СЕДЕМ ВИСШИ УЧИЛИЩА ПОЛУЧАВАТ СТАТУТ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УНИВЕРСИТЕТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ

Седем висши училища получават статут на изследователски университети за следващите четири години. Списъкът беше одобрен от Министерския съвет на 22 юли. 2021 г.  Той ще се актуализира от 2022 г.  до 1 ноември всяка година, информира Zdrave.net като се позова на правителствената пресслужба.

На критериите за изследователски университети отговарят Софийският университет „Св. Климент Охридски“, медицинските университети в София, Варна и Пловдив, Техническият университет в София, Химикотехнологичният и металургичен университет и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“.

Седемте университета имат значима по количество и качество научна продукция и най-голям брой цитирания в научната литература. Със значителен брой защитили докторанти се отличават широкопрофилните университети, а тези с инженерен профил имат научна продукция, видима в международните издания. Всички са със сериозен дял на привлечени средства от международни и национални проекти и програми, както и от договори с български и чуждестранни предприятия.

При определянето на първите изследователски университети е използвана информацията, представена от висшите училища в периода 2017-2020 г .. във връзка с ежегодната оценка на тяхната научна дейност съгласно Закона за насърчаване на научните изследвания.

Университетите бяха поканени да подготвят кандидатурите си за предстоящата процедура още на 24 юни т.г., след като МОН публикува за обществено обсъждане методика за придобиване на изследователски статут. В Министерството на образованието и науката постъпиха заявления от 26 висши училища. Те бяха оценени по приетата от служебния кабинет методика от междуведомствена група, създадена със заповед на министъра на образованието и науката.

Статутът на изследователско висше училище бе въведен в Закона за висшето образование през 2020 г. Той се дава за значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и високи резултати от научноизследователска дейност, оценени съгласно обективни показатели, припомниха от Министерския съвет.

Изследователските университети ще получат допълнително целево финансиране за развитие на научната дейност от Националния план за възстановяване и устойчивост. Затова определянето им е задължително условие за това неговата реализация да започне навреме.