравето и в съответствие с правила, изработени от Националния съвет по качество и одобрени с решение на Националния съвет на БАПЗГ;
 9. Мониторира прилагането на Квалификационната рамка за професионално развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти;
 10. Участва със свой представител във Висшия медицински съвет към Министъра на здравеопазването;
 11. Дава становища и конкретни предложения при изработването на закони и нормативни актове в областта на здравните грижи, осъществявани от медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти;
 12. Осъществява сътрудничество с други органи, организации и институции в страната и чужбина;
 13. Представлява своите членове при провеждане на конкурси за ръководители на здравните грижи;
 14. Подпомага своите членове и техните семейства в случай на нужда;
 15. Събира, анализира и популяризира информация по въпросите на здравните грижи;
 16. Пропагандира и популяризира постиженията на българския и световен опит в областта на здравните грижи;
 17. Издава и представя печатни материали, отнасящи се до дейността ѝ.

 ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 11 (1) Членове на Асоциацията могат да бъдат дееспособни физически лица, които отговарят на изискванията в чл.4 и чл.5 от Закона за съсловната организация.

(2) Членството в Асоциацията възниква с вписването в Националния регистър, в частта му, отнасяща се до регионалната колегия, на територията на която лицата по чл. 4 от ЗСОМСААМСЗПФ осъществяват дейността си.

(3) Вписването се извършва след подаване на заявление по образец в регионалната колегия, на територията, на която лицата по чл. 4 от ЗСОМСААМСЗПФ, осъществяват дейността си. В заявлението се посочват трите имена, единния граждански номер, гражданство, адрес по местоживеене, телефон за връзка, професия, длъжност, месторабота, номер, дата и място на издаване на диплома за образователна степен.

(4) Към заявлението за вписване се прилагат:

 1. диплома за завършено образование в направление «Здравни грижи»;
 2. диплома за специалност или за научна степен – при наличие на такава;
 3. документ, удостоверяващ месторабота и трудов стаж по професия от направление «Здравни грижи»
 4. извлечение от НЕПР за наложено наказание при подновяване на членството
 5. документ за платен членски внос.

(5) Вписването на нови членове на Асоциацията, които ще упражняват професията си извън територията на Република България се извършва след подаване на заявление за вписване в националния регистър до Управителния съвет на Асоциацията.

(6) За времето, за което лицата по ал. 5 упражняват професията си извън територията на Република България се водят в специален регистър.

(7) Медицинските сестри и акушерките, граждани на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и конфедерация Швейцария, прилагат към заявлението за вписване удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.

Чл. 12 (1) Управителният съвет на РК на БАПЗГ проверява дали са налице изискванията по ЗСОМСААМСЗПФ и Закона за здравето за вписване на лицата, упражняващи професиите си по чл.4 в регистъра на колегията.

(2) Управителният съвет на РК на БАПЗГ изпраща документите до УС на Асоциацията за вписване в националния електронен професионален регистър. Вписването се извършва в 14-дневен срок от подаване на документите по чл. 35 ал. 2 от ЗСОМСААМСЗПФ.

(3) В срок до един месец Управителния съвет на БАПЗГ издава членска карта с УИН на лицето по образец, утвърден от Националния съвет.

(4) Лицата, които отговарят на изискванията по чл. 12, ал. 1, желаят да упражняват професията си и не са изпълнили задължението си по § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСОМСААМСЗПФ могат да подадат заявление за вписване в съответната регионална колегия, след внасяне на членския внос за съответния период.

(5) Отказ от вписване в регистъра на Регионалната колегия се прави при:

 1. непредставяне на документите по чл. 35 ал. 2 от Закона за съсловието;
 2. при заличаване на лицето от Националния професионален електронен регистъра за срока на наказание, по реда на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, зъботехниците и помощник-фармацевтите.

(6) Отказът за вписване в регистъра може да се обжалва в седемдневен срок от получаване на съобщението пред Управителния съвет на БАПЗГ, който се произнася с решение в едномесечен срок.

(7) Решенията на УС на БАПЗГ подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 13 (1) В регистъра се вписват обстоятелства, съгласно Закона за съсловието и приетите вътрешни правила за дейността на Асоциацията.

(2) Лицата, вписани в регистъра на Регионалната колегия са длъжни да заявят за вписване промяна на обстоятелствата по чл.37 ал.1 от ЗСОМСААМСЗПФ.

(3)  Националният и регионалните регистри са за служебно ползване и при ползването им се спазват изискванията на ЗСОМСААМСЗПФ и на Закона за защита на личните данни.

ГЛАВА ВТОРА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 14 Членовете на БАПЗГ имат право:

 1. Да избират и да бъдат избирани в органите на БАПЗГ и на Регионалните колегии;
 2. Да се ползват от закрилата на Асоциацията при спорове, свързани с упражняването на професията им
 3. На застраховка и материална помощ в случаи на нужда, съгласно чл. 38 ал. 3 от ЗСОМСААМСЗПФ.
 4. Да бъдат информирани за дейността на БАПЗГ;
 5. Да търсят съдействието на БАПЗГ за професионалното си усъвършенстване;
 6. На достъп до обстоятелствата, вписани в регистъра;

Чл. 15 Членовете на БАПЗГ са длъжни:

 1. Да упражняват своята професия в съответствие с Кодекса за професионална етика и в рамките на своите компетенции;
 2. Да прилагат правилата за добрата медицинска практика по здравни грижи;
 3. Да повишават професионалната си квалификация чрез продължаващото медицинско обучение.
 4. Да спазват Устава;
 5. Да уведомяват Управителния съвет на Регионалната колегия, в която членуват за промените, свързани с упражняването на професията;
 6. Да внасят редовно членския си внос.
 7. Гражданите на държава – членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и конфедерация Швейцария, които оказват медицинска помощ при условията и по реда на част втора от Закона за признаване на професионални квалификации, спазват правилата за професионално поведение с професионален, нормативен или административен характер, включително кодекса за професионална етика и правилата за добра практика по чл. 8, т. 5.от Закона за съсловието.

