EВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДСТАВИ ПАКЕТ ОТ ПРЕПОРЪКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИТЕ ЗДРАВНИ ДОСИЕТА В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейската комисия представи днес пакет от препоръки за създаването на сигурна система, която ще позволи на гражданите да имат достъп до своите електронни здравни досиета във всички държави членки, информира на 6.02.2019 г. Zdrave.net.

Понастоящем възможностите на европейските граждани за достъп до електронните им здравни досиета в рамките на ЕС значително се различават в отделните държави. Въпреки че някои граждани имат достъп до част от своите електронни здравни досиета на национално равнище или през граница, за много други достъпът до цифрови технологии е ограничен или изобщо липсва. Поради това Комисията отправя препоръки, които ще улеснят сигурния достъп през граница в пълно съответствие с Общия регламент относно защитата на данните.

Държавите членки вече са започнали да осигуряват достъп и възможности за трансграничен обмен на част от информацията, съдържаща се в електронните здравни досиета. От 21 януари 2019 г. финландските граждани могат да купуват лекарства в Естония с електронни рецепти, а люксембургските лекари скоро ще имат достъп до обобщена здравна информация за пациентите от Чехия.

С днешните препоръки се предлага държавите членки да разширят тази практика за още три вида информация от здравното досие – за лабораторни изследвания, епикризи, резултати от образна диагностика и медицинското им разчитане. Наред с това тази инициатива проправя пътя за разработването на техническите спецификации, които следва да се използват за обмена на здравни досиета във всеки отделен случай.

В резултат на това достъпът до пълните лични здравни досиета в целия ЕС може да донесе огромни ползи за европейските граждани, отбелязват от ЕК. Като пример посочват ситуация, при която при пътуването си в друга държава от ЕС дадено лице претърпи злополука – тогава лекарите ще разполагат с незабавен достъп до информация за пациента (например до данни за хронични заболявания, алергии или непоносимост към определени лекарства). Това може съществено да повиши ефикасността и навременността на лечението.

Друга от ползите е подобряването на качеството и осигуряването на последователност и непрекъснатост на здравните грижи за гражданите, пътуващи в рамките на ЕС.

Това също така ще подпомогне научноизследователската дейност в областта на медицината с оглед на сериозните здравни предизвикателства, свързани с хроничните и невродегенеративните заболявания, посредством улеснения обмен на данни. Тази дейност ще може да се развива само с пълното съгласие на гражданите и в пълно съответствие с европейските правила за защита на данните, подчертават от ЕК.

Разширяването на достъпа до данни ще спомогне за оказване на подкрепа за ефективността и устойчивостта на здравните системи, например чрез споделяне на информация за актуални лабораторни или радиологични изследвания на пациента. По този начин няма да се налага дадена болница в друга държава членка отново да прави същите изследвания, като така ще се спести време и ще се намалят болничните разходи, допълват от Европейската комисия.

С цел по-нататъшно развитие на този обмен на информация ще бъде проведен Съвместен процес за координация между Комисията и държавите членки. Това ще даде възможност за участие и принос от заинтересовани страни като представители от сектора, работещите в сферата на здравеопазването и представители на пациентите както на равнище ЕС, така и от отделните държави членки.

Съвместният процес за координация ще гарантира участието на всички съответни страни в разработването на Европейския формат за обмен на електронни здравни досиета. В рамките на мрежата за електронно здравеопазване държавите членки ще изготвят практически насоки за изпълнение и за наблюдение на напредъка по изпълнението им.

До края на 2021 година се очаква над 20 държавни от общността да започнат да обменят обобщена здравна информация и електронни рецепти, съобщи БНР.