17% ОТ РАБОТНИЦИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ БОРАВЯТ С ОПАСНИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ

17% от работниците в ЕС боравят с опасни химични продукти или са изложени на контакт през поне 25% от работното време. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров, който участва във форум за здравословните работни места и опасните вещества, организиран в рамките на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа. Целта на инициативата е повишаване на информираността на работещите при работа с опасни вещества, информира Clinica.bg

Химични или биологични агенти присъстват в 38% от предприятията в ЕС. Сектори с над 50% разпространение на опасни вещества са селското стопанство, материалното производство и строителството. Всяка година 53% от смъртните случаи, свързани с професията, се дължат на ракови заболявания.

На 17 декември 2017 г. бе утвърдена Директива за изменение и допълнение на Директивата за канцерогенните и мутагенните, с която бяха преразгледани или въведени гранични стойности на експозиция за 13 химични агента. В ход е обсъждането на втория и третия пакет от изменения на Директивата за канцерогенните и мутагенните, с приемането на които общо 25 канцерогенна и мутагенна ще бъдат нормирани по отношение на допустимите концентрации във въздуха на работната среда и други възможни пътища на проникване и вредно въздействие върху организма.