НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (16.05.2022)

ПРИЕХА МЕМОРАНДУМ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ В СЕКТОР “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” И АПЕЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ЦЯЛОСТНО РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО У НАС
С приемането на Меморандум за повишаване на стандартите в сектор “Здравеопазване” и апел за създаване на Стратегия за цялостно развитие на здравеопазването в Република България и пътна карта, включваща мерките и дейностите за изпълнение на стратегическите цели, приключи първият ден от форума „Активно гражданство за ефективно здравеопазване”. за това информира Zdrave.net като се позова на съобщение от Националната пациентска организация (НПО). Събитието се проведе в рамките на финансирания от Фонд Активни граждани на ЕИП проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването” и представлява заключително мероприятие в рамките на 10 Национален конгрес на пациентските организации. Тази година Конгресът се проведе чрез серия конференции с акцент върху различни проблеми на българското здравеопазване.
Като част от събитието на 14 май 2022 г. се проведе експертна дискусия с участието на д-р Александър Симидчиев – зам.-председател на Комисията по здравеопазването в Народното сълбрание, проф. Антония Димова – декан на Факултет по обществено здравеопазване към Медицински университет – Варна, проф. д-р Христо Хинков от Дирекция “Психично здраве и превенция на зависимости” в НЦОЗА; Аркади Шарков от Експертен клуб за икономика и политика (ЕКИП), адв. Мария Петрова – управител на кантора по медицинско право „ЛексМедика“, д-р Пенчо Пенчев от Българския Червен кръст и др.
По време на заключителната част от сесията, където се проведе и дискусията по приемане на Меморандума за повишаване на стандартите в сектора, се оформиха изключително интересни предложения. Сред акцентите беше и поставянето на приоритет върху диагностиката, лечението и рехабилитацията на пациентите с редки болести и активно включване на България във всички 24 референтни мрежи в ЕС по редки болести. Решението се взе, след като бяха изнесени стряскащи данни за отношението на държавата към пациентите с редки болест. Според тях, в световен мащаб около 5% от населението страда от редки болести, което означава, че у нас има около 350 000 пациенти, страдащи от тях.
От около 7000 са редки заболявания, докато в България са признати само около 2% и за системата останалите пациенти не съществуват. В Европа в последните години са утвърдени 58 терапии за редки болести, а за българските пациенти са достъпни само 8. В ЕС има 24 референтни мрежи, създадени за редките заболявания. България участва само в 5 от тях и има само 4 пациентски застъпници.

НИКОЙ НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ГЕРБ ОСНОВНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ЛЕКАРИТЕ, МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И САНИТАРИТЕ, РАБОТЕЩИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ДА БЪДАТ ЗАПИСАНИ В ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Никой не подкрепя предложението на ГЕРБ основните заплати на лекарите, работещи в държавни и общински лечебни заведения, да бъдат записани в Закона за лечебните заведения, става ясно от становищата към законопроекта, информира Zdrave.net.
От здравния сайт припомнят, че от ГЕРБ предлагат с изменение в Закона за лечебните заведения увеличаване на минимални прагове на заплащане на медиците . Предложението е минималният праг за лекарите да станат 3000 лв., за медицинските сестри и акушерките (включително и за медицинските сестри, работещи на основен трудов договор в яслите, детските градини и училищата) – 2000 лв., а за санитарите – 1000 лв.
От Министерство на здравеопазването заявяват, че принципно подкрепят необходимостта от увеличаване на трудовите възнаграждения на работещите в лечебните заведения за болнична помощ медицински специалисти. „Постигането на по-високи, адекватни на съвременния живот възнаграждения в системата на здравеопазването е една от приоритетните задачи на Министерството на здравеопазването и един от механизмите за повишаване качеството на предлаганите здравни услуги. Това е и една от възможностите за ефективно противодействие на все по-наболелите проблеми, свързани със заетостта в сектора, както с привличането, така и със задържането на младите специалисти. Към настоящия момент Министерство на здравеопазването работи в насока намиране на трайно решение за увеличаване на възнагражденията на медицинския персонал“, казват от МЗ като подчертават, че с тази цел е подписан и Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“, с който се договори увеличение на основните възнаграждения в сектора.
