НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (23.07.2019)

ЩЕ ПЛАЩАТ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДВЕ ДО ТРИ МИНИМАЛНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ
Новата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването въвежда ефективен механизъм за провеждане на държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти в съответствие с потребностите на лечебните заведения.
Министерството на здравеопазването вече ще субсидира базите за обучение за местата, финансирани от държавата по клинични специалности. По този начин държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти ще се провежда с финансиране от държавния бюджет, а не от лечебните заведения, съобщиха от Министерството на здравеопазването.
След придобиването на специалност специализантите, за които е изплащана субсидия, ще могат да избират лечебни заведения, области или общини, определени от министъра на здравеопазването (където е установен недостиг на специалисти), в които ще са длъжни да работят по придобитата специалност за срок от три години. В случай че специализант, за когото е изплащана субсидия, не изпълни задължението си, той ще дължи обезщетение в размер на изплатената субсидия за срока на неговото обучение. Ако специализантът е отработил част от задължителния тригодишен период, обезщетението ще се изчислява пропорционално.
Размерът на месечната субсидия за базите за обучение за всеки специализант в общия случай ще е в размер на две минимални работни заплати за страната и дължимите осигурителни вноски върху тях.
Министърът на здравеопазването вече може да определи специалности, за които Министерството на здравеопазването да заплаща по-голям месечен размер на субсидията, но не по-голям от три минимални работни заплати и дължимите осигурителни вноски върху тях.
Трудовото възнаграждение на специализантите, приети на места, за които МЗ изплаща субсидия, не може да е по-малко от две минимални работни заплати, а за специалностите, при които се отчитат негативни тенденции, възнаграждението е до три минимални работни заплати. Възнаграждението на специализантите по Обща медицина на места, финансирани от държавата, не може да бъде по-малко от 1,8 пъти минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.
За постигането на по-голяма стабилност и предвидимост в трудовите правоотношения на специализантите, придобили друга специалност, назначени в база за обучение или служители във висше училище отпада изискването тези специализанти да променят безсрочния си трудов договор на срочен договор на длъжност за специализант.
С измененията в Наредба № 1 заемането на длъжностите за специализанти вече се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда с изключение на специализантите по Обща медицина. Създадена нормативна възможност базите за обучение да могат да получават финансиране за обучение на специализанти на срочен трудов договор освен от Министерството на здравеопазването и от общини и лечебни заведения. Ще бъде възможно да се отпускат стипендии и със средства от европейски проекти и програми или от друг източник.

ЛЕГАЛИЗИРАХА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ
От днес професията на здравните медиатори се легализира. Това става факт, след като в Държавен вестник бяха обнародвани промените в Закона за здравето, касаещи прилагането на професията, информира Clinica.bg.
Следващата стъпка към легализиране на здравните медиатори е разписването на изискванията за дейността им, което става с наредба на министъра на здравеопазването. Дейността на здравните медиаторите може да се подпомага и от юридически лица с нестопанска цел, но с доказан опит в съответната област при условия, по ред и критерии, определени с наредбата. У нас работят 245 здравни медиатори в 130 общини. Дейността им се основава на Стратегията за ромското включване, разписана до 2020 г.
С публикуваните промени се регламентират и санкциите, които ще се налагат при употребата на тютюневи и свързани с тях изделия на закрито. Управителите на заведения ще плащат глоби в размер от 300 до 500 ако нарушат позволят да се пуши на закрито. Освен това ще има и имуществена санкция от 1000 до 1500 лв., когато нарушението е извършено от едноличен търговец, или с имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., когато нарушението е извършено от юридическо лице. При повторно нарушение ще се налага глоба от 500 до 1 000 лв., съответно имуществена санкция от 1 500 до 3 000 лв. – за едноличен търговец, и от 5 000 до 10 000 лв. – за юридическо лице.

