НАРЕДБИ

НАРЕДБА №4 НА МЗ ОТ 24.10.2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА И ОТКЛОНЕНИЯТА, КОИТО ЗАЗТРАШАВАТ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

НАРЕДБА №11 НА МЗ ОТ 22.10.2018 Г. ЗА РАБОТА В СРЕДА С ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

НАРЕДБА №3 НА МЗ ОТ 20.03.2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАКЕТА ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

НАРЕДБА №2 НА МЗ ОТ 05.02.2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПРИ МЕДИЦИНСКО ОБЛЪЧВАНЕ

НАРЕДБА НА МЗ ОТ 22.01.2018 Г. ЗА ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ НОРМИ ЗА ХРАНЕНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

НАРЕДБА №73 НА МОМН ОТ 26.09.2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА БОЛНОГЛЕДАЧ

НАРЕДБА №26 НА МОМН ОТ 26.09.2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ

НАРЕДБА №3 НА МЗ ОТ 20.04.2000 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ В ДЕТСКИТЕ КАБИНЕТИ И УЧИЛИЩА

НАРЕДБА №1 НА МЗ ОТ 22.01.2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАРЕДБА №1 НА МЗ ОТ 08.02.2011 г. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, КОИТО МЕДИЦИНСКИТ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ, АСОЦ. МЕД. СПЕЦИАЛИСТИ И ЗДР. АСИСТЕНТИ МОГАТ ДА ИЗВЪРШВАТ САМОСТ. ИЛИ ПО НАЗНАЧЕНИЕ