ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СТАРТИРА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ДВЕ ПРОГРАМИ ЗА БЪДЕЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ЦИФРОВИ ТЕХНОЛОГИИ

Европейската комисия подготвя програма „Хоризонт Европа“, с която ще се надграждат постиженията и успеха на предишната програма за научни изследвания и иновации („Хоризонт 2020“). Целта е да се запазят челните позиции на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването на 14.08.2019 г.

„Хоризонт Европа“ е най-амбициозната до момента програма за научни изследвания и иновации. Предложените бюджетни средства за периода 2021 г. – 2027 г. са в размер на 100 милиарда евро. От тях 97,6 милиарда евро са по линия на програмата „Хоризонт Европа“ (от които 3,5 милиарда евро ще бъдат разпределени за фонда InvestEU). 2,4 милиарда евро са предназначени за програмата на Евратом за изследвания и обучение. Програмата на Евратом, по която се финансират научни изследвания и обучение в областта на ядрената сигурност, безопасност и радиационна защита, ще има по-засилен акцент върху неенергийни приложения като здравеопазване и медицинско оборудване; по нея също така ще се подпомага мобилността на научните работници в областта на ядрените изследвания по програмата „Мария Склодовска-Кюри“.

Като част от процеса по подготовката на програмата „Хоризонт Европа“  Европейската комисия стартира обществени консултации. За участие в обществената консултация може да се попълни онлайн въпросник в срок до 08.09.2019 г. в сайта на ЕК (www.ec.europa.eu, раздел “European innovation partnership”).

Европейската комисия предлага да бъде създадена първата Програма в областта на цифровите технологии за Европа (Digital Europe) и да бъдат инвестирани 9,2 млрд. евро за привеждане на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за 2021 – 2027 г. в съответствие с увеличаващите се цифрови предизвикателства.

Програмата в областта на цифровите технологии за Европа е нова програма и част от главата „Единен пазар, иновации и цифрова икономика“ в предложението за дългосрочен бюджет на ЕС. Въз основа на стратегията за цифров единен пазар, на която бе дадено начало през май 2015 г., и нейните постижения през изминалите години, основната цел на програмата е да се направи така, че цифровата трансформация в Европа да бъде от полза за гражданите и предприятията.

Стратегията за цифров единен пазар трябва да бъде съчетана със също толкова амбициозни финансиране и инвестиции в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, за да се повиши международната конкурентоспособност на ЕС и да се развие и укрепи стратегическият капацитет на Европа в областта на цифровите технологии. Този стратегически капацитет е свързан с високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурността и специализираните умения в областта на цифровите технологии и гарантира тяхната достъпност и широкото им използване в икономиката и обществото от страна на предприятията и публичните администрации.

Като част от процеса по подготовката на програмата „DIGITAL EUROPE“  Европейската комисия стартира обществени консултации. За участие в обществената консултация по програмата може да се попълни онлайн въпросник в срок до 25.10.2019 г. в сайта на ЕК (www.ec.europa.eu, раздел “European innovation partnership”).