ПРАВИЛА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

І. Общи разпоредби

Чл.1. Сертификатът за професионална квалификация се издава съгласно Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните  медицински  специалисти,  на  зъботехниците и  помощник-фармацевтите, чл. 8 т.3; чл. 11 т.5 и чл. 20 т.2

Чл.2.(1) Сертификатът за професионална квалификация е документ, който удостоверява професионалното развитие  на притежателя му и гарантира поддържането, повишаването и разширяването на  теоретичните  знания и практическите умения, необходими за осигуряване на качествени здравни грижи.

(2) Сертификатът за професионална квалификация е официален документ, издаден от Националния съвет по качество към Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи и е съобразен с европейските стандарти за упражняване на професията.

Чл.3. (1) Сертификатът за професионална квалификация се актуализира на всеки 5 години на основата на придобити кредитни точки от продължаващо обучение по Единна кредитна система (ЕКР) на БАПЗГ.

(2) Сертификатът за професионална квалификация  е документ, въз основа  на който медицинските специалисти по здравни грижи преминават в квалификационни нива, които отразяват придобитите знания, умения и компетентности, усвоени в рамките на продължаващото медицинско обучение  и/или специалност в системата на здравеопазването за период от 5 години, съобразно квалификационна рамка за професионално развитие.

(3)Квалификационните нива се определят от трудовия стаж и поредността на издадените сертификати.

 1. Условия за издаване на сертификат за професионална квалификация

Чл.4. За издаване на първи сертификат могат да подават документи членове на БАПЗГ, които:

 1. 1. Са работили по специалността си 3 (три) години от последните пет към момента на подаване на документите за сертификат, удостоверено с документ по образец от работодателя;
 2. След придобиване на диплома за базова специалност имат най-малко 1(една) година трудов стаж от датата на издаване на дипломата до подаване на документите за сертифициране;
 3. Имат редовно членство в БАПЗГ за времето на упражняване на професията, съгласно Чл. 3. от ЗСОМСААМСЗП-Ф.

Чл.5. За издаване на втори сертификат могат да подават документи членове на БАПЗГ, които:

 1. Са работили по специалността си най-малко 3 (три) години от последните пет към момента на подаване на необходимите документи за издаване на втори сертификат, удостоверено с документ по образец от работодателя и пет години след издаване на първи сертификат;
 2. Имат придобити 150 (сто и петдесет) кредитни точки от продължаващо обучение, след  датата на издаване на първия сертификат;
 3. Имат редовно членство в БАПЗГ за периода от придобиване на първи сертификат до момента на подаване документите за издаване на втори сертификат.

Чл.6. За издаване на трети сертификат могат да подават документи членове на БАПЗГ, които:

 1. Са работили по специалността си най-малко 3 (три) години от последните пет, към момента на подаване на необходимите документи за издаване на трети сертификат, удостоверено с документ по образец от работодателя и пет години след издаване на втори сертификат;
 2. Имат редовно членство в БАПЗГ за периода от придобиване на втори сертификат до момента на подаване на документи за издаване на трети  сертификат.
 3. Са изпълнили едно от трите изисквания:

А. Имат  придобити 150 кредитни точки от продължаващо обучение след датата на издаване на втори сертификат.

Б. Имат 10 (десет) години професионален опит в едно клинично направление или в друга сфера на здравно-социалните дейности и услуги, пет години след издаден  втори сертификат и 100 кредитни точки от продължаващо обучение;

В. Имат 10 (десет) години професионален стаж в едно клинично направление или в друга сфера на здравно-социалните дейности и услуги, пет години след издаване на втори сертификат  и положили изпит, организиран от НСК на БАПЗГ;

Чл.7.  Членове на БАПЗГ не дължат членски внос за периодите в които не са упражнявали професията, удостоверено с документ.

III. Изисквания за издаване на първи, втори, трети сертификат за професионална квалификация

Чл.8.(1) Необходими документи за издаване на първи, втори, трети  сертификат са:

 1. Молба-декларация по образец за първо, второ и трето сертифициране;
 2. Удостоверение от работодателя, в което да бъде отразен общия трудов стаж по специалността и този в последните пет години;
 3. Удостоверение от работодателя за наличие или липса на налагани наказания за професионални нарушения;
 4. Оригинал и копие на трудова книжка или препис-извлечение от трудовата книжка, в който е отразен описаният в удостоверението от работодателя трудов стаж;
 5. Оригинал и копие на документи за придобити квалификации, образователни степени, специалност, описани в молба-декларацията за издаване на сертификат.

(2) Оригиналите на документите по т. 4 и т. 5 се връщат на лицето след сверяване с представените копия.

 1. IV. Процедура за издаване на сертификат

Чл. 9. (1)Всички документи по чл.8 се подават в Регионалната колегия на БАПЗГ.

(2) Сертификатът за професионална квалификация може да бъде издаден за срок от един месец по спешна процедура или три месеца по стандартна процедура от момента на подаването на документите по чл. 8.

(3) РК изготвя списък-опис  по образец   на кандидатите и го изпраща в отдел «Сертификация» в срок от 30 /тридесет/ дни след приемането му за стандартна процедура или незабавно за спешна процедура.

Чл.10. Националният съвет по качество издава сертификата за професионална квалификация или изисква допълнителни данни в срок до един месец за спешна процедура или в срок до два месеца по стандартна процедура от постъпване на документите  в отдел  «Сертификация».

Чл.11. Копията от всички документи остават в архива на Централата за срок от десет години.

Допълнителни разпоредби

 • 1.Националният съвет по качество изработва образец на сертификат за квалификация, подпечатан с печата на БАПЗГ и подписан от Председателя на Националния съвет по качество и Председателя на БАПЗГ.
 • 2. За получаване на сертификат за квалификация се заплаща такса, размерът на която се определя от НС на БАПЗГ.
 • 4. Отказът за сертификация подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
 • 5. Тези правила са приети на Пети редовен конгрес на БАПЗГ, проведен на 11.01.2020 г.