НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (25.06.2019)

ВДИГАТ ЗАПЛАТИТЕ НА СПЕШНИТЕ МЕДИЦИ СЪС ЗАДНА ДАТА

Допълнителните разходи в размер 15 438 600 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. за осигуряване изпълнението на заложените цели в Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ са обнародвани в “Държавен вестник”, информира Zdrave.net.
С 10 438 600 лв. се увеличават възнагражденията на персонала в Центровете за спешна медицинска помощ и осигуряване на финансови средства за спешните отделения в лечебните заведения за болнична помощ, субсидирани по реда на Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения.
Със сумата в размер 5 000 000 лв. се увеличават показателите за максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от МЗ през 2019 г. Средствата ще бъдат разходвани за дейности, извършени от 1 януари 2019 г., пише в постановлението на МС.

ОТ 1 ЮЛИ ВЛИЗАТ НОВИТЕ ЦЕНИ ПО НАРЕДБА №3
От 1 юли 2019 г. влизат в сила новите цени по някои дейности от обнародваната в “Държавен вестник” Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, Zdrave.net.
Пред парламентарната комисия по здравеопазване министър Кирил Ананиев уточни, че за лечение на пациенти с туберкулоза и неспецифични белодробни болести парите са увеличени с 1,5 млн. лв., за лечение на пациенти с психични заболявания – с 2,5 млн. лв., за пациенти, преминали през спешните отделения – с 5 млн. лв., а за лечебните заведения в отдалечените и труднодостъпни райони – увеличението е с 2 млн. лв.. Тези пари ще бъдат предоставени общо на 65 лечебни заведения.
Увеличението на цените за дейности по Наредба 3 касае лечението на пациенти с туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания, лечение на пациенти с психични заболявания и осигуряването на медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през отделенията без да са хоспитализирани, като тук увеличението е с 46,7%.

ЛИДЕРИТЕ НА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕКАРИТЕ, ЗЪБОЛЕКАРИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ СЕ СРЕЩНАХА С ОМБУДСМАНА
Лидерите на съсловните организации на лекарите, зъболекарите и професионалистите по здравни грижи се срещнаха на 24.06.2019 г. с омбудсмана Мая Манолова. Срещата бе организирана по инициатива на Български лекарски съюз, информира Zdrave.net като се позовава на съобщение на БЛС.
Съсловните организации изложиха пред омбудсмана съществуващите проблеми в системата на здравеопазването, които рефлектират върху правата на представляваните от тях професии и подробно информираха Манолова за тяхната дейност и предприетите действия и инициативи за защита на членовете им. Общественият защитник от своя страна отбеляза необходимостта от цялостна реформа в здравния сектор и ролята на Министерството на здравеопазването, което трябва да я осъществи, при това не само на думи и обещания.
Омбудсманът се ангажира да срещне всички заинтересовани страни, преди иницииране на нормативни промени. Манолова бе категорична, че не трябва да се настройват съсловните организации и техните членове едни срещу други, а да се намери баланс, който да удовлетвори справедливо исканията на страните.

