НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (26.07.2021)

Министър Асен Василев: АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА НА НЗОК НЯМА ДА БЪДЕ СЪГЛАСУВАНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ В ТОЗИ ВИД
Актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) няма да бъде съгласувана от Министерството на финансите в този вид. Това каза служебният министър на финансите Асен Василев на днешното извънредно заседание на Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), съобщи БТА.
По думите на министър Василев в този бюджет липсват 14 млн. лева за администрирането на ваксини, които са предвидени да бъдат в бюджета на НЗОК. Освен това допълнителните 3 млн. лева, които са за допълнителна администрация, според финансовото министерство, не трябва да бъдат включени в бюджета.
Управителят на НЗОК проф. Петко Салчев представи актуализацията на бюджета на касата. Той посочи, че в промените на бюджета се предвиждат постъпления в размер на 134,5 млн. лева от здравноосигурителни проходи. В това число влизат здравноосигурителни вноски – 105 млн. лв. и трансфери за здравно осигуряване – 29,5 млн. лева. “В проекта се предвиждат следните преразпределения на средствата в разходната част, които са приети от Надзорния съвет на НЗОК. В текущите разходи средства в размер а 13 милиона лева, разпределени по следния начин: за разходи за персонал – 3 млн. лева. Мотивите са, че в бюджета на НЗОК са предвидени разходи за персонал в размер на 56 милиона”, обясни Салчев. Той добави, че за издръжка на административни дейности са необходими 10 млн. лева.
В здравноосигурителни разходи се създава нов ред “1.1.3.9” в размер на 117 465 000 лв., които средства се залагат за разпределение по следните дейности: първична извънболнична медицинска помощ; специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение); дентална помощ; медико-диагностична дейността; лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели; здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ; а други здравноосигурителни плащания, в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност. Предлага се тези средства да се разпределят по решение на Надзорния съвет на НЗОК.
Очакваното увеличение на общата заболеваемост на населението в България, както и на специфичната заболеваемост свързана с разпространението на пандемията от COVID- 19 и възможността Надзорния съвет на НЗОК да взима решения за покриване
на възникналите потребности от средства в съответните направления на разходите за здравноосигурителни плащания налага разпределянето на средствата от ред 1.1.3.9 по време на обявена епидемична обстановка.
Заделят се и 3% “Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи” в размер на 4 млн. и 35 000 лв., посочи още Салчев.
НСТС обсъжда на извънредно заседание днес проектите на Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., на промените в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., както и на промените в Закона за държавния бюджет на България за 2021 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Е ДАЛО УКАЗАНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ДОГОВОРА ЗА ИНЖЕНЕРИНГ НА НАЦИОНАЛНА МНОГОПРОФИЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА
Във връзка с някои медийни публикации относно договор за инженеринг на „Национална многопрофилна детска болница“ Министерството на здравеопазването прави някои уточнения, съобщиха от пресцентъра на МЗ.
През април 2020 г. Министерството на здравеопазването е сключило с ДЗЗД „Детско здраве“ договор за инженеринг на „Национална многопрофилна детска болница“, който предвижда реконструкция на сграда, несъществуваща в Подробния устройствен план на София.
През октомври 2020 г. Министерството на здравеопазването е прехвърлило правата си на възложител на фирма „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД.
Същата през месец февруари 2021 година е поискала от МРРБ да бъде издадена виза за проектиране. Такава не е издадена от предишния министър на регионалното развитие.
На 9 юли 2021 г. настоящият министър на регионалното развитие официално отказва издаване на виза за проектиране. Това прави невъзможно изпълнението на обществената поръчка, поради което Министерството на здравеопазването е дало указание на директора на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД да предприеме необходимите действия по прекратяването на договора.
Строителят не е уведомен за прекратяването на договора. В програма “Хоризонт” на БНР Мая Пенчева от консорциум „Детско здраве“ и изпълнителен директор на “Главболгарстрой” коментира: “Нищо не е стопирано, защото ако беше така, щеше да има кореспонденция, а такава няма. Това, което се качва в медиите, във фейсбук, в социалните мрежи е нещо, което не съществува в правния мир. Ние писма нямаме, никакакви пуснати към нас. Ако министерството или протестиращите се опитват по този начин да спрат проекта, това не е редът и не е такъв ходът на събитията”.
От Консорциума апелират да се направи общ форум, в който да се поставят всички факти и да се вземе най-доброто решение, относно строежа. Те вече имат готовност да започнат.

