НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (27.08.2019)

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ОБЯВИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА АКУШЕРКИ
Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна дава допълнителна възможност за кандидатстване в специалността „Акушерка” във филиалите на университета в градовете Сливен и Велико Търново, съобщи Zdrave.net като се позова на информация от учебното заведение. Всички желаещи могат да кандидатстват като подадат документи за посочената специалност на място в посочените университетски филиали или на електронен адрес: kskinfo.mu-varna.bg не по-късно от 17:00 ч. на 10 септември 2019 г. Приемният изпит е тест по биология, който обхваща материала от VIII, IX и X клас, и ще се проведе на 11 септември 2019 г. във филиалите на МУ-Варна в Сливен и Велико Търново.

Отчет на МЗ към 31.06.2019 г. показва: МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Е ИЗПЪЛНИЛО 51,16% ОТ ЗАЛОЖЕНИТЕ ГОДИШНИ ПРИХОДИ И 41,47% ОТ ЗАЛОЖЕНИТЕ ГОДИШНИ РАЗХОДИ
41,74 % от бюджета си е похарчило Министерството на здравеопазването към 30 юни 2019 г. Това става ясно от отчета на здравното ведомство за периода, публикуван на сайта му, информира Zdrave.net.
Ведомствените разходи са в размер на 146 890 829 лева. От тях разходите за персонал са 119 669 522 лева, в които влизат заплатите и възнагражденията за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения; други плащания и възнаграждения, разходи за възнаграждения на извънщатния персонал, обезщетения по Кодекса на труда и Закона за държавния служител; задължителните осигурителни вноски от работодатели. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. са предвидени средства във връзка с увеличение на минималната работна заплата, както и средства за увеличение на заплатите на работещите в системата на МЗ.
Отчетените разходи за лечение на български граждани в чужбина са 169 248 лева, за дейности по асистирана репродукция – 7 284 324 лева, а за лечение на деца до 18 годишна възраст – 2 915 497 лева.
Отчетените субсидии за държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ за дейности, които са определени като държавна отговорност, както и други дейности, извършвани в болниците, които не са обхванати като финансиране от НЗОК, са в размер на 65 720 324 лева.
Изпълнението на приходите към 30 юни е 51,16 % спрямо уточнения план. С най-голям относителен дял са приходите от държавните такси, които са в размер на 15 810 328 лева при уточнен план 29 260 000 лв., което представлява 54,03 на сто изпълнение. От тях с най-голям относителен дял са приходите, реализирани от ИАЛ. 1 733 712 лева са събрали като такси органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето. От националния съвет за цени и реимбурсиране на лекарствените продукти са събрани 810 321 лева. В Центровете по трансфузионна хематология са постъпили 2 076 432 лева.
Приходите и доходите от собственост включват приходите от продажба на услуги, стоки и продукция и приходи от наеми и други приходи. Към 30 юни те са в размер на 2 891 193 лева, което представлява 45,17 % от уточнения план.
Отчетените приходи от глоби, санкции и наказателни лихви към 30 юни са в размер на 730 066 лева, или 36,50 на сто спрямо уточнения план за 2019 г. От помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми МЗ е получило 196 588 лева, като от страната са получени 50 574 лева, а от чужбина 146 014 лева.