ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ (БАПЗГ)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Настоящите правила уреждат изискванията към кандидатите за членове и реда за провеждане на избор на ръководни органи на национално ниво на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), както и условията и реда за встъпване в мандат при предсрочно прекратяване на пълномощията на член на тези органи.

(2) Правилата се приемат на конгрес на БАПЗГ с обикновено мнозинство.

Чл.2. (1) Изборът на ръководни органи на БАПЗГ на национално ниво се извършва от Конгреса на организацията, въз основа на чл. 11, т. 4 и 6 на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (ЗСОМСААМСЗП-Ф).

(2) При избор на ръководни органи на редовен конгрес, право на глас имат регистрираните делегати на Конгреса.

(3) Всеки делегат има право на един глас.

(4) Гласуването се приема за законно проведено при наличие на кворум за провеждане на Конгреса по силата на чл.12(1) и при условията на чл. 12 (2) от ЗСОМСААМСЗП-Ф.

Чл.3. Изборът на органите на национално ниво и на техните председатели е таен. При равен брой гласове се провежда балотаж в същия ден.

Чл.4.  За начало на мандата на органите по чл. 1(1) се счита датата на избора.

Чл.5. (1) За членове на УС, НСК, КК и на КПЕ на БАПЗГ  могат да бъдат избирани лица, които  са редовни членове на БАПЗГ, нямат налагани наказания за професионални нарушения или не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

(2) Едно лице не може едновременно да бъде избирано за член на повече от един от следните изборни органи:

 1. Управителен съвет на БАПЗГ
 2. Управителен съвет на Регионалната колегия на БАПЗГ
 3. Контролна комисия – национална и регионална
 4. Комисия по професионална етика – национална и регионална
 5. Национален съвет по качество

Чл.6.  При освобождаване на място в съответната квота в УС, КК, КПЕ, НСК на БАПЗГ, попълването на квотата се извършва от състава на избраните кандидати в поредността на подреждането им според изборния протокол.

Чл.7. Съгласно чл. 9 от ЗСОМСААМСЗП-Ф, ръководните органи на Асоциацията по чл. 1 (1) са:

 1. Конгрес
 2. Национален съвет (НС)
 3. Управителен съвет (УС)
 4. Контролна комисия (КК)
 5. Комисия по професионална етика (КПЕ)
 6. Национален съвет по качество (НСК)

Чл. 8. (1) Конгресът на БАПЗГ се състои от делегати, избрани на Общите събрания на Регионалните колегии, при норма на представителство 1 делегат на 75 редовни членове.

(2) Членовете на органите по чл. 9, т. 2, 3, 4, 5 и 6 от ЗСОМСААМСЗП-Ф, участват в работата на редовния изборен Конгрес с право на глас.

(3) Председателят на Националния съвет на главните сестри (НСГС) и председателите на Националните професионални консултативни съвети (НПКС) участват в работата на конгреса с право на глас.

Чл.9. (1) Националният съвет се състои от предеседателя и членовете на Управителния съвет, председателите на Регионалните колегии и председателя на НСК – с право на глас.

(2)  В НС участват в качеството на експерти без право на глас и председателите на КК, КПЕ и Националния съвет на главните сестри (НСГС).

Чл.10. (1) Управителният съвет на Асоциацията се състои от седемнадесет члена, избрани на квотен принцип от представителите  на всички професии по чл. 3, ал.1 от ЗСОМСААМСЗП-Ф, в това число председател, главен секретар и трима заместник-председатели.

(2) В състава на Управителния  съвет  се включват:

 1. Председател – медицинска сестра;
 2. Главен секретар – медицинска сестра;
 3. Девет члена от квотата на медицинските сестри, в това число председател, главен секретар и един заместник-председател ;
 4. Трима членове от квотата на акушерките, в това число един заместник-председател;
 5. Пет члена от квотата на асоциираните медицински специалисти, в това число един заместник- председател:

(а)  двама членове – фелдшери;

(б) един член  – медицински лаборант;

(в) един член – рентгенов лаборант;

(г) един член – рехабилитатор.

Чл.11. Контролната комисия на БАПЗГ се състои от Председател и четирима членове.

