Според доклад на Европейската Сметна палата: ЕВРОПЕЙЦИТЕ ЗНАЯТ МАЛКО ЗА ПРАВАТА СИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА

Европейците знаят малко за правата си при лечение в чужбина, показват данните на доклад на Европейската сметна палата. Според него обменът на данни между държавите по електронен път закъснява, а хората с редки заболявания се нуждаят от подобряване на достъпа, информира на 04.06.2019 г. Clinica.bg.
Съвсем малка част от хората в ЕС са запознати с правата си да търсят лечение в други държави от Европа. А те целят да се осигури безопасна и висококачествена лекарска грижа, както и да се въведат средства за възстановяване на разходите при същите условия, както в държавата, чийто гражданин е болният.
Европейската сметна палата е проверила дали Европейската комисия наблюдава прилагането на тези правила и дали помага на държавите да съобщават на гражданите правата им. В доклада се отбелязва, че Комисията е подценила трудностите по въвеждането на електронното здравеопазване. Освен това Палатата препоръчва на ЕК да помогне повече за разгласяването на правата на пациентите.
Като улесни международния обмен на здравни данни. От особено значeние е да подобри достъпа на хора с редки заболявания до лечение зад граница. В съобщението на ЕСП са цитирани данни от 2015 г., според които под 20 на сто от гражданите са запознати с правата си по разглежданите въпроси. Близо 200 хиляди годишно са потърсили лечение в друга страна от Европейската Общност.