НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (27.12.2019)

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ ДОПЪЛЪНИТЕЛНИ 12 МЛН. ЗА БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПЗВАНЕТО ЗА ВАКСИНИ И ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА В ЧУЖБИНА
Правителството одобри допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. в размер на 12 млн. лева. Средствата са за предоставяне на допълнителен трансфер от Министерството на здравеопазването към Националната здравноосигурителна каса за финансиране на разходи за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им, информира Zdrave.net като се позова на съобщение от пресцентъра на Министерския съвет.
Допълнителните средства са свързани със задължителното осигуряване на достъп на всеки български гражданин до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми и дейности във връзка с лечението на лица до 18-годишна възраст в чужбина.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПОРЕД КОИТО СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЩЕ ИМАТ ПРАВО НА САМОСТОЯТЕЛНИ ПРАКТИКИ
Министерският съвет прие Решение за одобряване на Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, с който се правят промени и в Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г., информира Zdrave.net като се позова на съобщение от правителствения пресцентър.
В Закона за лечебните заведения се предлагат промени в някои от режимите по издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност и регистрационния режим на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите с цел намаляване на административната тежест. Регламентира се нов вид лечебно заведение като организационно обособена структура, в която лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки ще осъществяват самостоятелно здравни грижи, манипулации и дейности, свързани с промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите. Целта е създаване на възможност за самостоятелен избор на професионално развитие, извеждане от сивия сектор на този вид здравни услуги и намаляване на личните и обществените разходи за здравни услуги.
Осигурява се механизъм за стабилизирането на общинските лечебни заведения за извънболнична помощ и възможност за субсидиране на държавни и общински комплексни онкологични центрове от бюджета на Министерството на здравеопазването за медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК.
Предлаганите промени в Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането са свързани с изпълнение на решението на МС за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.
В Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки се предлагат промени с цел увеличаване броя на донорите, въвеждане на иновативен метод за преодоляване на репродуктивни проблеми чрез трансплантация на матка, както и други мерки, свързани с намаляване на административната тежест.
Важна цел на законопроекта е провокиране на дискусия, дали да се разреши кръстосаното донорство България. Друга важна цел на законопроекта е да провокира дискусия за въвеждане на трансплантация на матка в България. Режимите, свързани с разрешаване на внос и износ на органи, тъкани, клетки и репродуктивни клетки, без да се изменят се регламентират на законово ниво. Отпада изискването лечебните заведения да уведомяват предварително за всяко вземане на тъкани и клетки.
Предлагат се и промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, като се предвижда средствата от продажба на обособени части от лечебни заведения с държавно или общинско участие, независимо от размера на това участие, да могат да се използват за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност и за погасяване на задължения към кредиторите.
Предлагат се промени и в преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. С оглед специфичния предмет и широкия обхват на дейностите, които регламентират правилата за добра медицинска практика, правилата за добра фармацевтична практика и правилата за добра медицинска практика по здравни грижи, се създава възможност за изготвянето им от съответните съсловни организации в по-продължителен период от време.