ОРГАНИ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ 

Чл. 16 Органите на Асоциацията са:

 1. Конгресът на БАПЗГ
 2. Национален съвет (НС)
 3. Управителен съвет (УС)
 4. Контролна комисия (КК)
 5. Комисия по професионална етика (КПЕ)
 6. Национален съвет по качество (НСК)

Чл. 17 (1) Конгресът на БАПЗГ се състои от делегати, избрани на Общите събрания на Регионалните колегии, при норма на представителство 1 делегат на 75 редовни членове.

(2) Членовете на органите по чл.16, т. 2, 3, 4, 5, 6 участват по право в работата на Конгреса с право на глас.

(3) Председателят на Националния съвет на главните сестри и председателите на Националните професионални консултативни съвети участват по право в работата на Конгреса като делегати.

(4) След изтичане на определения в този Устав мандат на органите по чл. 16 се свиква конгрес за отчет на дейността им и избор на нови органи.

(5) При свикване на извънреден конгрес, делегатите по чл. 17, ал.1, са делегатите, избрани на предходния редовен конгрес.

(6) При наличие на форсмажорни обстоятелства (неизчерпателно изброени: епидемии или пандемии, бедствия, военно положение или друго извънредно положение), препятстващи избор на органите по чл.16 и чл. 41, същите продължават да изпълняват функциите си в състава, актуален към датата на възникване на форсмажора, до насрочване и провеждане на следващ изборен конгрес с решение на Националния съвет.

(7) При провеждане на конгрес по предходната алинея, със свое решение конгресът може да възложи на ръководните органи по чл. 16 и чл. 41 да изпълняват ограничен мандат до провеждане на следващ отчетно-изборен конгрес и Общите събрания на регионалните колегии.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 18 Конгресът на БАПЗГ:

(1) Избира и освобождава председателя, заместник-председателите, главния секретар и членовете на Управителния съвет; председателя и членовете на Националния съвет по качество; председателя и членовете на Контролната комисия; председателя и членовете на Комисията по професионална етика след изтичане на мандата им в съответствие с чл.17 (4).

(2) Избира почетен председател на БАПЗГ по предложение на Националния съвет, като признание за съществен принос и заслуги към дейността на Асоциацията.

(3) Приема отчетите на Управителния съвет, на Контролната комисия, на Комисията по професионална етика, на Националния съвет по качество, на Националния съвет на главните сестри и Националните професионални консултативни съвети.

(4) Приема, допълва и изменя Устава на БАПЗГ;

(5) Приема, допълва и изменя Кодекса за професионална етика на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, предлага го за утвърждаване от министъра на здравеопазването и осъществява контрола по спазването му;

(6) Приема правилата за набиране и разходване на средствата на БАПЗГ, които стават неразделна част от Устава;

(7) Определя минималния размер на членския внос и встъпителния членски внос, размера на отчисленията към органите на национално и регионално равнище;

(8) Приема, допълва и изменя правилата за издаване на Сертификат за квалификация по професиите, включени в организацията;

(9) Приема, допълва и изменя правилата за избор на органи на национално равнище.

(10) Взема решения по всички други въпроси и вътрешни актове, свързани с дейността на БАПЗГ;

Чл. 19 Конгресът:

(1) Взема решения, които са задължителни за другите органи на Асоциацията:

 1. Решенията на Конгреса подлежат на съдебен контрол, относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава;
 2. Решенията на органите на Асоциацията, които са взети в противоречие със Закона за съсловието, Устава или предходно решение на Конгреса, могат да бъдат оспорвани пред Конгреса по искане на заинтересуваните членове на Асоциацията или на неин орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на взимането на решението;

(2) отменя решения на другите органи на Асоциацията, противоречащи на Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията;

СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНГРЕС НА БАПЗГ

Чл. 20 (1) Управителният съвет свиква редовен конгрес най-малко веднъж на три години.

(2) С решение на Управителния съвет се определят дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Конгреса. Най-малко 14 дни преди посочения ден за свикване на Конгреса в национален ежедневник се публикува покана, която съдържа дневния ред, датата и часа на провеждането му и по чия инициатива се свиква. В същия срок поканата за Конгреса се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията.

(3) В случай, че Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикването му, конгресът се свиква от съда по седалището на Асоциацията, по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(4) УС на БАПЗГ свика извънреден Конгрес, при спазване на следния ред:

 1. Процедурата по свикване се инициира посредством предоставяне на мотивирано писмено искане, документирано с протокол от Общото събрание на една Регионална колегия;
 2. УС на БАПЗГ незабавно изисква писмено становище от всички регионални колегии, взето с решение на Общо събрание.
 3. В срок до един месец от предявеното мотивирано писмено искане за свикване на извънреден конгрес всички председатели на Регионални колегии представят на УС на БАПЗГ протоколите от проведените Общи събрания, съдържащи становището на Регионалната колегия по искането за свикване на извънреден конгрес, както и резултата от проведено гласуване за приемането му.
 4. Националният съвет на БАПЗГ обобщава решенията от постъпилите протоколи от Общите събрания на всички регионални колегии и взема решение за провеждане на извънреден конгрес по реда, предвиден в ал. (2) на този член, в срок не по-късно от два месеца от датата на взетото решение, при условие, че най-малко 2/3 от Общите събрания на Регионални колегии са предявили искане за свикване на извънреден конгрес.