Сметната палата: ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ИЗГРАДЕНА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА НА ПСИХИАТРИЧНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Все още не е изградена ефективна система на психиатричното обслужване, която да се основава на принципите на достъпност на здравни услуги, координираност и непрекъснатост на грижите. Това е основният извод от извършения от Сметната палата одит „Ефективност на системата на психиатричното обслужване“ за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2019 г., информира Zdrave.net.
По данни на национално проучване през 2017 г. пожизнените заболявания от чести психични разстройства в България са 14,54%. Психичните разстройства са на второ място с най-голям принос за боледуванията, измерени чрез показателя „години живот в боледуване или инвалидност“ (DALYs) в Европейския регион (19%) и най-важна причина за инвалидизация. Проучвания на СЗО показват, че при 25-30% от първоначалните контакти със здравната мрежа става въпрос за някакво психично страдание.
Проблемите на психичното здраве са и сериозен рисков фактор за заболеваемост и смъртност от други заболявания. Доказано е, че наличието на депресия съществено се отразява на процента на оцеляване на хората със сърдечно-съдови и онкологични заболявания.
При одита е установено, че предлаганите здравно-психиатрични услуги се ограничават до стационарно лечение, тъй като всички дейности, свързани с проследяването, поддържащото лечение, рехабилитацията и ресоциализацията, са извън компетенциите на тези лечебни заведения и те не получават финансиране за това. Поради това в държавните психиатрични болници в страната има десетки пациенти, които не са на активно лечение, но не се изписват, тъй като няма къде да бъдат настанени и на практика живеят там. Така болниците са принудени да поемат и ролята на домове за хора с психични разстройства – практика, която съществува от десетилетия. Няма възможности за рехабилитация на хоспитализирани психично болни пациенти. Неприемливо лоши, пренаселени и нехигиенични са всички съоръженията за тях – стаи, кабинети и т. н.
Липсва добра координация между обществените здравни услуги и останалите здравни и социални дейности, регламентирани в различните документи – стратегии, закони, правилници. Финансирането на държавните психиатрични болници се осъществява чрез бюджет, определен на исторически принцип, който не е пряко обвързан с обема на осъществяваната дейност.Стойностите на медицинските дейности, които се субсидират от Министерството на здравеопазването, се определят въз основа на данните за средния разход на лечебните заведения. При тези начини на финансиране е невъзможно да се измери ефикасността и ефективността на публичните разходи.
Одитът констатира, че размерът на публичните средства, планирани за психично здраве нараства от 53 380 000 лв. за 2017 г. на 65 932 000 лв. през 2019 г., но въпреки това системата на психиатрично обслужване не е осигурена финансово, за да функционира ефективно и да предоставя качество на обслужването. Това води, освен до неприемливи условия за пациентите, и до други сериозни последици – липса на достатъчно персонал и неравномерното му разпределение, както и липса на инвестиции в обучение, лош морал и отношение към пациентите.
Одитът на Сметната палата е показал, че през 2017 г. в 22 области няма детски психиатър, през 2018 г. – 23 области нямат детски психиатър, през 2019 г. – 20 области нямат специалист по детска психиатрия. Лечебните заведения за болнична помощ са в невъзможност да поддържат минималните изисквания на Медицинския стандарт „Психиатрия“ по отношение на персонала.
Сметната палата е констатирала още, че не са изградени: единна информационна система в здравеопазването и условия за интегрирани грижи, която да гарантира не само информираното управление, но и адекватното проследяване и лечение на пациентите; ред за проследяване на всеки един пациент, осъществяване на поддържаща терапия и различни психосоциални интервенции с оглед обратното социализиране; програми за лечение на хранителни разстройства, ранен детски аутизъм, разстройства на развитието, проблеми в нервнопсихичното развитие, поведенчески и емоционални разстройства. Няма система за оценка на ефективността на предоставяната психиатрична помощ и обвързаност на финансирането с качеството на предоставяните услуги. Начинът на регистрация и събиране на данни за използваемост и лечение поражда съмнения в тяхната достоверност и не позволява използването им за целите на взимане на управленски решения. Липсва превенция на психичното здраве и услуги в домашна среда, отговарящи на потребностите на възрастните хора и хората с увреждания.
Сметната палата е дала 13 препоръки на министъра на здравеопазването и 2 препоръки на министъра на труда и социалната политика.