„Договорените размери на минималните основни месечни заплати са значително по-високи от тези по предходния колективен трудов договор и техният ръст ще компенсира досега получаваните за срока на обявената извънредна епидемична обстановка допълнителни възнаграждения. Считаме, че за реализиране на очертаната по-горе приоритетна задача е необходим гъвкав подход, който да може да отчита динамиката на обществените отношения, финансовото въздействие, което увеличението ще окаже върху държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ и възможните източници на финансиране“, уточняват от Министерството, като допълват, че с предложения законопроект не се отчитат посочените обстоятелства и не се предлага механизъм за финансово обезпечаване на предложеното увеличение на заплатите.
От Министерството на финансите са категорични, че предлаганият от вносителите подход за определяне в Закона за лечебните заведения на минимални размери на трудовите възнаграждения, които да получават лекарите, медицинските сестри, акушерките и санитарите, работещи в държавни и общински заведения за болнична помощ, води до несъгласуваност, както със свързана уредба в самия закон, така и със свързана уредба в Кодекса на труда.
„Допълнително отбелязваме, че по наше мнение основен въпрос, свързан с определянето на минималните прагове на доходите в конкретен сегмент на икономиката като инструмент за стабилизиране на системата на здравеопазването, мотивирано с текущия недостиг и потенциалния бъдещ дефицит на кадри, без да се разглеждат комплексните причини и възможности за разрешаване на проблемите в самата система, не би следвало да намери своето статично и формално решение чрез фиксиране на възнаграждения на медицинския персонал в закон. Подобни предложения е необходимо да се основават на ясни приоритети и цели, базирани на реални икономически резултати и финансовите възможности в публичния сектор“, заявяват от Министерството на финансите.
Законопроектът не е подкрепен и от Министерството на труда и социалната политика с мотива, че от разпоредбата не е ясно дали на определените лица следва да се изплаща предвиденото трудово възнаграждение в посочените размери или това следва да е минималната начислена сума на брутната работна заплата, която подлежи на облагане със задължителни осигурителни вноски и данъци.
„Липсата на регламентация в това отношение ще доведе до съществени затруднения в практиката и до невъзможност да се осигурява контрол по изпълнение на законовите задължения. Определянето на минимално ниво на трудовото възнаграждение без да се определят елементите, от които се формира, е предпоставка за неравнопоставеност“, смятат от МТСП. Според министерството проблем е, че не е уточнено колко от общия брой на лекарите, медицинските сестри, акушерки и санитари са на основен трудов договор в държавните и общински лечебни заведения.
„По този начин не може да се направи извод относно реалните ползи за тези лица и рисковете, до които може да доведе приемането на законопроекта, при съпоставката им с всички други лекари, медицински сестри, акушерки и санитари, които работят в други лечебни заведения или в общински и държавни лечебни заведения, но с трудов договор за допълнителен труд“, подчертават от МТСП.
Срещу предложението възразяват и от Национална пациентска организация, от където уточняват, че по принцип подкрепят мерките за борба с кадровия дефицит и тепърва разгръщащата се тежка криза в здравеопазването и считат, че конструктивните разговори и въвличане на всички заинтересовани страни, включително и тази на пациентите, е пътят към устойчиви и ефективни решения.
„В действителност предложението за конкретни трудови възнаграждения е добро, но следва да бъде подкрепено от съответните анализи и мотиви в техните финансово-икономически, правни и здравни аспекти. Посоченият минимален праг на възнаграждение в Законопроекта би довел до бърз фалит и заличаване на лечебни заведения, които не могат да го осигурят и не извършват дейност в такъв обем и степен на компетентност. Още повече, не бива да се забравя и подценява ролята на останалия персонал, ангажиран в грижата за пациентите и предоставяне на качествена здравна услуга – акушерки, лаборанти, медицински физици, медицински химици, лекарски асистенти, фелдшери и др. В предложението към Проекта те не фигурират и това поставя сериозен въпрос по дискриминация на база професия и квалификация, като същевременно задълбочава проблема по неадекватното остойностяване на дейностите в сектора“, казват от НПО. Според тях друга страна на проблема е липсата на методика със съответните механизми за определяне на възнагражденията в сектора, спрямо реално извършената дейност, качество и разбира се лечебен ефект.

ХИПЕРТОНИЯТА У НАС СЕ ПОДМЛАДЯВА
„40% от хората над 25-годишна възраст са с артериална хипертония. Близо 50 на сто от случаите на миокарден инфаркт, мозъчен инсулт и развитие на сърдечно-съдова болест са обусловени от повишеното кръвно налягане.“ Това заяви председателят на Българската лига по хипертония проф. д-р Арман Постаджиян, на пресконференция днес по повод инициативата „Май месец за мерене“.
