НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (08.07.2019)

СЪЗДАВАТ РЕГИСТЪР НА ХОРАТА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА
Промяна в Закона за здравето, направена през Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, ще конкретизира лицата, които трябва да бъдат включени в Националния регистър на пациентите с психични заболявания в Република България, информира Zdrave.net.
„Разпоредбата на чл. 147а от закона предполага издаването на подзаконов нормативен акт, регламентиращ реда и условията на водене и ползване на данни от Националния регистър на пациентите с психични заболявания в Република България, основан на признак боледуване от психично разстройство. Не се уточнява видът на психичното разстройство, като по този начин кръгът на лицата, които следва да бъдат включени в регистъра, се разширява изключително много“, пише в мотивите към предложението на МЗ.
Предлага се отмяна на чл. 147а, в съчетание с предложение за нов член, с който кръгът от лицата, подлежащи на вписване, е конкретизиран и силно ограничен, така че да обхваща само пациенти с психични разстройства, настанени на задължително лечение, както и такива, спрямо които е постановено принудително лечение по Наказателния кодекс. Регистърът ще бъде воден от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА). С наредба министърът на здравеопазването ще определи реда и условията за водене и ползване на данните от регистъра, условията за подаване на информация от лечебните заведения, в които се лекуват лицата, подлежащи на вписване, както и условията за заличаване от регистъра на данните за тези лица. Наредбата трябва да бъде издадена до 1 януари 2020 г.
С отмяната на чл. 147а и създаването на нов чл. 165а в Закона за здравето се цели да се удовлетворят негативните реакции сред обществото срещу създаването на подзаконов нормативен акт, който да регламентира воденето на регистър на всички лица с психични разстройства, тъй като такъв подход се възприема като дискриминационен и нарушаващ правата на лицата с психични разстройства, пише още в мотивите.

ЗДРАВНАТА КАСА ЩЕ ПОЛУЧАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАТАСТРОФИТЕ И ТЕХНИТЕ ИЗВЪРШИТЕЛИ
Националната здравноосигурителна каса ще получава официална информация за катастрофите и техните извършители. Това става ясно от проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, информира Zdrave.net.
НЗОК ще може да установява връзката между изплатените средства за лечението на пострадалите лица, от една страна, и вредоносните деяния и техните извършители, от друга, пише в мотивите към проекта. Според Закона за здравното осигуряване средствата, заплатени от Здравната каса за лечение на заболявания, предизвикани от умишлено увреждане на собственото здраве, на здравето на други лица при умишлено престъпление, както и за увреждане на здравето на трети лица, извършено в състояние на алкохолно опиянение или употреба на наркотични или упойващи вещества, се възстановяват на НЗОК от причинителя заедно със законната лихва и разходите по възстановяването. Промяната през Закона за лекарствените продукти ще подпомогне Касата с оглед претендиране, съответно възстановяване на съответните суми.
„В резултат на промените ще се създадат законови механизми, които в момента не могат да се прилагат на практика поради неясноти в закона. Въпреки, че санкционната разпоредба действа от 1999 г. на практика тя не може да се прилага поради липса на координационни механизми за това. Именно поради това се налага нейното прецизиране и усъвършенстване“, пише още в мотивите към законопроекта.

СЪЗДАВАТ НАЦИОНАЛНА АПТЕЧНА КАРТА
Създаване на Национална аптечна карта, оптимизиране на контрола върху аптеките, забрана един и същ търговец да притежава едновременно разрешение за търговия на дребно и разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с цел осигуряване на конкуренция и въвеждане на допълнително изискване относно информацията, която се съдържа в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) са основните насоки на проекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването, информира Zdrave.net.
За да бъдат изпълнени тези насоки се правят изменения и допълнения в 15 закона : Законът за здравето, за здравното осигуряване, за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, за лечебните заведения, за медицинските изделия, за обществените поръчки, за трансплантация на органи, тъкани и клетки, за храните, за приватизация и следприватизационен контрол, за бюджета на НЗОК за 2019 г., за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, за съсловната организация на магистър-фармацевтите и за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите.
Със създаването на Националната аптечна карта ще се определят потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, осигурявани от аптеки и ще се идентифицират областите, общините и населените места с недостиг от аптеки, пише в мотивите към проекта.
В населени места с недостиг на аптеки, аптеките ще могат да осъществяват дейност на втори или следващ адрес като работното им време трябва да бъде не по-малко от два дни седмично по 4 часа. Една от най-важните промени е задължителното осигуряване на денонощна аптека във всяка област. За целта
аптеките, получили разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, ще осигуряват денонощна работа по график, изготвен от съответната РЗИ. Графикът ще е задължителен и за неспазването му ще бъдат налагани санкции.
Включването на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък ще се разписва на ниво закон, тъй като в момента уредбата е в подзаконов нормативен акт. Предвиждат се санкции за участниците във веригата на лекарствоснабдяването в случай на навлизане на фалшифицирани лекарствени продукти и нарушаване на правилата относно спазването на показателите за безопасност при лекарствените продукти. Създава се законово задължение за взаимодействие и координиране на дейностите на ИАЛ с РЗИ в областта на контрола върху лекарствените продукти.

ЗАВЪРШИХА РЕМОНТИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СПЕШНИ МЕДИЦИ
Националният център за обучение на спешни медици вече разполага с 22 ремонтирани помещения. Също така е оборудван със съвременна медицинска апаратура набори за осигуряване на дихателни пътища, дефибрилатори, манекени, съобщиха от МЗ. Ремонтните дейности са на стойност близо 280 хил. лв. по европроекта „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” (ПУЛСС).
Националният център вече разполага с 10 самостоятелни зали за обучение на медицинския персонал, като всяка зала е с капацитет до 15 души. Отделно са обособени 6 офиса и 6 склада, в които се съхранява медицинското оборудване, необходимо за предстоящите обучения. центърът разполага със съвременна медицинска апаратура, набори за осигуряване на дихателни пътища, дефибрилатори, манекени и др.
Проектът ПУЛС стартира на 28 февруари 2017 г., а срокът за изпълнението му е до края на 2019 г. Общата му стойност е 7 млн. лв. Проектът цели да се повишат знанията и уменията на персонала от системата за спешна медицинска помощ на територията на цялата страна. В рамките на проекта ще бъде проведено обучение по съвременни методи и програми на персонала от спешните отделения и центровете за спешна медицинска помощ.

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ПОМОГНА НА ДЕТСКОТО ОТДЕЛЕНИЕ В МБАЛ – ХАСКОВО
Над 33 000 лева са събрани в първия етап на националната кампания “Жълти стотинки – деца помагат на деца”, с които ще бъде обзаведено и оборудвано Детско отделение в МБАЛ-Хасково, съобщиха от лечебното заведение. С част от парите са закупени бебешки легла, стоки за системи, шкафчета, електрокардиограф. Предстои да бъдат доставени и посетителски столове, походни легла, комплекти спално бельо и инхалатори. В отделението имат нужда от перфузори, аспирационна помпа, пациентен монитор, гардероби, готварска печка и други консумативи.