ОБЩО 1 968 095 СА ПОСТАВЕНИТЕ У НАС ДОЗИ ОТ ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ COVID-19, ОТ ТЯХ 1998 СА ПРИЛОЖЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 24 ЧАСА
57 са новодиагностицираните с COVID-19 лица в България през изминалите 24 часа. 25 от тях са установени с PCR, а 32 – с бързи антигенни тестове. За последното денонощие са направени общо 8650 теста, 2014 от които – PCR, а 6636 – антигенни. Това сочат данните в Националната информационна система.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 1; Бургас – 11; Варна – 11; Велико Търново – 2; Пазарджик – 1; Перник – 2; Плевен – 1; Пловдив – 11; Русе – 1; Сливен – 1; София област – 2; София град – 8; Стара Загора – 2; Търговище – 2; Ямбол – 1.
Доказаните у нас случаи на новия коронавирус към момента са общо 423 686. От тях 7341 са активни. Излекуваните лица са вече 398 151. От тях 6 са регистрирани през изминалото денонощие.
716 са общо пациентите с потвърдена коронавирусна инфекция, които са настанени в лечебни заведения за болнична помощ. 77 от тях се намират в интензивни отделения или клиники.
Общо 1 968 095 са поставените у нас дози от ваксините срещу COVID-19, от тях 1998 са приложени през последните 24 часа.
Според Националната информационна система у нас новият коронавирус е констатиран при 13 462 лица-медицински служители. През последното денонощие не са регистрирани нови случаи.
Починалите лица, при които е била доказана коронавирусната инфекция, са 18 194. През изминалото денонощие е регистриран един нов случай.

БЪЛГAPИЯ ЗAТВAPЯ ГPAНИЦИТE CИ ЗA ЧYЖДEНЦИ OТ MAЛТA, AНДOPA И ГPYЗИЯ
Oт днес, 26 юли, Бългapия зaтвapя гpaницитe cи зa чyждeнци oт Maлтa, Aндopa и Гpyзия. Влизането се ограничава заради влошаената епидемиологична обстановка в тези страни, съобщи БНР.
Това е поредна група от държави, чийто граждани вече не могат да влизат у нас. Такова ограничение вече важи за Великобритания, Испания, Кипър и други страни.
Мерките не важат за български граждани и техните семейства, влизащи от тези страни, но те трябва да представят oтpицaтeлeн тecт зa СOVID-19, бeз знaчeниe дaли ca вaĸcиниpaни или нe.