Международната лига по хипертония (ISH). В България тя ще се проведе с подкрепата на Българската лига по хипертония. Целта ѝ е да повиши обществената осведоменост за нуждата от проверка и контрол на кръвното налягане.
По думите на проф. Постаджиян сърдечносъдовите заболявания са само видимата част на проблема. Неконтролираното в млада възраст повишено кръвно налягане е причина и за развитие на бъбречни заболявания, на деменция. Това обуславя палитра от проблеми като първият от тях е да бъдат идентифицирани хората с високото артериално налягане, а второ – изграждане на стереотип на начина на живот, за да се държи хипертонията под контрол.
Проф. Борис Богов, член на УС на Лигата, допълни, че 26% от тези 40% с хипертония развиват и хронично бъбречно заболяване. „Днес определено има подмладяване на хората с артериална хипертония. Освен това европейската статистика показва, че неконтролираните хипертоници са над 70% в сравнение с контролираната хипертония. За България този процент е 76%“, допълни той.
„Има национална програма за превенция на социално-значимите заболявания, но е с недостатъчно финансиране. СЗО смята, че инвестирането в превенция е много по-важно от инвестирането в болнични услуги“, изтъкна доц. Михаил Околийски, представител на Световната здравна организация за България. Той допълни, че у нас има неразбиране на същността на рисковите фактори на сърдечносъдовите заболявания: “Едва 38% от българите ходят на профилактични прегледи. Повишена е склонността на българите да неглижират рисковите фактори – повишеното кръвно налягане, тютюнопушенето и повишената употреба на сол. Т.нар. Long COVID също води до артериална хипертония.“
Сред рисковите фактори са още редовният прием на алкохол, наднорменото тегло и диабета, каза още проф. Богов.
Инициативата ще се проведе в 12 града у нас през месеците май и юни. В София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Благоевград, Русе, Добрич и Смолян са планирани общо 23 локации за измерване на кръвно налягане с електронни апарати, снабдени с AFIB-технология за откриване на предсърдно мъждене без ЕКГ, уточниха от Лигата.

598 СА ПАЦИЕНТИТЕ С ДОКАЗАНА КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ, КОИТО СЕ ЛЕКУВАТ В БОЛНИЦИ У НАС
126 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас за последните 24 часа, 11 от които са установени с PCR, а 115 – с бързи антигенни тестове. 63,49 % от новите случаи, доказани през изминалото денонощие, са на лица, които не са ваксинирани, показва Единният информационен портал за мерките срещу COVID-19.
Направените през последното денонощие тестове са общо 2 694, от тях 397 са PCR, а 2 297 – антигенни. Това сочат данните на Националната информационна система. Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 1; Бургас – 3; Варна – 4; Велико Търново – 1; Видин – 3; Враца – 1; Габрово – 1; Кърджали – 1; Кюстендил – 1; Ловеч – 1; Монтана – 1; Пазарджик – 7; Перник – 5; Пловдив – 10; Разград – 1; Русе – 2; Сливен – 2; София област – 11; София град – 60; Стара Загора – 2; Хасково – 4; Шумен – 4.
1 161 630 са общо потвърдените случаи на новия коронавирус у нас към момента, 110 099 от тях са активни. 1 014 483 са излекуваните лица, 181 от които са регистрирани през изминалите 24 часа.
Пациентите с доказана коронавирусна инфекция, настанени в лечебни заведения за болнична помощ, са общо 598, от тях 54 се намират в интензивни структури. Новопостъпилите в болнично заведение лица са 29, от тях 68,97 % не са ваксинирани, показват данните в Единния информационен портал.
Дозите от ваксините срещу COVID-19, поставени у нас към момента, са общо 4 391 362., през изминалото денонощие са приложени 73 от тях.
Според Националната информационна система у нас новият коронавирус е потвърден при общо 24 507 лица-медицински служители. Два нови случая на медицинска сестра и санитар са регистрирани през последните 24 часа.
Починалите лица, при които е била констатирана коронавирусната инфекция, са 37 048. Нови три случая са регистрирани през последното денонощие. 100 % от починалите лица не са били ваксинирани.

ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ “ЗАЕДНО С ТЕБ” СЕ ОБЯВИХА ПРОТИВ НАМЕРЕНИЕТО НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ НЕОСИГУРЕНИТЕ БРЕМЕННИ ДА ПОЛЗВАТ СЪЩИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ КАТО ОСИГУРЕНИТЕ
Във връзка със заявените в публичното пространство от управляващите промени за осигуряване на равни права на неосигурени и осигурени (в случая бременни) от Пациентски организации “Заедно с теб” изразяваме категорично несъгласие. Това се казва в писмо на Пенка Георгиева във връзка с проведената в кроя на миналата седмица дискусия в парламента, на която всички се обединиха около идеята неосигурените и осигурените бременни да се ползват от един и същи пакет медицински услуги, информира Zdrave.net.
Даването на неосигурени граждани да ползват здравни права като осигурени е много лош и демотивиращ сигнал за обществото, твърди Георгиева. Подобна стъпка към изравняване на осигурителните права на плащащи и неплащащи здравни осигуровки ще има крайно негативен ефект върху здравното осигуряване като процес в България, допълва тя.
Първата стъпка в посока бременни жени е възможно да е причина за лавинно нарастващи групи от граждани, които да бъдат освободени от задължението за здравно осигуряване, смята Пенка Георгиева.
„Управляващите трябва да изпълнят задълженията си да контролират заплащането на здравните осигуровки от всички граждани, които подлежат по закон на това. Както и да се вземат адекватни мерки за тези в сивия сектор, които изчакват вечерите и посещават лекарите в Спешните приемни отделения“, пише още в писмото. Пенка Георгиева казва също така: „Тези, които поради финансови причини нямат възможност и ползват социалната система по определени правила, нека бъдат освободени и се осигури механизъм за осигуряването им“.
„Категорично изразяваме несъгласие с мотива на управляващите, че „държавата осигурява децата и няколко месеца в повече не са проблем”, защото това е неправилно и неморално. Децата не могат да работят и затова са осигурени от държавата. И в тази връзка задаваме въпрос кога държавата ще започне да осигурява държавните служители с пълния процент здравни осигуровки, защото в момента ги осигурява наполовина и останалите съвестни данъкоплатци поддържаме здравното осигуряване на работещи хора?“, завършва писмото на Георгиева.

ЗАЩИТНИЦИ НА ИДЕЯТА “ЕДИН ПАКЕТ ЗА ВСИЧКИ БРЕМЕННИ” С ОСТРИ КРИТИКИ КЪМ ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ “ЗАЕДНО С ТЕБ”
„Пациентски организации „Заедно с теб“, чии интереси защитавате? Ясно е, че не са интересите на българските деца!“ Това казва съветникът на министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева в отговор на позицията на Пациентски организации “Заедно с теб” относно идеята неосигурените и осигурените бременни да ползват един и същи пакет с медицински услуги.
„Към казаното от адв. Шаркова по-долу ще допълня – тази „пациентска организация”, беше единствената, която бранеше яростно довършването на изоставения строеж в Александровска. Проект, който вече за всички е ясно, че от самото начало беше невъзможен за реализация, а целият казус се изяснява от прокуратурата“, пише още д-р Андреева във фейсбук. Тя споделя коментара на адвоката по медицинско право Мария Шаркова, която категорично заявява, че не се „дава“ на неосигурените жени да ползват здравноосигурителни права като здравноосигурените. „Напротив: предлага се промяна на броя на прегледите, които се заплащат от МЗ на здравно неосигурени жени от един на четири, за да се достигне до броя, препоръчван от СЗО, който се прилага и в страни в Африка не се предприема „изравняване“ на осигурителните права на неосигурени и осигурени жени. Всеки, който има дори елементарна представа от здравно осигуряване, би разбрал, че това твърдение само по себе си е нонсенс. Разбира се, ние не очакваме, че представител на пациентска организация ще има представа от здравно осигуряване. Нема нужда!“, пише адв. Шаркова.