Чл.12. (1) Комисията по професионална етика на БАПЗГ се състои от Председател и шест членове.

(2) Членове на Комисията по професионална етика са по един представител от всички професии, по чл. 3(1) от ЗСОМСААМСЗП-Ф (медицинска сестра, акушерка, фелдшер, медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор).

Чл.13 (1) Националният съвет по качество се състои от 13 (тринадесет) члена, в това число Председател и трима заместник-председатели.

(2) В състава на Националния съвет по качество се включват:

 1. Шестима членове – от квотата на представителите на професията “медицинска сестра” в това число председател и един заместник-председател;
 2. Четирима членове – от квотата на представителите на професията “акушерка”, в това число един заместник-председател;
 3. Трима членове – от квотата на асоциираните медицински специалисти, в това число един заместник-председател.

Чл.11. Контролната комисия на БАПЗГ се състои от Председател и четирима членове.

Чл.12. (1) Комисията по професионална етика на БАПЗГ се състои от Председател и шест членове.

(2) Членове на Комисията по професионална етика са по един представител от всички професии, по чл. 3(1) от ЗСОМСААМСЗП-Ф (медицинска сестра, акушерка, фелдшер, медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор).

Чл.13. (1) Националният съвет по качество се състои от 13 (тринадесет) члена, в това число Председател и трима заместник-председатели.

(2) В състава на Националния съвет по качество се включват:

 1. Шестима членове – от квотата на представителите на професията “медицинска сестра” в това число председател и един заместник-председател;
 2. Четирима членове – от квотата на представителите на професията “акушерка”, в това число един заместник-председател;
 3. Трима членове – от квотата на асоциираните медицински специалисти, в това число един заместник-председател.

 

МАНДАТНА КОМИСИЯ

Чл.14. (1) Мандатната комисия се състои от двадесет и осем члена – председателите на всички РК или техни  заместници, предложени от УС на РК.

(2) Мандатната комисия има председател и двама заместник-председатели.

(3) Председателят и заместник-председателите на мандатната комисия се избират измежду членовете й с явно гласуване.

Чл. 15 (1) Мандатната комисията може да изпълнява задълженията си по този правилник до провеждане на следващи избори за органи на национално ниво.

(2) Председател и заместник-председатели на  Мандатната комисия се избират след всеки проведен избор за органи на национално ниво.

(3) При невъзможност председателя и/или заместник-председателите да изпълняват задълженията си, се провежда нов избор.

(4) С решения на Мандатната комисия се привличат сътрудници и експерти за изпълнение на конкретни задачи.

Чл.16 (1) Мандатната комисия изготвя правилник за организация на дейността си.

(2) Решенията на Мандатната комисия се приемат с обикновено мнозинство.

Чл.17. Членове на Мандатната комисия, които се кандидатират за избор в ръководните органи на национално ниво не участват в работата й.

Чл.18. (1) Мандатната комисия:

 1. Организира и извършва регистрация на делегатите на Конгреса.
 2. Гарантира легитимността и представителността на делегатите, съгласно Чл. 17. (1) от Устава на БАПЗГ.
 3. Съставя изборната листа за изборния Конгрес.
 4. Публикува в сайта на БАПЗГ всички номинирани кандидатури.
 5. Изготвя методични указания за гласуване.
 6. Изготвя бюлетините за гласуване и следи за тяхното отпечатване.
 7. Извършва проверка на кворума и открива Конгреса.
 8. Предлага на делегатите да конституират органите за провеждане на редовните и извънредни конгреси: председател, секретар, протоколчик.
 9. Обявява комисиите по преброяване на бюлетините за всяка урна.
 10. Обявява комисията по обобщаване на резултатите от всички урни.
 11. Регистрира наблюдателите.
 12. 1 Извършва и контролира преброяването на всички явни и тайни гласувания на конгресите, проведени в рамките на нейния мандат.
 13. Изготвя списък на всички делегати.
 14. Провежда изборите и гарантира честността им.
 15. Обявява резултатите и съставя протокол.

(2) Случаите на лица, които не са регистрирани като делегати от общите събрания на РК, или при наличието на друг спор относно правото им да се включат в работата на Конгреса, се разглеждат от Мандатната комисия.