МИНИСТЪР СТОЙЧО КАЦАРОВ УДОСТОИ С ГРАМОТИ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЗИ-ГАБРОВО И ОБЩИНА ГАБРОВО
Днес, 26 юли, министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров удостои с грамоти служителите на РЗИ-Габрово и Община Габрово за проявената от тях ангажираност с реализацията на имунизационната кампания срещу COVID-19, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.
За първи път този уикенд мобилен екип поставяше ваксини на желаещите да се имунизират срещу коронавирусната инфекция в изнесен пункт в Габрово, припомниха от ведомството.
За близо 3 часа ваксини бяха поставени на 83 души, което е своеобразен рекорд за последната половин година. Поради засиления интерес беше доставено и допълнително количество ваксини.
Община Габрово се ангажира с провеждането на местна информационна кампания за ползата от ваксинирането срещу COVID-19, чиято цел е да се обхванат жителите на крайните квартали, на малките населени места и потребителите на всички социални услуги за възрастни хора на територията на общината. Информационни материали се разпространяват в лечебните и здравни заведения в града и чрез мобилните пунктове и екипи за ваксинация.
Инициативата на РЗИ-Габрово и Община Габрово за повишаване на интереса към ваксините срещу COVID-19 чрез разкриване на изнесени пунктове ще продължи и през следващите седмици.

ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ СА В ГОТОВНОСТ ЗА ЕВЕНТУАЛНА НОВА ВЪЛНА ОТ COVID-19
Лечебните заведения в Благоевградско са в готовност за евентуална нова вълна от COVID-19, все още обаче липсват достатъчно специалисти. Това обобщи на брифинг пред медии директорът на Регионалната здравна инспекция в Благоевград д-р Калоян Калоянов след среща на Областния кризисен щаб, информира БТА.
На срещата са присъствали всички директори на лечебни заведения на територията на областта, както и представители на различни държавни институции. Наблегнало се е на няколко точки, сред които готовност за разкриване на допълнителни легла за лечение на болни от COVID-19 при евентуална нова вълна, наличие на необходимата апаратура, обезпечаване на болниците с необходимите лекарства, лични предпазни средства и дезинфектанти и други. Докладите на директорите на болници в Благоевградска област обаче показват, че най-голяма е нуждата от лекари, медицински сестри и санитари, посочи д-р Калоянов. През последната година част от тези специалисти са напуснали или са се пенсионирали, което прави нуждата от специалисти “крещяща”, допълни директорът на РЗИ – Благоевград. Усеща се и умора сред лекари, медицински сестри и санитари, каза още д-р Калоянов.
Все още е малък процентът на ваксинираните медици и медицински персонал в областта. Около 20% са ваксинираните, но голяма част от медиците и медицинските сестри са прекарали вируса и вероятно ще се ваксинират на по-късен етап, посочи директорът на здравната инспекция в Благоевград. Като цяло е слаб интересът към ваксинацията в областта. До момента около 10% от населението са с поставени две дози, а около 20 процента – с една доза. Ваксини има в наличност от всички видове. В края на август ще има изтичане на срока на определени партиди ваксини, но те ще бъдат преразпределени, допълни д-р Калоянов.

Д-р Георги Паздеров: ПРЕДСТОИ ОЩЕ ПО-КОВАРНА ВЪЛНА НА КОРОНАВИРУСА
Предстои още по-коварна вълна на коронавируса. Делта вариантът се разпространява 60% по бързо и засяга предимно млади хора. От началото на сезона в летните курорти у нас са констатирани положителни случаи на вируса на туристи от Германия, Израел, от Скандинавските страни. Повечето от тях са били ваксинирани, но въпреки това PSR тестовете им са дали положителен резултат. Това каза в Бургас директорът на Регионалната здравна инспекция в града д-р Георги Паздеров, съобощи БТА.
Д-р Паздеров участва заседанието на областния щаб за борба със заразата. Срещата бе свикана по заповед на министъра на здравеопазването. На заседанието д-р Паздеров представи и Националния план за справяне с COVID пандемията.
През последните две седмици данните на заболеваемостта в Бургаска област сочат 30 на 100 000 души население. Към момента тя е най-висока в страната. От началото на миналата седмица областта навлезе от зелената в жълтата зона на картата за COVID-19, каза д-р Паздеров. Той информира, че на този етап в болници Бургаско ще бъдат разкрити общо 70 легла за неинтензивни пациенти и четири за реанимационни. Разкрити легла ще има в болници в Бургас, Айтос и Поморие.