МИНИСТЪР АНАНИЕВ ОБЯСНИ ПРЕД ЖУРНАЛИСТИ ОСНОВНИТЕ АКЦЕНТИ В МЕТОДИКАТА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА МЕДИЦИТЕ У НАС
Министър Кирил Ананиев посочи пред журналисти след посещението си във варненската многопрофилна болница „Света Анна“ основните акценти в изготвената от екипа му методика за увеличение на заплатите на медицинския персонал, съобщиха от пресцентъра на МЗ. Първо – разходите за персонал трябва да бъдат не по-малко от 50% от общите приходи, които получава конкретното лечебно заведение. Второ – допълнителните плащания за постигнати резултати не могат да надхвърлят 50% от общите разходи за персонал, с изключение на допълнително разпределение на приходите, които идват от клинични проучвания и от приходите от извършени услуги, утвърдени по Ценоразпис на лечебното заведение. Трето – максималният индивидуален размер на допълнителното материално стимулиране за немедицинския персонал не може да надхвърля 80% от основната заплата, а за медицинския персонал не може да надхвърля три пъти размера на основната работна заплата.
Картината в различните болници е различна и не може да се говори в абсолютни числа, тъй като и самите лечебни заведения обслужват различен брой пациенти, имат различни нива на компетентност и структури, съответно и разполагат с различен обем приходи. Това стана ясно още от думите на здравния министър. Той посочи, че важен акцент в Методиката е и съотношението при определянето на работните заплати между санитар, професионалист по здравни грижи и лекар. Предложението на МЗ е то да бъде 1 към 1,7 към 2,2. При други равни условия това съотношение ще осигури постигането на нивата, заложени в Колективния трудов договор.
„Срещата ми с представителите на 9-те болници показва, че налице е различен механизъм за формиране на работните заплати – в едни болници предпочитат полученото увеличение да се използва за повишаване на основните работни заплати, с което съответно те се приближават до заложеното в КТД. В други лечебни заведения обаче ръководствата и самият медицински персонал избират увеличение на основните работни заплати с по-бавни темпове, а по-голямата част от получените средства да се дадат под формата на ДМС, като аргументът на вторите е, че по този начин се стимулира персоналът, който изнася най-голямата тежест в лечебния процес“, посочи Кирил Ананиев.
Увеличението, което се предвижда в повечето от тези 9 областни болници, ще бъде между 150 и 250 лв. То трябва да е факт от 1 юли 2019 г., като ръководството, персоналът и синдикатите ще преценят дали същото да бъде получено под формата на увеличение на основната работна заплата, под формата на ДМС, или съчетание от двете, коментира още здравният министър. Целта на МЗ е постигане на заложените в КТД възнаграждения. „Важно е да подчертаем, че средните брутни работни заплати в тези 9 болници са между 1200 и 1400 лв. за професионалистите по здравни грижи, а на лекарите са значително по-високи“, уточни още министърът.

Европейската комисия: МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ В БЪЛГАРИЯ СА НАЙ-МАЛКО НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СРАВНЕНИЕ СЪС СТРАНИТЕ В ЕС
Секторът на здравеопазването все още се характеризира с ниски публични разходи. Хората в България са изправени пред ограничен достъп до здравеопазване, причинен от неравномерното разпределение на ограничените ресурси и слабото покритие на здравното осигуряване. Това се казва в Препоръка на Съвета на Европа относно националната програма за реформи на България за 2019 г. направена на база на анализ на ЕК на Годишния доклад за България за 2019 г., публикуван през февруари т.г., информира Zdrave.net.
От Европейската комисия са категорични, че преките плащания от страна на пациентите са значителни, тъй като те трябва да компенсират ниското равнище на публичните разходи. „Ниската степен на наличност на общопрактикуващи лекари ограничава предоставянето на първични здравни грижи. Съществува значителен недостиг на медицински сестри, като броят им на глава от населението е сред най-ниските в ЕС. По-бързото и по-ефективно изпълнение на националната здравна стратегия ще спомогне за справяне с тези слабости“, пише в препоръката.
В България все още се наблюдава високо равнище на неравенство на доходите и на риск от бедност или социално изключване. „Въпреки че намалява, процентът на бедност или социално изключване през 2018 г. беше 32,8 %, което все още е значително над средното равнище за ЕС. Системата за социална сигурност не обхваща всички заети лица и е недостатъчна за справяне със значителните социални проблеми. Това отразява ниското равнище на социалните разходи, неравномерната наличност на социални услуги на територията на страната и ограничените преразпределителни ефекти на системата за данъчно облагане“, пише още в препоръката

ЩЕ УВЕЛИЧАТ ЗАПЛАТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА В ПЛОВДИВ
Заплатите на медицинските сестри в яслите, детските градини и в училищното здравеопазване ще бъдат увеличени след 8 ноември 2019 г. Това каза Росица Попова от Координационния съвет по здравеопазване за пловдивски регион, информира Clinica.bg като се позовава на БНР. Решението е взето на тристранен съвет за социално партньорство в здравеопазването в община Пловдив.
В момента работната заплата на медицинските сестри, които работят в детските заведения и училищата, е 800 лева. Очаква се тя да достигне праговете, договорени в Колективния трудов договор, който за този тип персонал са 900 лв.
Секретарят на община Пловдив Ангелина Топчиева обясни, че в момента е в сила отраслово споразумение, което изтича на 7 ноември тази година. Според нея новият размер на възнагражденията ще влезе в сила с подписването на новото споразумение. По думите на медицинските сестри по-високият размер на възнагражденията ще спре текучеството на специалисти от детските заведения и училищата.