(5) Член на Конгреса няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до :

 1. Него, неговият съпруг/а/ или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;
 2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства взимането на решения;

Чл. 21 (1) Конгресът на БАПЗГ се смята за законно проведен при присъствието най-малко на две трети от избраните делегати.

(2) Конгресът на БАПЗГ приема Устава и Кодексите за професионална етика с квалифицирано мнозинство от две трети от делегатите, а всички останали решения – с обикновено мнозинство от присъстващите делегати.

(3) При липса на кворум Конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината избрани делегати на Общите събрания на РК на БАПЗГ.

(4) Гласуването за избор по чл.18, (1) е тайно.

(5) В случаите, когато двама кандидати при избор на председатели по чл.18, (1) са получили равни гласове, изборът се извършва след провеждане на балотаж.

(6) При провеждане на конгрес по смисъла на чл.17, ал.6, по решение на конгреса изборът на ръководните органи може да се осъществи с явно гласуване.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

Чл. 22 (1) Националният съвет се състои от членовете на Управителния съвет, председателите на Регионалните колегии, на Националния съвет по качество, на Контролната комисия и на Комисията по професионална етика;

(2) Председателите Националния съвет на главните сестри и на Националните професионални консултативни съвети участват в работата на националния съвет без право на глас;

(3) Националният съвет се свиква на заседание по предложение на петима от членовете му не по-малко от 2/два/ пъти годишно;

(4) Националният съвет може да провежда открити заседания.

(5) Председателят на УС на БАПЗГ е председател на Националния съвет на
БАПЗГ и председателства заседанията му;

(6) Главният секретар информира Националния съвет не по-малко от един път годишно за събираемостта на членския внос и отчисленията по правилата за събиране и разходване на средствата.

(7) Председател на Регионална колегия на БАПЗГ, който не е превел дължимите отчисления от събрания членски внос към Централата на БАПЗГ за период, по-дълъг от три месеца, участва в заседанията на Националния съвет без право на глас. Правото на глас се възстановява след отчитане на дължимата сума.

(8) Председателите на НСК, КК, КПЕ, НСГС и НПКС информират Националния съвет не по-малко от един път годишно за дейността си.

(9) Националният съвет взема решения, свързани с възложените функции на съсловната организация, а именно:

 1. За извършване на разрешени от закона дейности, свързани с предмета на основната дейност на Асоциацията и приходът от които се използва за постигане на определените в Устава цели;
 2. За участие в други организации – български и междунарадни за изпълнение целите на сдружението;
 3. Определя печатните издания на Асоциацията;
 4. Избира главен редактор на печатния орган на Асоциацията
 5. Приема, допълва, изменя и предлага за приемане на Конгрес Правила за избор на органи на национално равнище на БАПЗГ: Управителен съвет; Контролна комисия; Комисия по професионална етика; Национален съвет по качество;
 6. Приема, допълва и изменя Единната кредитна система за оценка на формите на продължаващо обучение на специалистите по здравни грижи.

(10) Решенията на Националния съвет се приемат с обикновено мнозинство.

(11) Решенията на НС са задължителни за всички органи на БАПЗГ и за всички регионални колегии.

(12) УС на БАПЗГ публикува решенията на НС на БАПЗГ на официалния сайт на БАПЗГ до 10 дни от провеждането на заседанието.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 23 (1) Управителният съвет на Асоциацията се състои от седемнадесет члена, подбрани на квотен принцип от представителите на всички професии в Асоциацията, в това число председател, главен секретар и трима заместник-председатели.

В състава на Управителния съвет се включват:

 1. Председател – медицинска сестра;
 2. Главен секретар – медицинска сестра;
 3. Седем члена от квотата на медицинските сестри в това число един заместник-председател;
 4. Трима члена от квотата на акушерките, в това число един заместник-председател;
 5. Пет члена от квотата на асоциираните медицински специалисти, в това число един заместник- председател;
 6. Двама членове от квотата на фелдшерите;
 7. Един член от квотата на медицинските лаборанти;
 8. Един член от квотата на рентгеновите лаборанти;
 9. Един член от квотата на рехабилитаторите.

(2) В работата на УС участва председателя на Националния съвет по качество с право на глас.

(3) В работата на УС участват председателите на Контролната комисия, Комисията по професионална етика, Националния съвет на главните сестри и Националните професионални консултативни съвети в качеството на експерти.

(4) Председателят на УС на БАПЗГ, Главният секретар на УС на БАПЗГ и членовете на Управителния съвет се избират от редовен конгрес на БАПЗГ с мандат от пет години, за не повече от два последователни мандата.

