В АТИНА БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА EFNNMA И WHO/EUROPE ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИОН

На 3 и 4 октомври 2018 г. в гръцката столица Атина се проведе редовното заседание на Европейския форум на националните сестрински и акушерски асоциации (EFNNMA) и регионалното европейско бюро на СЗО (WHO/Europe). На срещата бяха поканени представители на национални асоциации на медицински сестри и акушерки, експерти от държавни институции в областта на здравеопазването, сътрудници на СЗО. Представителите на България в срещата бяха националният експерт по здравни грижи в МЗ г-жа Пепа Василева, главният секретар на БАПЗГ г-жа Дафинка Коцева, парламентарният сескретар на БАПЗГ г-жа Мария Балевска, председателят на НСК на БАПЗГ г-жа Петя Недкова, Благовеста Костова и г-жа Донка Вълева от Алианса на акушерките в България (АБА).

На форума беше подчертано, че медицинските сестри и акушерките играят основна роля в здравеопазването и са все по-необходими за решаване на проблемите, свързани с общественото здраве и благополучие, залегнали в политиките на Европа за “Здраве 2020”. Те предоставят безопасни, висококачествени, дългосрочни и ефективни здравни грижи; обучават и подпомагат хората да контролират собственото си здраве и  обезпечават равен достъп до медицинска помощ, обясни за сайта на БАПЗГ председателят на НСК Петя Недкова. Професионалистите по здравни грижи имат жизнено важно значение за запазване и укрепване на здравето, защото са призвани да обучават, съветват и подкрепят здравите хора, да оказват квалифицирана помощ,  съдействие и непрекъснати здравни грижи на болните. Те се намират в непосредствен професионален контакт с хора от всички възрасти и с различно здравословно състояние. Цялостната грижа –  и за здравите, и за болните – е в основата на удовлетворяване на нарастващите нужди от медицинска помощ в Европа.

Медицинските сестри и акушерките са най-големия и основен кадрови ресурс в здравеопазването. За да се задържи този ресурс и да се използва неговия огромен потенциал в условията на непрекъснато променящата се среда и потребности от здравни грижи, особено внимание беше обърнато на кадровата политика в Европейския регион. В страните от ЕС се наблюдават съществени различия по отношение на реализиране на политики, позволяващи рационалното използване на знанията и уменията  на добре обучените и квалифицирани специалисти по здравни грижи. Благодарение на самостоятелните  дейности на медицински сестри и акушерки в някои европейски страни (Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания), особено в извънболничната помощ, е постигнат значително по-широк обхват на първичните здравни грижи и профилактика, включително и в средите на мигрантите.

Като положителен знак беше отчетено и повишаването на нивото на базово образование и квалификации на медицинските сестри и акушерките във всички страни от региона. За да се предоставят адекватни грижи на хората медицинският модел трябва да бъде заменен от такъв, ориентиран към пациента. Във връзка с това се променя и обучението – трябва да се адаптират знанията и уменията на медицинските сестри и акушерките, както и моделите за предоставяните грижи.

Въвеждането на нови модели за здравни грижи под ръководството  на  регионалното европейско бюро на СЗО показва, че там, където медицинските сестри и акушерките ръководят процесите за оказване на грижи и имат разширени функции и правомощия, се решават в значима степен основните проблеми в здравеопазването:

– ненавременното оказване на помощ,

– фрагментация на професионалните роли,

– затруднен достъп до здравни услуги,

– липса на приемственост при предоставянето на грижи,

– отсъствие на ефективно взаимодействие между всички звена в системата и др.

 

Все повече доказателства и данни от научни изследвания сочат, че обновените модели за предоставяне на грижи, както и по-високата степен на образование и квалификация на медицинските сестри и акушерките, подобряват  здравните показатели на населението,  правят здравните грижи икономически по-ефективни и ориентирани към нуждите на хората.

Беше представен документ на Европейския регион на СЗО – Стратегически направления за укрепване на сестринските  и акушерски дейности в Европа за постигане  на целите на политиките за “Здраве 2020”. В документа са разработени четири стратегически направления:

 

 1. Разширяване на мащаба и трансформиране на образованието.
 • Единен стандарт за базово професионално образование и включване на информационните технологии в процеса на обучение.
 • Устойчивост на системата за непрекъснато професионално развитие и кариерно израстване.
 • Нормативно регулиране на компетенциите на медицинските сестри и акушерките и гаранции за тяхното прилагане в съответствие с изискванията на политиките за “Здраве 2020”.

 

 1. Планиране на кадровите ресурси и оптимизиране на професионално-квалификационните структури на кадрите.
  • Разработване на стратегии и програми за планиране на кадрите, така че да има оптимална численост на персонала;
  • Да се обезпечи освен численост и непрекъсната  квалификация на кадрите, гарантиращи безопасност и ефективност на грижите.

 

 1. Гарантиране на безопасни условия на труд.

 

 1. Поддържане и внедряване на научно обосновани практики и иновации.

 

 

Механизмите за създаване на благоприятни системни условия са:

 1. Нормативно регулиране – законодателно определяне на дейностите и ролите на медицинските сестри и акушерките в системата на здравеопазването.

 

 1. Научни изследвания в областта на здравните грижи – създаване на  кадрови потенциал за провеждане на многопрофилни научни изследвания и възможност за прилагане на научните изследвания в практиката.

 

 1. Партньорство – да се очертае ясно мястото на професионалистите по здравни грижи в системата на междудисциплинарно и междусекторно сътрудничество и да се създадат партньорства в интерес на нуждите на хората от здравни грижи и подобряване на здравето.

 

 1. Управление и лидерство – медицинските сестри и акушерките да се включват активно във вземането  на решения, касаещи политиките за здравеопазване и предоставяне на медицински услуги на местно, държавно и международно ниво.

 

На европейско ниво се подготвя нова здравна стратегия “Здраве до 2030 г.” До 2020 г. ще се прави поетапно анализ на изпълнението на стратегията “Здраве 2020”. Данните ще се събират от министерствата на държавите от европейския регион и от съсловните организации и ще бъдат публикувани през месец октомври 2020 г.

2020 година е обявена за Година на медицинските сестри. Дотогава Европейската комисия и Бюрото на европейския регион на СЗО ще организират множество инициативи, свързани с дейностите, мястото и ролята на медицинските сестри в системата на здравеопазването.

 

Председателят на НСК на БАПЗГ Петя Недкова, председателят на EFNNMA Валентина Саркисова, парламентарният секретар на БАПЗГ Мария Балевска, главният сескретар на БАПЗГ Дафинка Коцева и националният ескперт по здравни грижи в МЗ Пепа Василева (от дясно наляво) по време на официалната вечеря в рамките на редовното заседание на EFNNMA и WHO/Europe, което се проведе в Атина на 3 и 4 ктомври 2018 г.