(3) Мандатната комисия разглежда всички случаи по ал. 2, както и предоставените от съответните РК оригинали на списъците на избраните за делегати лица..

(4) Мандатната комисия докладва своите заключения по ал. (3) пред Конгреса, до началото на гласуването за избор на органи на национално ниво. Конгресът взема решение по докладваните заключения с обикновено мнозинство.

(5) Документите по провеждане на изборите се съхраняват от председателя на БАПЗГ до приключване на мандата на съответния ръководен орган.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ

Чл.19. (1) Кандидатурите за участие в изборите на ръководни органи на БАПЗГ се предлагат от Общото събрание на РК, съгласно ЗСОМСААМСЗП-Ф, Устава на организацията и Правилата за избор.

(2) Предложените кандидати следва да представят:

 1. Декларация за съгласие за участие в избора и липса на присъда за престъпление от общ характер;
 2. Декларация за липса на наказания от работодател;
 3. Удостоверение за редовно членство в БАПЗГ и липса на наложени наказания от РК;
 4. Професиограма с акцент върху организационните умения и минимум 5 години организационен опит в структурите на БАПЗГ на регионално и/или национално ниво.

(3РК с по-малко от 3000 редовни членове може да предложи до четири кандидатури –  по един за позиция в УС, НСК, КК, КПЕ.

(4)  РК с повече от 3000 редовни членове може да предложи до осем кандидатури  – по двама  за позиция в  УС, НСК, КК, КПЕ.

Чл. 20. Членовете на действащите ръководни органи участват в избора по право, като представят всички документи по чл.19, ал. (2).

 

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Чл. 21. (1) Процедурата по избора на органите по чл. 1(1) се ръководи от Мандатната комисия.

(2) Процедурата по избора по ал. (1) включва следните дейности:

 1. Изготвяне на график за свикване на отчетно-изборни събрания по дружества в регионалните колегии за избор на ръководство и делегати за общото събрание на РК при норма на представителство един делегат на 20 члена, а за дружества с по-малко от 20 члена – един делегат;
 2. Изготвяне на график за свикване на общи събрания в РК на БАПЗГ за отчет и избор на ръководство, комисии и делегати за участие в изборния конгрес при норма на представителство един делегат на 75 члена;
 3. Изготвяне на списък с избраните от Общите събрания на РК кандидати;
 4. Публикуване в сайта на БАПЗГ на всички кандидати за заемане на ръководни длъжности в органите на национално ниво, най късно един месец /до тридесет календарни дни/  преди Конгреса.

Чл. 22. (1) Процедурата по изборите на ръководни органи стартира не по-късно от 3 месеца, преди провеждане на редовен изборен конгрес.

 

БЮЛЕТИНИ

Чл.23. Гласуването се извършва с бюлетини по образец, утвърден от Мандатната комисия.

Чл.24. (1) Бюлетините следва да бъдат отпечатани с четивен размер на шрифта върху хартия с непрозрачна плътност.

(2) За всеки от ръководните органи на БАПЗГ се изработва отделна бюлетина.

(3) Бюлетините съдържат:

 1. Наименованието на ръководния орган;
 2. Квотата и позицията, за която се кандидатства;
 3. Името на кандидата с поставено квадратче за отбелязване на избора (знакът е «х» или ü)

(4) Имената на кандидатите се изписват по азбучен ред по първата и всяка следваща буква от името.

(5)  Броят на бюлетините е равен на броя на делегатите + 5%

Чл.25. (1) Гласуването се извършва по секции с електронна членска карта.

(2) Времето за гласуване се обявява от председателстващия конгреса.

 

НАБЛЮДАТЕЛИ

Чл. 26.(1) Всяка Регионална колегия  определя по 1 делегат за наблюдение върху провеждането на процеса на гласуване и преброяването на гласовете.

(2) Регистрираните наблюдатели по ал. 1 имат право да:

 1. Наблюдават непосредствено поставянето на урните и тяхното запечатване.
 2. Наблюдават урните по време на гласуването;
 3. Наблюдават процеса на гласуване;
 4. Наблюдат отварянето на урните;
 5. Наблюдават обявяването на бюлетини за недействителни и преброяването на действителните бюлетини;

 

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТИТЕ И НАБЛЮДАТЕЛИТЕ

Чл. 27. (1) Регистрацията на делегатите и наблюдателите в деня на избора се извършва при представяне на електронна членска карта по изготвени от Мандатната комисия списъци, разпределени по регионални колегии.

