ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БАПЗГ

УСТАВ НА БАПЗГ (откъс) І.

ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 11.(1) Членове на Асоциацията могат да бъдат дееспособни физически лица, които отговарят на изискванията в чл.4 и 5 от Закона за съсловната организация.
• Членството в Асоциацията възниква с вписването в Националния регистър, в частта му, отнасяща се до регионалната колегия, на територията на която лицата по чл. 4 от ЗСОМСААМС осъществяват дейността си.
• Вписването се извършва след подаване на заявление по образец в регионалната колегия, на територията, на която лицата по чл. 4 от ЗСОМСААМС, осъществяват дейността си. В заявлението се посочват трите имена, единния граждански номер, гражданство, адрес по местоживеене, телефон за връзка, професия, длъжност, месторабота, номер, дата и място на издаване на диплома за образователна степен.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 14. Членовете на БАПЗГ имат право:

1. Да избират и да бъдат избирани в органите на БАПЗГ и на Регионалните колегии;
2. Да се ползват от закрилата на Асоциацията при спорове, свързани с упражняването на професията;
3. На застраховка и материална помощ в случаи на нужда, съгласно чл. 38 ал. 3 от ЗСОМСААМС.
4. Да бъдат информирани за дейността на БАПЗГ;
5. Да търсят съдействието на БАПЗГ за професионалното си усъвършенстване;
6. На достъп до обстоятелствата, вписани в регистъра; Чл. 15. Членовете на БАПЗГ са длъжни да:
7. Упражняват своята професия в съответствие с Кодекса за професионална етика и в рамките на своите компетенции;
8. Прилагат правилата за добрата практика по здравни грижи;
9. Спазват Устава;
10. Уведомяват Управителния съвет на Регионалната колегия, в която членуват за промените, свързан и с упражняването на професията;
11. Внасят редовно членския си внос.

 

БАПЗГ е организацията, която защитава правата на българските пациенти, защитавайки моите професионални права. Аз членувам в БАПЗГ защото упражнявам регулирана професия и законът ме задължава на това. БАПЗГ ми предоставя различни възможности за продължаващо обучение, което ми носи кредитни точки и добавка към заплатата съгласно КТД. Чрез сайта и фейсбука на БАПЗГ получавам актуална информация и мога да задавам въпроси директно на централното ръководство. БАПЗГ ми осигурява здравна застраховка и помощ при боледуване, както и застраховка професионална отговорност. БАПЗГ подпомага кариерното ми израстване. БАПЗГ подкрепя усилията ми за изява в академичната стълбица. В случай на нужда, БАПЗГ ще ми помогне.

 Какво трябва да направя аз, за да получа всичко това? Единственото ми задължение е редовно да заплащам членския си внос, да изпълнявам коректно професионалните си задължения  и да проявявам интерес към дейността на БАПЗГ.