ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БАПЗГ,ПРОВЕДЕН НА 25.11.2017Г.,В ГР. СОФИЯ, В ЦЕНТРАЛАТАНА БАПЗГ

Дневен ред:
1. Информация от председателя на БАПЗГ за дейността след последните
заседания на 18.03.2017 г. и анализ на ситуацията на недоволство и протест.
2. Информация от председателя на НСК за дейностите по сертифицирането
и разработването на стандарти по медицинските специалности и в
частност за дейностите по здравни грижи.
3. Информация от главния секретар за събираемостта и отчетността на
членския внос към момента и изпълнението на застрахователната
програма.
4. Информация от председателя на НКК за извършените проверки.
5. Информация от председателя на НКПЕ за постъпили и разгледани жалби.
6. Информация от председателя на НСГС.
7. Информация от членовете на УС на БАПЗГ и председателите на РК за
възникнали проблеми и предложения за обогатяване дейността на БАПЗГ
(в рамките на 3 мин.).
8. Разни на 25.11.2017 г.
8.1 Презентация на Проект WHOLE от г-жа Таня Гебова от Сдружение
“Поколения”
8.2 Презентация на Проект Sеnior от доц. Надежда Бочева от Института по
невробиология на БАН
Решения
1. Дневния ред и решенията от заседанията на Националния съвет да се публикуват на сайта.
2. На следващото заседание на НС на 17.03.2018г., след провеждане на заявената на 21.11.2017г. среща с г-н Ананиев – министър на здравеопазването и внимателно проследяване и анализиране  на случващото се по отношение на нашите искания в рамките на 100 дни, да се вземе решение за продължаване на диалога с управляващите или организиране на ефективни протестни действия при неудовлетворителни резултати.
3. Да се прилагат строго принципите на финансовата дисциплина и да не се задържат повече от 300 (триста) лв. като касова наличност в РК.
4. Да се активира дейността на Националните консултативни съвети.
5. Да се подобри комуникацията с редовите членове на БАПЗГ.