ОБУЧЕНИЕ

К. Стефанова и И. Стамболова – МНЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕ

Теодора Евтимова – МОТИВАЦИЯ НА СТАЖАНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ АКУШЕРКА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ

Проф. д-р Атанас Щерев – КОМБИНИРАНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПОХВАТИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ПРЕПОДАВАНЕ

Доц. Евгения Димитрова и С. Дюлгерова – ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ – САМООЦЕНКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, РАБОТЕЩИ В БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

Анна Георгиева и др. – ПОЗНАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ФАКТОРИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ

Ваня Петкова и др. – НАГЛАСИТЕ И МОТИВАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ В СЕКТОР ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ

Димитринка Ламбрева и др. – ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТАЖАНТИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

Димитринка Ламбрева – ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ВИПУСК 2014 НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Маргарита Николова и др. – ПРИЛАГАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ МЕТОД ЗА КРЕАТИВНО МИСЛЕНЕ ПРИ ОБУЧАЕМИТЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГЛЕДНИ СРЕДСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Деспина Георгиева и др. – ПРЕДДИПЛОМНИЯТ СТАЖ – ЗНАЧИМ ФАКТОР ЗА БЪДЕЩАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА

Стела Георгиева и Е. Димитрова – СЛЕДДИПЛОМНОТО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ

Цветанка Джиганска – ЕМПАТИЯТА В РАБОТАТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Антоанета Терзиева и И. Стамболова – ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ПРЕЗ 2015 Г. НА ФОЗ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Доц. Иваничка Сербезова – ВИДЕОАРГОРИТМИ ЗА ИНЖЕКЦИОННА ТЕХНИКА – ИНОВАТИВНА ОБУЧИТЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ

Здравка Атанасова и Св. Димитрова – СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ АКУШЕРКА ЗА ИЗБИРАЕМОТО ОБУЧЕНИЕ, ДОПРИНАСЯЩО ЗА ФОРМИРАНЕ НА ТЯХНАТА КОМУНИКАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Доц. Христина Милчева – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ КЛИНИЧНИТЕ БАЗИ И МЕДИЦИНСКОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ В МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ

Мариана Николова – ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА СПРАВЯНЕ С УМОРАТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ

Макрета Драганова и др. – ОТНОШЕНИЕТО КЪМ РЕСУРСА ВРЕМЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ПРИ ФЗГ НА МУ-ПЛЕВЕН

Й. Симеонова – АНГАЖИМЕНТЪТ НА УЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ КЪМ ПРОТЕКТИРАНЕ НА РИСКОВОТО СЕКСУАЛНО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12 ДО 18 ГОДИНИ

Доц. Христина Милчева и др. – ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Димитрина Ламбрева – НАГЛАСИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ПСИХИАТРИЧНА ЗДРАВНА ГРИЖА

Антоанета Терзиева и др. – ГОТОВНОСТ НА СТАЖАНТ-МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Гл. ас. Силвия Борисова Димитрова и Теодора Евтимова – УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОТО ЗАНЯТИЕ КАТО ИНТЕРАКТИВНА СРЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ

Мария Димитрова – НИВО НА ПРОЯВЕНА ЕМПАТИЯ ОТ СТУДЕНТИ В СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Валя Димитрова – ОБУЧЕНИЕТО В СПЕЦИАЛНОСТ АКУШЕРКА – ОСЪЗНАТ ИЗБОР ИЛИ СЛУЧАЙНОСТ