ПОЛИЦИЯТА В ГОРНА ОРЯХОВИЦА РАЗСЛЕДВА АГРЕСИЯ СРЕЩУ МЕДИЦИ ОТ ФИЛИАЛА НА СПЕШНАТА ПОМОЩ В ГРАДА
Полицията в Горна Оряховица разследва агресия срещу медици от филиала на Спешната помощ в града, съобщи БНР.
Образувано е досъдебно производство срещу 41-годишен мъж, който през нощта се държал агресивно със спешните медици и не им е позволил да обработят раните му.
Частната охранителна фирма, която охранява през нощта Спешната помощ в Горна Оряховица, се е намесила и не е позволила да се стигне до нападение над медиците, а при пристигането на полицейския екип за съдействие, агресията на пациента се прехвърлила върху униформените.
Нападателят е с множество осъдителни присъди, задържан е за 24 часа.
След поредица нападения преди две години в Спешна помощ Горна Оряховица беше въведена нощна охрана, а в линейките са монтирани паник бутони.

ОБЩО 1290 ДУШИ СЕ ВАКСИНИРАХА ПРЕЗ УИКЕНДА СРЕЩУ КОРОНАВИРУС В “ЗЕЛЕНИТЕ КОРИДОРИ”, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА И СРЗИ
Общо 1290 души се ваксинираха през ,уикенда срещу коронавирус в “зелените коридори”, организирани от Столичната община и Столичната РЗИ, информира БТА като се позова на съобщение на СО.
Ваксините се поставяха в столичните молове “The Mall” на бул. “Цариградско шосе”, “България Мол” на бул. “България”, “Мол Парадайс”, “Сердика център” и “Ринг Мол”, както и в Културния дом в кв. “Дружба” и в Народно читалище “Асен Златаров” в кв. “Христо Ботев”.
Медицинските екипи във всички пунктове са от общинските диагностично-консултативни центрове и многопрофилни болници, а логистиката извършват екипи на Дирекция “Аварийна помощ и превенция” към Столичната община.

В ПЛЕВЕН ОБСЪЖДАТ ОТКРИВАНЕТО НА ОЩЕ ДВЕ ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В ДВЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
В Плевен се обсъждат възможности за разкриване на допълнителни щатни бройки за медицински специалисти в детските заведения, съобщиха от общината, съобщи БТА.
Постоянната комисия по образователна политика към Общинския съвет днес ще разгледа предложение за две нови места за назначаване на специалисти в здравните кабинети в централната сграда на детска градина “Щастливо детство” и в нейния филиал “Приказен свят”, който е открит през 2015 година.
В писмо до общинската администрация, директорът на заведението уведомява, че към момента в градината има само две медицински сестри като наличните щатове не покриват работния график. През учебната 2020/2021г. градината е посещавана от 222 деца.
Общият брой медицински специалисти в Плевен, назначени до момента в здравни кабинети на училища и детски градини, е 64 – 17 от тях обслужват училищата, а 47 – детските градини.
Плевен се нарежда на второ място в Северна България, след Варна, по брой на ражданията, според обобщени данни за новородените от трите АГ клиники в областния град.