(5) Бившият председател на УС на БАПЗГ остава по право член на УС за един мандат.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАПЗГ

Чл. 24 Управителният съвет на БАПЗГ:

 1. Приема правилник за дейността си:
 2. Ръководи дейността на БАПЗГ по изпълнението на нейните функции;
 3. Свиква конгрес;
 4. Подготвя и внася на Конгреса отчет за дейността на Асоциацията;
 5. Определя задълженията на всеки от заместник- председателите;
 6. Определя отговорници за комуникация с регионалните колегии измежду
  членовете на УС на БАПЗГ.
 7. Изработва годишен финансов план и програма за дейността на Асоциацията;
 8. Управлява имуществото на организацията;
 9. Определя щатните длъжности, необходими за осъществяване на дейността, техническия персонал и трудовите възнаграждения и хонорари;
 10. Води, поддържа и актуализира годишно националния електронен професионален регистър по чл. 8, т. 2 от ЗСОМСААМСЗПФ;
 11. Осигурява ползване на данните от националния електронен регистър за целите, определени в закона;
 12. Осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;
 13. Подпомага дейността на Националния съвет по качество;
 14. Избира от състава си представители за участие в различни комисии на национално ниво;
 15. Съставя помощни комисии по различни проблеми, съставени от членове на БАПЗГ или други експерти;
 16. Координира и подпомага дейността на регионалните колегии на Асоциацията;
 17. Взаимодейства със сродни сдружения и други организации в страната и чужбина за изпълнение целите на сдружението;
 18. Регистрира, поддържа и се разпорежда относно начина на използване на защитените на името на Асоциацията права на индустриална собственост (търговски марки и дизайни – национални, общностни и по международен ред).
 19. Приема, допълва и изменя правила за водене, съхраняване и унищожаване на документи на хартиен и електронен носител в съответствие с Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни на БАПЗГ.
 20. Публикува на официалния сайт на БАПЗГ до 10/десет/ дни от провеждането на Конгреса, решенията на Конгреса; приетите изменения на нормативни документи; списъците с имената на избраните членове в ръководните органи на Асоциацията (УС, КК, НСК, КПЕ).

СВИКВАНЕ

Чл. 25 (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свиква заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика и от всеки от заинтересованите членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от заместник – председател.

(2) Управителният съвет се свиква на заседание при необходимост, но най-малко веднъж на три месеца. Свикването се извършва с писмена покана, отправена от председателя на Асоциацията до всеки от членовете на Управителния съвет, в която се посочва датата, часът, мястото и дневния ред.

(3) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и взимането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(5) Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите, а решенията за разпореждането с имуществото – с 2/3 от броя на членовете на УС.

(6) При равен брой гласове гласът на председателя е решаващ.

(7) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетото решение е подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ, ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК–ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА УС

Чл. 26 (1) Председателят на Управителния съвет:

 1. Ръководи дейността на Асоциацията и на Управителният съвет
 2. Лично или чрез упълномощен заместник-председател представлява Асоциацията при всички контакти в страната и чужбина
 3. съхранява печата.
 4. получава възнаграждение в размер, определен от УС, за осъществяваната от него дейност.
 5. В случай, че председателят на Асоциацията е в невъзможност трайно да изпълнява своите функции, Управителният съвет на Асоциацията упълномощава един от зам.-председателите за временно изпълняващ длъжността председател.

(2) Зам.-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.

(3) Главният секретар на УС.

 1. Организира дейността по непосредствено изпълнение на решенията на УС;
 2. Организира заседанията на УС;
 3. Организира и осигурява технически дейността на УС;
 4. Организира и контролира събирането и отчитането на членския внос;
 5. Главният секретар е на платена длъжност с граждански или трудов договор.

(4) Почетният председател изпълнява функциите на консултант.

(5) В случай на невъзможност лицата по ал. 2 и 3 да изпълняват функциите си, или при освобождаването им от изпълняваната от тях длъжност по собствено желание, съставът на УС се попълва от следващите по брой гласове от съответната квота кандидати, съгласно протоколите и избирателните листи от предходния изборен конгрес.

Чл. 27 За изпълнение дейността на УС по чл.16 от Закона за съсловието се създава Председателски съвет, в който се включват председателят, зам.-председателите и главният секретар на УС. Председателският съвет се свиква не по-малко от веднъж месечно и приема решения по текущи въпроси и изготвя становища по въпроси, чието решаване е от компетентността на Управителния съвет.

Чл. 28 (1) Контролната комисия на БАПЗГ се състои от председател и четирима члена, които се избират по реда на чл.18, ал. 1 с мандат 5 години, но за не повече от два последователни мандата.

(2) Комисията по ал. 1:

 1. Контролира законосъобразността и целесъобразността на приетите от Управителния съвет решения и тяхното изпълнение;
 2. Представя пред Конгреса на БАПЗГ отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или не освобождаване от отговорност на Управителния съвет;
 3. При констатирани нарушения на Устава и решенията на Конгреса в 14-дневен срок изготвя доклад, който внася в Управителния съвет на БАПЗГ за решение.

(3) Председателят на Контролната комисия на БАПЗГ участва в заседанията на УС и НС в качеството на експерт без право на глас.

Чл. 29 (1) Комисията по професионална етика на БАПЗГ се състои от Председател и шест члена, които се избират по реда на чл.18, ал. 1 с мандат 5 години, но за не повече от два последователни мандата.

(2) Членове на Комисията по професионална етика са по един представител от всички професии по чл. 4 (1) – медицинска сестра, акушерка, фелдшер, медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор.

(3) Заседанията на Комисията по ал. 1 са закрити. Комисията се произнася по въпроси, свързани с професионално-медицински, морално-етични и деонтологични норми, възникнали при упражняването на професиите и подпомагат регионалните комисии по професионална етика при налагане на наказанията по чл. 60 от този Устав.

