ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И СТАНОВИЩА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 26 ОТ 2008 Г.

СТАНОВИЩЕ НА БАПЗГ ПО ПРОЕКТ НА ЗИД НА ЗСОМСААМСЗПФ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.7 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА МАСАЖИСТИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.3 КАЧЕСТВО НА РЕХАБИЛИТАЦИОННИТЕ ГРИЖИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2 ЗДРАВНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ КАРТА ЗА ОСЪЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 ДОСИЕ ЗА ЗДРАВНИ ГРИЖИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.7 МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЕНОСТ С МАСАЖИСТИ (С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.6 МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЕНОСТ С ФЕЛДШЕРИ И ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.5 МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЕНОСТ С МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.4 МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЕНОСТ С РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.3 МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМ ПЕРСОНАЛ (РЕХАБИЛИТАТОРИ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2 МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЕНОСТ С АКУШЕРКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1 МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЕНОСТ С МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“

СТАНОВИЩЕ БАПЗГ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 49 ОТ 2010 Г.

МЕТОДИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СВОБОДНО ПРАКТИКУВАЩИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ, РЕХАБИЛИТАТОРИ И ФЕЛДШЕРИ/ ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТИ (ПРОЕКТ)

СТАНОВИЩЕ НА БАПЗГ ЗА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОМЯНА НА НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ

СТАНОВИЩЕ НА БАПЗГ ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, ПРИЛАГАНИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ КОМПЛЕКСНИ ОНКОЛОГИЧНИ ЦЕНТРОВЕ

СТАНОВИЩЕ НА БАПЗГ ОТНОСНО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО 2019 – 2030г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ / БАПЗГ / ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРОЕКТ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ “ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА”

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БАПЗГ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ “АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ”

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ / БАПЗГ / ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРОЕКТ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ“

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ / БАПЗГ / ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРОЕКТ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ“

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ / БАПЗГ / ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРОЕКТ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „УРОЛОГИЯ“

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ / БАПЗГ / ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРОЕКТ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „КАРДИОХИРУРГИЯ“

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА”

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ /БАПЗГ/ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „НЕВРОХИРУРГИЯ“

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ / БАПЗГ / ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРОЕКТ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „КАРДИОЛОГИЯ“