ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА БЪЛГАСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРПОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

І. Общи положения

Чл.1. /1/. С този правилник се уреждат правомощията, отговорностите и дейността на Комисията по професионална етика /КПЕ/ при БАПЗГ.

/2/.Организацията и дейността на комисията не може да противоречи на приетите в Република България закони и нормативни актове.

Чл. 2. Комисията по професионална етика организира и осъществява дейността си съгласно Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински професионалисти, Устава и Етичния кодекс на БАПЗГ.

Чл. 3. Комисията по професионална етика на БАПЗГ е изборен национален орган със следните функции:

 • произнася се по спазването на професионално-медицински, морално-етични и деонтологични въпроси, свързани с упражняването на професията;
 • осъществява други функции, възложени и от УС на БАПЗГ, съобразно Закона и Устава на БАПЗГ.

 

ІІ. Устройство, дейности, права и отговорности

Чл. 4. Комисията по професионална етика на БАПЗГ се състои от председател и 6 члена, избрани поименно от Конгреса на БАПЗГ за срок от 3 години.

Чл. 5. Членовете на Комисията по професионална етика на БАПЗГ нямат право да бъдат избирани в други изборни органи на асоциациата.

Чл. 6. На първото заседание след избора, КПЕ избира от състава си, с обикновено мнозинство и явно гласуване, заместник на председателя, който подпомага председателя и го замества в негово отсъствие.

Чл.7. /1/ Председателят на Комисията по професионална етика на БАПЗГ:

 1. организира и ръководи работата на комисията;
 2. насрочва и ръководи заседанията на Комисията по професионална етика и определя дневния им ред;
 3. подписва изходящата кореспонденция на КПЕ;
 4. определя членовете на Комисията по професионална етика за извършване на проверки по случаите при необходимост;
 5. участва в заседанията на УС на БАПЗГ.

/2/. При освобождаване на мястото на председателя в случаите, предвидени в Устава на БАПЗГ, то се заема от заместник-председателя до края на текущия мандат или до провеждане на извънреден Конгрес на БАПЗГ.

/3/. Мандатът на член на Комисията се прекратява предсрочно:

 1. по негово искане;
 2. с решение на комисията в случай на несъвместимост;
 3. при трикратно отсъствие от заседания на комисията по неуважителни причини;
 4. при неспазване на Нормативната база на БАПЗГ.

/4/. При прекратяване на мандата на член от комисията мястото му се заема от следващия по брой гласове, предложен за член на КПЕ на Конгреса на БАПЗГ.

Чл. 8. Заседанията на Комисията по професионална етика се свикват и провеждат при спазване на следния ред:

/1/ председателят свиква членовете на Комисията на заседание, като определя деня, часа, мястото и дневния ред, най – малко седмица преди определената дата;

/2/ необходимият кворум за легитимност на заседанието е 2/3 от състава на комисията;

/3/ решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове;

/4/ на заседанията се водят протоколи с резюме на проведените дебати и взетите решения подписани, от председателя и протоколиращия. Към протокола се прилагат и обсъжданите жалби, становища и други материали;

/5/ препис от протоколите, подписани от председателя и протоколиращия, се предоставят в седем дневен срок на съответните лица и институции;

/6/ присъствие на външни лица на заседанията се допуска след предварително съгласуване с членовете на комисията.

/7/ По поставените за обсъждане в хода на заседанието въпроси, невключени в предварително определения дневен ред, решение се взема след отделно гласуване за допълване на дневния ред.

Чл. 9. Комисията взема решения с явно гласуване, освен в случаите, предвидени в Устава на БАПЗГ или при нарочно взето решение от Комисията по професионална етика за тайно гласуване.

 

ІІІ. Документация и архив

Чл. 10. Комисията по професионална етика разработва и съхранява следната собствена документация:

/1/. Списък на членовете на Комисията по професионална етика при БАПЗГ, съдържащ УИН, месторабота и длъжност, адрес и телефон за контакт.

/2/ Списък на председателите на Регионалните комисии по професионална етика, съдържащ УИН и телефон за контакт.

/3/. Писмени стандартни процедури за разглеждане на жалби при:

3.1 недобросъвестни действия на членовете на БАПЗГ;

3.2 недобросъвестни действия срещу членовете на БАПЗГ;

3.3 недобросъвестни действия между членовете на БАПЗГ.

/4/ Протоколите от заседанията и приложените към тях материали.

/5/ Формуляри, изисквани от стандартните процедури.

/6/ Материали за обучение по проблемите на медицинската етика.

Чл. 11. След изтичане на мандата, председателят предава архива на новоизбрания председател на Комисията по професионална етика.

Чл. 13. Стандартните процедури представляват конкретни инструкции за унифициране на поведението при разглеждане на недобросъвестни действия.

Чл. 14. Стандартните процедури се разработват от КПЕ на БАПЗГ и се приемат на заседание с обикновено мнозинство.

Чл. 15. Председателите на Регионалните комисии по професионална етика се информират за приемане на нова процедура, актуализиране или преработване на процедура, в едномесечен срок от председателя на КПЕ на БАПЗГ .

 

ІV. Други

Чл.16. КПЕ се информира за дейността на Региоралните комисии по професионална етика чрез годишен отчет, изготвен от съответния председател. Към отчета се прилагат копия от становищата по разглежданите жалби.

Чл. 17. За случай, които не са уредени от настоя правилник, се прилагат законите в Р. България.

Чл. 18. Този правилник е приет на 31.03.2007 г. от Комисията по професионална етика на БАПЗГ на основание План за действие на Комисия по професионална етика, приет през м. май 2006 г.

 

Правилникът е подписан от членовете на Комисията по професионална етика при БАПЗГ.

 

 1. 1. Макрета Тодорова Драганова
 2. Анелия Любенова Цветанова
 3. Евелина Кръстева Налбантова
 4. Синаница Маринова Стаматова
 5. Христина Георгиева Бурина
 6. Мариана Младенова Симеонова
 7. Веселина Викторова Клюс-Георгиева

 

Правилникът е приет на заседание на Управителния съвет на БАПЗГ.