„Промяната няма за цел и няма да поощри неплащането на здравни осигуровки, защото единственото, от което ще се ползват бременните жени, са няколко прегледа повече по време на бременността им и заплащане на болнично лечение при усложнения. Акцентът е върху ценностите в нашето общество: инвестицията в бременните жени спасява живота и здравето на техните бебета. В държавата с най-висока детска смъртност това е особено важно. Вторичният ефект от тази промяна води до спестяване на пари: ако 10% повече жени раждат при проследена бременност, системата ще спести над 5 млн. от лечението на деца, родени с усложнения. Това е подробно описано в доклада на Ларго Цената на безразличието, но разбира се авторите на протестното писмо са безразлични към четенето с разбиране и данните“, подчертава още адв. Шаркова. На финала тя подчертава, че становището ѝ е лично и не ангажира хората от проекта „Всяко бебе е БЕЗценно“.
По-късно към становището на адв. Шаркова се присъединиха и организациите-инициатори на кампанията. “Не се предприема „изравняване“ на осигурителните права на неосигурени и осигурени жени. Това няма как да стане през текстовете на Наредба 26 на Министерство на здравеопазването, a именно нея засягат предлаганите промени. Промяната в Наредба 26 на Министерство на здравеопазването няма за цел да поощрява неплащането на здравни осигуровки, а има за цел да даде възможност бременните жени, за срока на бременността, да получат няколко допълнителни прегледа и изследвания, както и болнично лечение при усложнения, свързани с бременността”, пишат в отворено писмо от Сдружение „Клуб на нестопанските организации“ – Търговище, Сдружение ЛАРГО – Кюстендил, Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“, Сдружение „Жажда за живот“ – Сливен.
По думите на организаторите, ако само 5% от неосигурените и непроследени от лекар бременни бъдат навреме диагностицирани и лекувани, това ще спести средства, достатъчни за покриване на разходите за прегледи на всички неосигурени бременни жени в страната. В България около 7 000 бебета годишно се раждат от бременности, непроследени от медицински специалист. За лечение на новородени държавата отделя над 60 милиона лева годишно. В момента всички ние като общество плащаме много повече за лекуване на болни и увредени бебета, отколкото би струвал достъпът до здравни грижи за бременните им майки.
“Инициативата „Всяко бебе е БЕЗценно!“ стартира в рамките на проект „Наредба 26 в действие: за повече здрави бебета и щастливи майки“, финансиран от Тръст за социална алтернатива. И не на последно място, в този разговор е нужно да намесим и въпроса за ценностите ни като общество и държава. Българската Конституция отрежда специална закрила за майките и бебетата, както и Законът за здравето, който постановява в своя чл. 127: „За осигуряване на безрисково майчинство всяка жена има право на достъп до здравни дейности, насочени към осигуряване на оптимално здравословно състояние на жената и плода от възникване на бременността до навършване на 42-дневна възраст на детето”, казват още сдруженията по проекта “Всяко бебе е БЕЗценно”.
“Смятаме за изключително смущаващо представители на организация, която нарича себе си „пациентска“, да се заявяват срещу интересите и нуждите на едни от най-уязвимите членове на обществото ни – бременните жени и техните бебета. Неморално и нередно е неродени деца да бъдат третирани като здравнонеосигурени и да им се отказва медицинска грижа, от която може да зависи както здравето, така и живота им. И то в държава, в която 1/3 от населението е в риск от бедност и социално изключване, която е в тежка демографска криза и е на едно от първите места по детска смъртност в Европа. Препоръчваме на авторите на протестното писмо да се запознаят подробно с емпиричните доказателства по темата, налични на нашата страница www.vsiakobebe.eu, както и с европейските практики по отношение на грижата за бременни жени”, завършват писмото си инициаторите на кампанията.

ТРИМА ИЗЯВЕНИ БЪЛГАРСКИ МЕДИЦИ СА НОСИТЕЛИ НА НАГРАДАТА НА ИМЕТО НА ПРОФ. КОНСТАНТИН ЧИЛОВ
Трима изявени български медици са носители на наградата на името на проф. Константин Чилов, информира Zdrave.net като се позова на съобщение от д-р Тотко Найденов, инициатор на Чиловите дни и главен редактор на вестник „Български лекар“.
За дългогодишна безупречна професионална дейност и висок лекарски морал бяха отличени проф. д-р Мария Миланова, началник на Клиниката по кардиология в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и двама специалисти от Пловдив – проф. д-р Анастас Баталов, ревматолог, и проф. д-р Мария Стойчева, инфекционист.
Отличията бяха връчени по време на 25-тото юбилейно издание на Чиловите дни се проведе през уикенда в родното село на именития лекар и учен – Славейно, Смолянско, което за пореден път беше домакин на проявата.