НЗОК Е ИЗПЛАТИЛА 458 МЛН. ЛВ. В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ
НЗОК е изплатила 458 млн. лв. в извънболничната медицинска помощ за първото полугодие на 2021 г., информира Zdrave.net като се позова на здравния фонд.
Средствата са разпределени за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), медико-диагностична дейност (МДД) и дентална помощ (ДП). В тях са включени здравноосигурителни плащания за извършена дейност, плащанията по методиката за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка, както и плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването за медиците на първа линия.
По пера парите за ПИМП са в размер на близо 150 милиона лева, като 4,6 млн. от тях са по методиката, при която се заплаща до 85% извършена дейност, а над 22 милиона са за работа на първа линия. Над 2 милиона са изплатените средства на личните лекари за поставени ваксини срещу COVID.
Изплатените средства са СИМП са над 134 млн., от които 14 милиона за намаления обем дейности, а над 8 млн. за работа в условия на епидемия. 1,4 е изплатената сума за поставени ваксини срещу вируса от специалистите извън болниците.
За първото полугодие касата е платила за МДД близо 67 милиона, а за денталната помощ – над 106 милиона лева.
Очаквано, най-много са средствата за Столична РЗИ като общата изплатена сума в извънболничната помощ в столицата надхвърля 96 милиона лева.

„УМБАЛ-БУРГАС“ Е РЕКОРДЬОР ПО СТУДЕНТИ-ПРАКТИКАНТИ
„УМБАЛ-Бургас“ е рекордьор по студенти-практиканти. Болницата привлече над 90 младежи по програмата на МОН “Студентски практики” и в момента те са на стаж в лечебното заведение, информира Zdrave.net като се позова на съобщение от университетската болница. Най-много са студентите от Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – бъдещи лекари, медицински сестри, рехабилитатори.
Болницата е подписала договори за практики и с други висши учебни заведения и сред действащите практиканти има студенти по право, счетоводство, инженерни науки.
Бъдещите лекари имат най-голям интерес към хирургията и детските болести. Във второ детско отделение са разпределени 12 стажанти. Наесен те ще бъдат втори курс и всичко, свързано с практическата работа в болницата им е много интересно, споделят от болницата. В началото са наблюдавали действията на педиатрите в спешния детски кабинет и спешните детски състояния, в момента се запознават с начина на провеждане на визитация и попълване на медицинската документация.
Началникът на Второ детско отделение д-р Хрипсиме Каспарян сподели, че изключително много са ѝ помогнали в оформянето на медицинските документи, които са неизменна част от работата на лекаря.
25 от работещите в болницата специалисти са приели да станат ръководители на практикантите и да ги въвеждат в спецификата на своята работа.
Програмата на МОН “Студентски практики” дава възможност на всички действащи студенти да преминат практическо обучение от 240 часа в избрано от тях лечебно заведение. Практиката е платена. Заплащане от бюджета на програмата получават както студентът, така и негов ръководител – ментор, уточняват от болницата. От там допълват, че в „УМБАЛ-Бургас“ има още свободни места за практиканти в направленията „Медицина“, „Здравни грижи“, „Икономика“ и „Право“.

СТОТИЦИ СТОЛИЧАНИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ИНИЦИАТИВАТА „БОСА РАЗХОДКА“
Стотици столичани се включиха в инициативата „Боса разходка“, която се проведе на 24 юли в Южния парк в столицата. Целта на събитието е да информира обществеността за възможностите за превенция на разширените вени (хронична венозна болест) и необходимостта от ранна диагностика и лечение на заболяването.
Инициативата „Боса разходка“, която се провежда за втора поредна година, е част от националната информационна кампания „Вземи краката си в ръце активно“ на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология, информира Zdrave.net.
В Босата разходка се включиха популярната българска актриса Алекс Сърчаджиева, която е и лице на кампанията, травъл блогърът Ели Иванова, основател на „Друми в думи“, и водещият Павел Владимиров. Талантливите танцьори от клуб за народни танци „Витоша” показаха завладяващия танц „Краченица“, който е създаден специално за кампанията. Те представиха специална комбинация от движения, които са измислени с цел раздвижване на краката и облекчаващи болката и чувството на тежест.
Участниците в събитието се раздвижиха допълнително и със забавна тренировка по комбинирана гимнастика, водена от Евелина Илиева. Като част от събитието бяха предвидени също и консултации с лекари-специалисти, които дадоха ценни съвети на хората относно рисковете, превенцията и навременното лечение на хронична венозна болест.