(4) Председателят на Комисията по професионална етика участва в заседанията на УС и НС в качеството на експерт.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО КАЧЕСТВО. ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 30 (1) Изработва проекти на наредби за компетенциите на професионалистите по чл. 7 от Закона на съсловието и предлага на Министъра на здравеопазването критерии за професионалните степени на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти в съответствие с професионалната им квалификация и трудов стаж;

(2) Издава сертификати за квалификация по професията в съответствие с нормативно определените изисквания и правилата по чл. 8, т. 3 от Закона за съсловието;

(3) Участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на здравните грижи;

(4) Ръководи продължаващото обучение на специалистите по здравни грижи и увърждава програмите за провеждането му. Обобщава годишните отчети за проведеното продължаващо обучение във всички регионални колегии;

(5) Разработва, променя и предлага на НС за утвърждаване единната кредитна система за провеждане на продължаващото обучение;

(6) Изработва и актуализира правила за добра практика по здравни грижи за упражняване на професията от медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти;

(7) Ползва националния електронен професионален регистър при спазване на Политиката за защита на личните данни на БАПЗГ.

Чл. 31 (1) Националният съвет по качество се състои от 13 члена, в това число председател и трима заместник-председатели.

(2) В състава на Националния съвет по качество се включват:

 1. Шестима члена – от квотата на представителите на професията “медицинска сестра” с минимум три години стаж по специалността или преподавателски стаж в професионално направление « Здравни грижи»;
 2. Четирима члена – от квотата на представителите на професията “акушерка”, с минимум три години стаж по специалността или преподавателски стаж в професионално направление « Здравни грижи»;
 3. Трима члена – от квотата на асоциираните медицински специалисти, с минимум три години стаж по специалността и/или преподавателски стаж в професионално направление « Здравни грижи»;

(3) Председателят и заместник-председателите на Националния съвет по качество са лица, които имат придобита образователно квалификационна степен на висшето образование „бакалавър”, „магистър” по управление на здравните грижи, или специалност по професионални направления „здравни грижи” или „обществено здраве”, придобита в медицински университет, или преподавателски стаж в професионално направление « Здравни грижи»;

(4) Заместник-председателите на Националния съвет по качество са трима, които се избират по един от съответните представители на професиите, включени в организацията по чл. 2, ал. 1.от Закона за съсловието.

(5) Председателят и заместник-председателите и членовете на Националния съвет по качество се избират от Конгреса на БАПЗГ с мандат 5 години, но за не повече от два последователни мандата.

(6) В заседанията на НСК участват и главните експерти от отдел «Продължаващо обучение» и отдел «Сертификация» на БАПЗГ с право на глас.

(7) При необходимост Националният съвет по качество привлича външни експерти за решаване на конкретен проблем. Председателят на Националния съвет по качество изпраща покана до външните експерти.

(8) След избора на НСК се определят направленията, за които отговарят зам.-председателите: сертифициране, добрата медицинска практика, продължаващо обучение и др.

Чл. 32 (1) Националният съвет по качество заседава най-малко веднъж месечно (присъствено или неприсъствено), като заседанията се свикват от председателя, а в негово отсъствие от заместник-председателите.

(2) Заседанията на Националния съвет по качество са редовни, ако присъстват най-малко половината от членовете му, като задължително има представители от всички квоти.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и взимането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Членовете на Националния съвет по качество се уведомяват писменно за дневния ред, датата и часа на заседанието най-малко три дни преди провеждането му.

(5) НСК може да вземе решение и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетото решение е подписан без забележки и възражения за това от всички членове на НСК.

(6) Решенията се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство.

(7) Националният съвет по качество приема правилник за организацията на дейността си.

(8) Председателят на НСК е на платена длъжност.

(9) Председателят на НСК участва в работата на УС и НС с право на глас.

Чл. 33 (1) Към УС на БАПЗГ се създава Национален съвет на главните медицински сестри (НСГС).

(2) Националният съвет на главните медицински сестри се формира на доброволни начала от главните медицински сестри, които не са избрани в ръководните органи на БАПЗГ.

(3) Националният съвет на главните медицински сестри си избира председател, който ги представлява в УС на Асоциацията.

Чл. 34 (1) Функцията на НСГС е да дава предложения, изразява мнение и подпомага Асоциацията в дейността ѝ.

(2) Председателят на Националния съвет на главните медицински сестри взема участие в работата на Националния съвет в качеството на експерт.

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ

Чл. 35 Управителният съвет инициира формирането на Националните професионални консултативни съвети /НПКС/ на медицинските сестри, акушерките, фелдшерите, лекарските асистенти, рехабилитаторите, рентгеновите лаборанти, медицинските лаборанти.

Чл. 36 НПКС дават становища, свързани със специфични дейности за упражняването на съответната професия и промени в правното ѝ регламентиране.

Чл. 37 Членове на НПКС могат да бъдат лица, които не са избрани в ръководните органи на БАПЗГ.

Чл. 38 НПКС се избират на доброволен принцип на регионално и национално ниво при спазване на следния ред:

 1. В срок до два месеца от приемането на Конгрес на този Устав РК свикват събрания на членовете на БАПЗГ от различните професионални направления по чл. 35. Събрания излъчват регионално ръководство на съответния професионален консултативен съвет.
 2. В срок до два месеца от провеждане на регионалните събрания, УС на БАПЗГ провежда събрания на национално ниво по професионални направления на професиите по чл. 35.
 3. Председателите на Регионалните професионални консултативни съвети съставляват Общото събрание на съответната професия на национално ниво.
 4. Общите събрания на национално ниво избират ръководства на НПКС.