(2Комисиите по преброяването на тайния вот организират и регистрацията.

(3Броят на комисиите по преброяването отговаря на броя на урните за тайно гласуване.

(4) Всеки регистрирал се делегат получава лично 4 /четири/ бюлетини в различен цвят с един плик.

 

УРНИ ЗА ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ

Чл.28. Председателят на секцията показва всяка една урна на всички членове на комисиите по преброяването, че е празна, затваря я и я запечатва с хартиени ленти, върху които всички членове на комисията поставят подписите си. .

Чл. 29. Броят на урните за тайно гласуване е седем.

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО И ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Комисии по преброяването

Чл. 30. (1) Комисиите по преброяването и обобщаване на резултатите се определят от Мандатната комисия.

(2) В задълженията на комисиите по ал. (1) влизат:

 1. Провеждане на изборите при спазване на закона;
 2. Гарантиране на честността на вота;
 3. Преброяване на гласовете;
 4. Отчитане на резултатите за всяка отделна урна за гласуване.

(3) Комисиите по преброяването се състоят от делегати на Конгреса.

(4) Комисиите по преброяването имат по пет члена за всяка урна.

(5) Комисиите избират председател измежду членовете си.

(6) Всички членове присъстват от началото на изборния процес до обявяване на резултата и закриване на Конгреса.  При нужда, само по един член на комисията може да напуска мястото за гласуване.

(7) Преди началото на гласуването комисиите по преброяването:

 1. Удостоверяват присъствието на всичките си членове;
 2. Отбелязват в протокола присъстващите наблюдатели;
 3. Удостоверяват наличието на всички условия и материали за провеждането на гласуването.

(8) Комисията по обобщаване на резултатите от гласуването се състои от председателя и заместник–председателите на мандатната комисия.

Правила за гласуване

Чл. 31. (1) При упражняване правото си на глас делегатът:

 1. Гласува със син химикал в квадратчето пред имената на избраните от него кандидати. 2. Отбелязването трябва да бъде направено така, че да отрази по еднозначен начин вота на делегата.
 2. Броят на отбелязванията не следва да надвишава броя кандидатите, които се избират за органите на национално ниво, съгласно квотата за съответната позиция.
 3. След отбелязване на вота поставя бюлетините в плика, получен при регистрацията.
 4. Удостоверява самоличността си с електронна членска карта пред член на комисията, който намира името на делегата в списъка.
 5. Пуска плика с попълнените бюлетини в избирателната урна.
 6. Полага подпис срещу името си в избирателния списък.

(2) В случай на грешка при упражняване правото на глас, делегатът има право да получи втора бюлетина, като предаде сгрешената на комисията. Това право може да се упражни само веднъж от един делегат. Сгрешената бюлетина се маркира с надпис „сгрешена”, отбелязва се с пореден номер, печат и подпис на председателя на комисията и се съхранява в архива на БАПЗГ до следващи избори.

Приключване на гласуването

Чл. 32. (1) Гласуването  приключва след изтичане на определеното време за упражняване правото на глас на всички делегати и след съобщение от трибуната на залата, в която се провежда Конгреса.

(2) Краят на гласуването се обявява от председателя на Мандатната комисията.

Подготвяне на помещението за пристъпване към броене

Чл.33. Веднага след края на гласуването:

 1. Помещението, в което ще се извършва гласуването, преброяването и отчитането на гласовете, се затваря, като в него остават само членовете на комисиите и наблюдателите;
 2. В залата за гласуване има седем маси.
 3. Всяка една урна за гласуване се поставя в средата на масата, на която ще става гласуването и броенето.
 4. Масата, на която ще става гласуването и броенето се освобождава от всичко освен урната, избирателния списък и протокола на комисията.
 5. На масата остават само моливи.
 6. Членовете на комисията сядат около масата, така че да могат да виждат всичко на нея и действията на всички останали, както и да участват в броенето. Наблюдателите имат право да застанат така, че да виждат всичко, което става на масата, включително отчитането на гласовете по бюлетините и регистрирането им, без да участват или пречат на членовете на комисията.