ОБЩИНА РУСЕ ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ ПАТРОНАЖНИ ГРИЖИ НА 261 ДУШИ
Община Русе ще предоставя услугата „Патронажна грижа” за 261 души. Дейностите са част от проект с европейско финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., за който днес бе подписан административния договор с Министерството на труда и социалната политика, съобщи Actualno.com.
Помощта ще продължи 15 месеца. На хората с увреждания и техните семейства ще се предоставят качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа, с цел подобряване на достъпа до социални и здравни услуги. Ще бъдат подпомагани и възрастни над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване.
Дейностите включват почасови посещения от медицински специалисти в домовете на потребителите с цел консултиране за приема на текуща или новоназначена терапия от лекар; измерване на кръвно налягане; извършване на манипулации и назначения от лекар и др. Индивидуално ще бъдат подпомагани и хората, които имат нужда от съдействие за основни жизнени дейности – хранене, хигиена, движение, почивка и др.
Проектът се реализира в партньорство с Община Сливо поле, където ще бъдат обхванати 33 потребители за период от една година. Административният договор по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле” е на стойност 687 693,28 лв., от които 584 539,29 лв. са от европейско финансиране и 103 153,99 лв. – национален ресурс.

ЛЕКАРСКАТА КОЛЕГИЯ В СТАРА ЗАГОРА ПОДКРЕПИ СТАНОВИЩЕТО НА БЛС ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ МИНИСТЪР АНАНИЕВ ЗДРАВЕН МОДЕЛ
Районната лекарска колегия в Стара Загора изрази своята подкрепа за становището на Българския лекарски съюз относно новия здравен модел, предложен от здравния министър Кирил Ананиев. Вчера своята подкрепа изразиха софийската, хасковската и кюстендилската лекарски колегии, информира Zdrave.net.
В писмо до УС на БЛС от районната колегия в Стара Загора заявяват, че оценяват бързата реакция на председателя на БЛС д-р Иван Маджаров и изразяват категорично съгласие с направените възражения.
От РЛК-Стара Загора смятат, че сега е моментът да се настоява за въвеждане на Методика за остойностяване на лекарския труд.
Припомняме, след като министър Ананиев представи концепцията за нов здравноосигурителен модел, от Българския лекарски съюз изразиха сериозни опасения. В становището си УС на Българския лекарски съюз заяви, че демонополизация на НЗОК чрез разпределяне на равни вноски от обществения ресурс между отделните платци за всеки записан здравноосигурен гражданин, без прилагане на механизъм за изравняване на риска, няма да създаде равнопоставеност и конкуренция, а ще доведе до нови дисбаланси в системата. Според тях концепцията за Нов модел на здравеопазване няма да реши основните проблеми, свързани с кадровия дефицит и неравномерното разпределение на здравни услуги в страната, които категорично са приоритет на държавата. Друг проблем е, че отново не се обръща внимание и не се предлага решение на проблема с големия брой неосигурени пациенти.

ПОДГОТВЯТ ПРОЕКТ ЗА ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Проект на нов модел за извънсъдебно решаване на спорове в сферата на здравеопазването подготвя Центърът за защита правата на пациентите (ЦЗПЗ), информира Zdrave.net.
Проектът е финансиран от европейския социален фонд, а срокът му е 15 месеца. Целта е на финала да бъде предложен като закон на Министерството на правосъдието.
„Споровете в сферата на здравеопазването са сложни взаимоотношения, които касаят възможно най-чувствителните данни. Делата за медицинска грешка се увеличават, обезщетенията също, но процесите продължават с години. По този начин, независимо от изхода да делото, и двете страни са потърпевши, тъй като тези съдебни спорове са много тежки и психически, и емоционално“, изтъкна пред журналисти Христина Николова.
Председателят на ЦЗПЗ д-р Стойчо Кацаров обясни, че през първия етап на проекта ще бъде направен анализ на делата за непозволена увреда и на действащото у нас законодателство. По време на втория етап ще се направи оценка на подобни закони в ЕС, за да се види дали можем да заимстваме идея от други държави. В рамките на третия етап ще бъдат реализирани две обществени дискусии – в София и Пловдив, след което ще бъде изготвен проект на нормативен акт.