Чл. 39 Председателите на НПКС участват в работата на УС и НС като експерти.

РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИ: РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА БАПЗГ

Чл. 40 (1) Регионалните колегии на БАПЗГ са териториални органи на организацията със седалища и териториален обхват съгласно приложението.

(2) Регионалната колегия се състои от вписаните в регистъра ѝ медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти.

Чл. 41 Органите на Регионалната колегия на БАПЗГ са:

 1. Общо събрание
 2. Управителен съвет
 3. Регионален съвет
 4. Контролна комисия
 5. Комисия по професионална етика

Чл. 42 (1) Общото събрание на Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи се формира на делегатски принцип при норма на представителство един делегат на 20 членове за всяка Регионална колегия, при дружества с по-малко от 20 членове – един делегат. Условията и редът за избор на делегати на Общото събрание на Регионалните колегии на Асоциацията се определят в правила за работата им.

(2) Управителният съвет на Регионалната колегия на БАПЗГ свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания. Редовните заседания се провеждат най-малко веднъж на 3 години. Управителния съвет свиква редовно общо събрание на регионалната колегия и след изтичане на определения в този устав мандат на органите по чл. 41 за отчет на дейността им и за избор на нови органи. Редът на свикване, правилата за работа и за вземане на решения се определят в правила за работата на регионалната колегия.

(3) Делегати на извънредните Общи събрания са членовете на Управителния съвет на регионалната колегия и делегатите, избрани на предходното редовно Общо събрание.

Чл. 43 (1) Общото събрание на Регионалната колегия на БАПЗГ:

 1. Приема правила, програми и планове за работа на органите на Регионалната колегия;
 2. Определя начина на разходване и разпределението на средствата от членски внос, съгласно Правилника, приет на конгрес и чл. 26 ал. 1 т. 2 от ЗСОМСААМСЗПФ;
 3. Избира и освобождава председателя, организационния секретар и членовете на Управителния съвет; председателя и членовете на Контролната комисия; председателя и членовете на Комисията по професионална етика на Регионалната колегия. Председателят на УС на РК се избира по предложение на Регионалния съвет, което включва до 3 (трима) кандидати, членове на БАПЗГ с най-малко 2 (две) години организационен опит в структурите на БАПЗГ.
 4. Предлага кандидатури за избор на Националния съвет за председателя и членовете на Управителния съвет; Главния секретар; председателя и членовете на Националния съвет по качество; председателя и членовете на Контролната комисия; председателя и членовете на Комисията по професионална етика.
 5. Избира делегати за Конгреса на БАПЗГ с норма на представителство 1 делегат на 75 члена;
 6. Приема отчетите за дейността на органите по т. 3 на Регионалната колегия и взема решение по тях;
 7. Взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на Регионалната колегия, съгласно действащото законодателство и Устава на БАПЗГ;

(2) Правилата, програмите и плановете по ал. 1, т. 1 се приемат в съответствие с Устава на БАПЗГ.

Чл. 44 (1) Общото събрание на Регионалната колегия се счита за законно проведено при присъствието на две трети от избраните делегати. Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) При липса на кворум заседанието се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на Общото събрание.

Чл. 45 (1) Управителният съвет на Регионалната колегия на БАПЗГ се състои от председател, зам.- председатели, секретар и членове, които се избират с мандат 5 години, но за не повече от два последователни мандата. Бившият председател на Регионалната Колегия остава по право член на УС за един мандат Броят на заместник-председателите и на членовете, както и правилата за работа и за вземане на решения се определят в правилата за дейността му.

(2) Управителните съвети на Регионалните колегии се свикват на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца и на извънредни заседания – при необходимост.

Чл. 46 Управителният съвет на Регионалната колегия на БАПЗГ:

 1. Ръководи работата на Регионалната колегия в съответствие с решенията на Общото събрание;
 2. Води и поддържа регистъра на Регионалната колегия по чл. 8, т. 2 от ЗСОМСААМСЗПФ;
 3. Избира измежду членовете си зам.-председатели
 4. Осигурява ползването на данните в регистъра за целите на ЗСОМСААМСЗПФ, защитата им от неправомерен достъп, при спазване на правилата за водене, съхраняване и унищожаване на документи на хартиен и електронен носител в съответствие с Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни на БАПЗГ
 5. Изготвя годишен финансов план и управлява имуществото на Регионалната колегия;
 6. Свиква Общото събрание на Регионалната колегия;
 7. Осъществява други функции, възложени му от Общото събрание и УС на БАПЗГ;
 8. Организира общи събрания за формиране на Регионални професионални консултативни съвети по реда на чл. 35.

Чл. 47 (1) Председателят на Управителния съвет на Регионалната колегия на БАПЗГ организира и ръководи работата му и я представлява.

(2) Заместник-председателят подпомага председателя в дейността му и го замества по време на отсъствие.

(3) В случай, че председателят на Регионална колегия е в невъзможност трайно да изпълнява своите функции, длъжността председател до края на мандата се изпълнява от зам.-председателя, предложен от Управителния съвет на регионалната колегия.

(4) Когато предсeдателят на регионалната колегия е избран в национален орган на Асоциацията, длъжността се изпълнява от зам.-председателя до края на мандата.

(5) При наличието на обстоятелствата по ал. 3 и 4, както и в случаите, когато член на УС е в трайна невъзможност да изпълнява функциите си, освободен е от длъжност по собствено желание или е отстранен по смисъла на чл.59 ал. 3,  на негово място се избира следващият по брой гласове в протокола от проведения избор.