МИНИСТЪР АНАНИЕВ НАПРАВИ ОТЧЕТ НА СВЪРШЕНОТО ОТ МЗ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев отчете свършеното от Министерството на здравеопазването през 2019 г. по време на днешното извънредно заседание на Министерски съвет, съобщиха от пресцентъра на здравното ведомство.
„За да се подобри контролът на публичните средства за здравеопазване, въведохме стандарти за финансово управление на държавните и общинските болници. Като резултат: налице е овладяване на негативната тенденция за ръст на просрочените задължения. Очакванията са просрочените задължения на държавните болници да бъдат намалени с до 25 на сто спрямо отчетените за 2018 г.
Направихме публично достъпни актуалните ценоразписи на болничните услуги. Това е стъпка към по-голяма прозрачност в сектора. Това е нещо, което досега не се е случвало в България, и го дължим на българските граждани”, изтъкна министър Ананиев. Той се спря и на въвеждането на Методика за формирането на разходите за персонал в болниците, която ще осигури справедливо и достойно заплащане на труда на медицинските специалисти.
“За държавните болници мога да докладвам, че в 90 % от тях са достигнати нивата на КТД, а през новата година и с новия Национален рамков договор аз съм убеден, че всички държавни болници ще постигнат тези нива”, изтъкна още министър Ананиев. Той отбеляза и усилията на МЗ за модернизация на лечебните заведения. Близо 47 млн. лева са били осигурени за високоспециализирана апаратура – ЯМР, гама камера с компютърен томограф, робот „Да Винчи“, ангиографска апаратура, NAT технология и др. Направени са и инвестиции за подобрение на материално-техническата база в редица държавни болници, както и в психиатричните и съдебно-медицинските отделения в страната. Обновена е и хемодиализната мрежа.
Приета е и наредба за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. По тази линия МЗ субсидира 164 лечебни заведения за извършване на дейности по осигуряване на спешна помощ, психиатрична помощ, лечение на туберкулоза и др. на обща стойност 131 млн. лв.
“През годината успяхме да увеличим цените на 121 клинични пътеки в различни медицински специалности, които не бяха актуализирани от години“, отбеляза министърът. Той посочи още, че е стартиран дълго отлаганият проект за изграждането на Национална педиатрична болница.
“Да не се поддаваме на внушения, че тази болница няма да бъде онази, която очакват хората! Тя ще бъде модерна, тя ще бъде съвременна болница”, призова министър Ананиев. От думите му стана ясноу че МЗ е закупило дихателни апарати за дихателна реанимация и кувьози за педиатричните отделения в страната, финансова подкрепа е получила Педиатрията в София.
По отношение на трансплантациите министър Ананиев отбеляза, че вече е факт Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията до 2023 г. „Сключихме споразумение за обучения на наши екипи във Виена за осъществяване на белодробни трансплантации и посттрансплантационно наблюдение на пациенти. През тази година е факт и първата успешна белодробна трансплантация в България“, уточни здравният министър.
Относно лекарствената политика на МЗ министър Ананиев каза: „Готови сме с промени в редица основни закони в сектора като Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, чието разглеждане в Народното събрание предстои. С новите текстове предлагаме условия за предотвратяване навлизането на фалшиви лекарства и нарушаване на правилата за безопасност при лекарствените продукти, прецизираме текстове, свързани с реда и условията за контрола върху лечебните заведения и аптеките, и за установяване недостига от нови дейности в сектора. Години наред се говореше за създаването на Централизирана електронна система за закупуване на лекарствени продукти. Тази година успяхме да стартираме първия етап от процедурата за закупуване на медикаменти за нуждите на лечебните заведения по този начин. През 2020 г. ще продължим в тази посока. Успяхме да въведем ред за провеждане на програми за т. нар. състрадателна употреба – за пациенти, които страдат от тежки инвалидизиращи или животозастрашаващи заболявания. До сега тези хора не можеше да бъдат лекувани у нас. Създадохме специализираната електронна система за установяване на недостиг на лекарствени продукти. Благодарение на нея при лекарствени продукти с установен недостиг, износът на същите се забранява. Създадохме възможност и у нас да се прилага лечение на някои редки заболявания, какъвто е случаят при децата със спинална мускулна атрофия“.
Здравният министър подчерта, че министерството работи по ключови за сектора проекти с европейско финансиране – изграждане на Национална здравна информационна система, Информационна система за контрол на медицинската експертиза, обучения на работещите в спешните приемни отделения и центровете за спешна медицинска помощ, закупуване на медицинско оборудване, медицинска апаратура и нови линейки за структурите на спешната помощ, осигуряване на 20 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ за хеликоптер за транспортиране на спешни пациенти и органи за трансплантация.
„Не на последно място бяха подписани Националните рамкови договори в сферата на денталната и медицинската помощ за три години – 2020-2022 г. Постигнахме стабилност в здравната система и възможност, при ясни правила и механизми, пациентите да получат качествени медицински услуги, а медицинските специалисти – по-високо заплащане. Много задачи, които си бяхме поставили, успяхме да изпълним през тази година”, изтъкна още министър Ананиев.

СЛЕДИМ ВЪЗДУХА НА СОФИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Данните от 22- те сензорни станции за качеството на въздуха в София вече могат да се наблюдават в реално време, информира Clinica.bg. От 27.12.2019 Г. те са налични на интернет адрес: https://platform.airthings-project.com. Линк към платформата ще има и на специализирания сайт на общината: air.sofia.bg.
Инсталираните от Столична община 22 сензорни станции са една от дейностите по пилотен проект АIRTHINGS, финансиран от Европейския съюз по програма “Балкани – Средиземно море” (2014-2020). В него Столична община е водещ партньор с още четири града – Солун, Никозия, Тирана и Скопие.
22-те станции представляват съвкупност от измервателни сензори, които проследяват основни замърсители като ФПЧ10, ФПЧ2.5, азотен диоксид, серен диоксид, въглероден окис, както и метеопараметри като температура, влажност и налягане. Сензорните станции позволяват бъдещо надграждане с допълнителни сензори – например за шумово замърсяване.
Измерванията от станциите в реално време се предават към облачна платформа за съхранение, визуализация и последващ анализ. Всеки може да провери актуалните показания на станциите и състоянието на различните замърсители, както и история на показанията от последните 14 дни. С бърз поглед се придобива представа за качеството на въздуха около съответната станция чрез индекс за качеството на въздуха.