СЕРТИФИЦИРАТ СПА ЦЕНТРОВЕТЕ С НАМАЛЕНА АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ
Нови правила за сертифициране на СПА центровете написа Министерството на здравеопазването, информира Clinica.bg. Те са заложени в проект на Наредба, която цели намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. Според новите правила отпада изискването да се предоставят някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, според Закона за туризма.
Минималните изисквания за балнеолечебен център, които касаят неговото изграждане са точно определени. В него трябва да има закрит плувен басейн, водолечебна секция, термотерапевтична секция със суха и влажна топлина, помещение за контрастни процедури, както и зона за релакс. Когато се използва минерална вода е задължително да има Информационна табела, указваща състава и свойствата на водата, както и противопоказанията.
СПА центърът се изгражда като самостоятелен център или като прилежащ към място за настаняване. Минималните изисквания, на които трябва да отговоря той е да притежава закрит плувен басейн, водна секция, суха високотемпературна секция, влажна високотемпературна секция, помещение за контрастни процедури, зона за релакс, помещения и кабини за процедури, фитнес секция, рецепция, складово помещение за съхранение на продукти, санитарни помещения (съблекални, бани, тоалетни), включително и наличие на тоалетни за хора с намалена подвижност. Уелнес центърът се изгражда като самостоятелен център или като прилежащ към място за настаняване е записано в наредбата.

“МАЙЧИН ДОМ” – СОФИЯ ВЕЧЕ РАЗПОЛАГА С РОБОТ “ДА ВИНЧИ”
Университетската АГ болница „Майчин дом” вече има роботизираната хирургична система за безкръвни операции “Да Винчи”. Инвестицията за закупуването на технологията е 6 000 000 лв., информира Clinica.bg.
Системата ще бъде представена официално на 27 юни от 11.00 ч. и ще започне да работи. Проектът се осъществява съвместно от СБАЛАГ Майчин дом, Министерството на здравеопазването и Медицински университет – София, обясниха от болницата. В освещаването на апаратурата ще участва лично Негово Светейшество Патриарх Неофит. Ще присъстват и министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и деканът на Медицинския факултет към МУ – София член-кореспондент проф. д-р Иван Митов. Отправена е покана към министъра на финансите Владислав Горанов.
В рамките на събитието ще бъде открито обновеното фоайе на болницата и ще бъде учредено болнично настоятелство с участието на: Негово Високопреосвещенство Антоний – Западноевропейски митрополит, Цвета Караянчева, председател на НС и член на Болничното настоятелство, Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община и член на Болничното настоятелство, Мая Манолова, омбудсман на Република България, Венелина Гочева, издател и управител на Медийна група България, д-р Кубрат Сакскобургготски.

СТАРТИРА ЕВРОПРОГРАМАТА ЗА БОРБА С ДВОЙНИТЕ СТАНДАРТИ ПРИ ХРАНИТЕ
Европрограма на българските евродепутати Емил Радев и Андрей Новаков за борба с двойните стандарти вече стартира. Нейната цел е да премахне различията при храните между държавите от Източна и Западна Европа, както и да засили ролята на потребителските организации в борбата с двойните стандарти в ЕС, информира Clinica.bg.
От 24 юни до 6 ноември 2019 г. всички заинтересовани страни – потребители и потребителски организации – могат да кандидатстват за еврофинансиране. Те ще могат да тестват и сравняват основните хранителни и нехранителни продукти, както и да разпространяват резултатите от тези тестове в национален и международен контекст. Също така ще се идентифицират потенциални нелоялни търговски практики, свързани с подвеждащи етикети или маркировки на стоките в различните търговски мрежи в ЕС. Общият размер на фонда, заделен по програмата, е близо 1.3 млн. евро. Евродепутатът Емил Радев постави под съмнение и достоверността на европейското изследване, според което при 9% от храните има двоен стандарт.
В рамките на „българската” европрограма ще могат да бъдат финансирани и обучения на потребителските организации с цел повишаване на експертния капацитет, разработване и внедряване на пилотни проекти за тестване, дейности и кампании за повишаване осведомеността на потребителите, разработване на IT инструменти за докладване на продукти с двойно качество и др.