Попълване на данни в протокола преди отваряне на урната

Чл.34. След действията по чл. 33 в протокола на всяка комисия по преброяването се отразяват следните данни:

Имената на присъстващите в този момент лица;

Общият брой гласували според броя на подписите в избирателния списък;

Отваряне на урната и преброяване на бюлетините

Чл.35. (1) Определен от всяка комисия член отваря урната, последователно изсипва на масата съдържащите се в нея бюлетини и показва, че урната е напълно празна. Урната се затваря и се отстранява от масата.

(2) След отваряне на урната, членът на комисията взема бюлетините една по една, разгръща ги и ги подрежда в купчинка с лицевата страна надолу.

(3) След като всички бюлетини, извадени от всяка урна, са подредени по начина, описан в предходната алинея, те се преброяват от двама поредни члена на комисията без да се обръщат с лице нагоре. Ако резултатът е различен, брои се докато не се постигнат два еднакви последователни резултата. Този резултат се вписва в протокола.

Установяване действителност и недействителност на вота

Чл.36. (1) Нарочно определен за това член на комисията започва да обръща с лице бюлетините една по една и да ги показва на всички за установяването на тяхната действителност или недействителност.

(2) Гласът е действителен когато:

 1. Бюлетината съответства по вид на приетите от Мандатната комисия;
 2. Съдържа отбелязвания, чийто брой не надвишава броя на членовете, посочени в бюлетината, направени със син химикал.

(3) Гласът не е действителен когато не отговаря на условията по предходната алинея, включително:

 1. Бюлетината не съответства по вид на приетите от Мандатната комисия;
 2. Няма нито едно отбелязано със син химикал квадратче;
 3. Отбелязаните със син химикал квадратчета превишават максималния брой на членовете, за съответния ръководен орган;
 4. Отбелязаният със син химикал знак засяга повече от едно квадратче по начин, който не позволява да се установи еднозначно волята на гласувалия.

(4) Решенията за действителност и недействителност на бюлетините се вземат с обикновено  мнозинство от всички членове на комисията. Ако възникне спор и някой от членовете иска да подпише протокола с особено мнение, бюлетината – предмет на оспорване се маркира на гърба с надпис „Спорна”. Членът на комисията, който желае да подпише протокола с особено мнение, го отбелязва накрая на протокола.

(5) Действителните и недействителните бюлетини се разделят на две купчинки, преброяват се и техният брой се отразява в протокола на комисията.

(6) Недействителните бюлетини се запечатват в отделен плик с полагане подписите на членовете на комисията и се прибират при останалите  материали за съхранение.

Преброяване на гласовете

Чл.37. (1) Нарочно определен за това член на комисията взема всяка от обявените за действителни бюлетини и под наблюдението на (поне) още един член на комисията обявява кандидатите, за които е подаден глас, а друг, под наблюдението на (поне) още един, отбелязва това в предварително подготвена чернова, съдържаща имената на кандидатите.

(2) На наблюдателя се осигурява възможност също да следи отчитането на бюлетините и попълването на протокола.

(3) Така определените резултати се вписват в протокола срещу имената на кандидатите.

(4) След приключване отчитането на гласовете, действителните бюлетини, заедно с протокола и невалидните бюлетини се предават на председателя на Мандатната комисия за обобщаване.

Подготовка на повторното гласуване /балотаж /

Чл.38. Председателят на Мандатната комисия издава указание за изготвяне на бюлетини за повторното гласуване, в които се включват само имената на участващите в него кандидати.

Провеждане на балотаж

Чл.39. (1)  Повторното гласуване се провежда при прилагане на правилата за първото гласуване.

(2) Провежда се на една урна;

(3) Преброяването се извършва от комисията по обобщаване на резултатите от гласуването.

Обявяване на окончателните резултати

Чл.40. Резултатите от гласуването за всеки от органите  по чл. Чл. 1 (1) се оповестяват непосредствено след тяхното преброяване от Мандатната комисия.