СТРАТЕГИИ, ПРАВИЛНИЦИ, УКАЗАНИЯ

МЕТОДИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СВОБОДНО ПРАКТИКУВАЩИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ, РЕХАБИЛИТАТОРИ, ФЕЛДШЕРИ И ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТИ

МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ ПЕРСОНАЛ, ПРИЛОЖИМА ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТАНДАРТИ – МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ

ПРАВИЛА ЗА ДОБРА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

ПРАВИЛА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ (БАПЗГ)

МЕМОРАНДУМ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В Р БЪЛГАРИЯ 2013 – 2020 г.

ПРАВИЛА ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ (БАПЗГ)

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА БЪЛГАСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРПОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