(6) Секретарят:

 1. Организира дейността по изпълнение на решенията на Управителния съвет;
 2. Организира и осигурява административно-технически цялостната дейност на Управителния съвет;

Чл. 48 (1) Контролната комисия на Регионалната колегия на БАПЗГ се състои от председател и членове, които се избират с мандат 5 години, но за не повече от два последователни мандата.

 • Броят на членовете, правилата за работата и организацията на дейността на Регионалните комисии по ал. 1 се определят с решения на Общото събрание и правилата за организация на дейността на Регионалните колегии.
 • Комисията по ал. 1:
 1. Контролира законосъобразността на взетите от регионалните Управителни съвети решения и тяхното изпълнение;
 2. Представя пред Общото събрание на Регионалната колегия на БАПЗГ отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност Управителния съвет;
 3. При констатирани нарушения на Закона, Устава или решенията на Общото събрание в 14-дневен срок изготвя доклад, който внася в Управителния съвет на БАПЗГ, или свиква Общо събрание на Регионалната колегия;

(4)  Председателят на Комисията по ал. 1 присъстват на заседанията на Управителния съвет на Регионалната колегия на БАПЗГ.

Чл. 49 (1) Комисията по професионална етика на Регионалната колегия на БАПЗГ се състои от председател и членове, които се избират с мандат 5 години, но за не повече от два последователни мандата.

(2) Броят на членовете на Комисията по ал. 1 се определя от Общото събрание на Регионалната колегия.

 • Комисията по ал. 1 се ръководи в работата си от правилата за организация на дейността ѝ и от Кодекса на професионалната етика по чл. 8, т. 4. от Закона за съсловието.
 • Комисията по ал. 1:
 1. Следи за спазване на професионално-медицинските, морално-етичните и деонтологичните правила и норми, свързани с упражняването на професията;
 2. Разглежда жалби по въпросите, посочени в т. 1;
 3. Издава актовете за установяване на нарушенията по чл. 40 от ЗСОМСААМСЗПФ;
 4. Осъществява други функции, възложени от Общото събрание на съответните Регионални колегии;

Чл. 50 Заседанията на Комисията по професионална етика и на Контролната комисия на Регионалната колегия на БАПЗГ са закрити.

Чл. 51 (1) За членове на Управителния съвет на Контролната комисия и на Комисията по професионална етика на БАПЗГ и в органите на регионалните им колегии не могат да бъдат избирани лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

(2) Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните изборни органи:

 1. Управителен съвет на БАПЗГ
 2. Управителен съвет на Регионалната колегия на БАПЗГ
 3. Контролна комисия – регионална и национална
 4. Комисия по професионална етика – национална и регионална
 5. Национален съвет по качество

 

РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ КЪМ РК НА БАПЗГ

Чл. 52 (1) Регионалният съвет се състои от членовете на УС на РК, председателите на дружествата , председателите на Контролната комисия и на Комисията по професионална етика на БАПЗГ.

(2) Председателят на УС на РК е председател на РК и ръководи заседанията на Регионалния съвет.

(3) Регионалният съвет взема решения по оперативни въпроси, свързани с възложените функции на Регионалната колегия.

(4) Регионалният съвет се свиква на заседание от УС на РК или по предложение на петима от членовете му един път годишно.

(5) Решенията на Регионалния съвет се приемат с обикновено мнозинство.

(6) В заседанието участват председателят на Регионалния съвет на главните сестри и председателите на регионалните професионални консултативни съвети без право на глас.

Чл. 53 (1) Към РК на БАПЗГ се създава Регионален съвет на главните медицински сестри на лечебните заведения и директори на детски ясли в региона.

(2) Регионалният съвет на главните сестри (РСГС) се формира на доброволни начала от главните сестри, които не са избрани в ръководните органи на БАПЗГ.

(3) Регионалният съвет на главните сестри си избира председател, който ги представлява в УС на Регионалната колегия.

(4) Функцията на РСГС е да дава предложения, изразява мнение и подпомага Асоциацията в дейността й.

ПЪРВИЧНИ ДРУЖЕСТВА НА БАПЗГ КЪМ РЕГИОНАЛНИТЕ КОЛЕГИИ

Чл. 54 (1) В лечебните заведения и други структури, в които работят професионалисти по здравни грижи се формират първични дружества на Асоциацията.

(2) Всеки член на Асоциацията може да избере в кое дружество да членува, в рамките на региона.

(3) Дружеството не може да бъде с по-малко от 5 (пет) члена.

(4) Първичните дружества избират ръководствата си с норма на представителство един представител на 5 члена.

Чл. 55 (1) Първичните дружествата избират делегати за Общото събрание на РК при норма на представителство един делегат на 20 члена;

(2) Първичните дружества под 20 члена избират един делегат за Общото събрание на РК

Чл. 56 Органи на дружеството са: събрание, ръководство.

Чл. 57 (1) Ръководството на дружеството изпълнява всички функции и задачи според Устава на БАПЗГ и своите планове и програми, приети на събрание на дружеството.

(2) При възникване на необходимост от средства за дейността на първичните дружества, дружествата депозират за одобрение от УС на РК заявление с посочване на целите, за които са необходими средствата.

(3) Приема отчети за дейността си и взема решения по тях.

(4) Взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността му.

Чл. 58 (1) Председателят на дружеството организира и ръководи работата му и го представлява пред ръководството на здравното заведение, общинското ръководство, обществеността и др.

(2) Председателят представлява дружеството на всички нива, на които се вземат решения за съсловието и дейността му в лечебното заведение или в друга структура.

(3) Заместник-председателят подпомага председателя и го замества при отсъствие.

(4) Секретарят организира дейността по изпълнение на решенията на
Ръководството.

ГЛАВА ТРЕТА

НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Чл. 59 (1) Членовете на БАПЗГ носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните им задължения:

 1. Неспазване на правилата, предвидени в Кодекса за професионална етика;
 2. Неспазване на правилата за добра медицинска практика;
 3. Невнасяне на членски внос за период по-дълъг от 6 (шест) месеца.

(2) Членовете на органите по чл. 16 и чл. 41 от този Устав носят отговорност при:

 1. Системно неизпълнение на задълженията, съставляващо отсъствия от три последователни заседания (присъствено или виртуално) на съответния орган на национално или регионално равнище, без уважителни причини и при липса на обратна връзка.
 2. Действия, уронващи престижа и доброто име на съсловната организация
 3. Системно нарушаване на Правилата за събиране и разходване на средства на БАПЗГ

(3) Наказанието за допуснати нарушения по ал. 2 е прекратяване на управленския мандат. Решението за прекратяване на мандата се взема от Управителния съвет по чл.16, т.3 или от Управителния съвет по чл.41, т.2  и се протоколира.

Чл. 60 За нарушения по чл. 40 от ЗСОМСААМСЗПФ на членовете на БАПЗГ могат да бъдат налагани следните наказания:

 1. Порицание;
 2. Глоба в размер от една до пет минимални работни заплати;
 3. Заличаване от регистъра за срок от три месеца до три години;

Чл. 61 (1) Комисиите по професионална етика на Регионалните колегии на БАПЗГ разглеждат жалби за нарушения по чл. 40 от Закона за съсловието;

(2) Заличава член от регистъра на Колегията само след решение на Националната комисия по етика.

Чл. 62 (1) Нарушенията по чл. 40 от Закона за съсловието се установяват с акт за констатирано нарушение.

(2) Актове по ал. 1 има право да съставя всеки член на Комисията по професионална етика към Регионалната колегия на БАПЗГ.

(3) Разглеждането на административно-наказателната преписка се извършва от Управителния съвет на Регионалната колегия и Дружеството при БАПЗГ. Управителният съвет взема решение и задължава председателя на УС да издаде наказателно постановление в съответствие с решението на Управителния съвет.

(4) Препис от наказателното постановление се изпраща на ръководителя на лечебното или друго заведение, в която работи наказаното лице.

Чл.63 (1) Производството по съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления по Закона за съсловието се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Сумите от наложените глоби постъпват в приход на Регионалната колегия на БАПЗГ.

Чл. 64 (1) Налагането на наказанията по чл. 41 от Закона за съсловието не изключва търсенето на наказателна или гражданска отговорност или на дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда.

(2) Когато при разглеждането на жалби органите по чл. 42 и 36 /от Закона за съсловието/ констатират данни за други нарушения извън тези по чл. 40 от Закона за съсловието, те сигнализират компетентните органи за търсене на отговорност.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 65 Имуществото на Асоциацията се състои от пари, вещи, вещни права, права за ползване, права върху интелектуална собственост и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическото лице.

Чл. 66 Паричните средства на Асоциацията се съхраняват в банкова сметка. Тя може да ги влага в държавни или гарантирани от държавата ценни книжа и други инвестиционни инструменти, като се ръководи от съображения за сигурност на вложените средства.

Чл. 67 Ръководствата на Асоциацията на основание §2 от Закона за съсловието подават молба до съответните принципали за осигуряване на помещения, необходими за осъществяване на дейността им.

Чл. 68 (1) Асоциацията може да образува и участва в търговски дружества по законоустановения ред и в съответствие с чл. 10 т. 11 от Устава, като решение за това се взима от Управителният съвет.

(2) Приходите от стопанската дейност се използват за постигане на целите ѝ.

(3) Асоциацията не разпределя печалба.

Чл. 69 Управителите на РК и дружествата организират събирането на членски внос и внасят отчисленията за бюджета на БАПЗГ.

Чл. 70 По приложението на тази глава и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на БАПЗГ, Националният съвет приема отделен Правилник.

Чл. 71 Членовете на Асоциацията не носят отговорност за нейните задължения.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 72 Асоциацията се прекратява:

 1. С решение на Конгреса – с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.
 2. По решение на съда.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.73 (1)Асоциацията има кръгъл печат с надпис “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ” – София.

Асоциацията има собствена емблема, която се поставя на всички официални документи.

(2) Регионалните колегии имат кръгъл печат с надпис – Българска Асоциация на Професионалистите по Здравни Грижи – Регионална колегия – клон (посочва се името на града).

Чл.74 Централен печатен орган на Асоциацията е списание „Здравни грижи”.

Чл.75 За неуредени по този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.76 Уставът е приет на Първи редовен Конгрес на БАПЗГ, проведен на 04.12.2005 г. и допълнен на Втори редовен конгрес на БАПЗГ на 15.01.2011 г., на Трети редовен конгрес на БАПЗГ, проведен на 10.05.2014 г., на Пети редовен конгрес на БАПЗГ, проведен на 11.01.2020 г., на Шести редовен конгрес на БАПЗГ, проведен на 02.07.2022г.