ИСТОРИЯ НА БАПЗГ

Съединението прави силата
или за пътя, който извървяха съсловните организации
В здравеопазването до учредяване на Българската асоциация
на професионалистите по здравни грижи

Заедно с настъпването на демократичните промени в българското общество след 1989 г. и съсловието на професионалистите по здравни грижи — медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, клинични и рентгенови лаборанти, тогава наричани полувисши медицински специалисти или здравни работници със средно медицинско образование, осъзнаха себе си като значими при работата в медицински екип и като важна част от движещите сили в българското здравеопазване.
На 20.05 1991 г. се проведе изключително успешна конференция на полувисшите медицински специалисти в аулата на Центъра по хигиена, инициирана от главните медицински сестри на водещи здравни заведения. На тази конференция присъстваха над 500 професионалисти, представители на съсловието — за първи път събрани заедно, да обсъдят проблемите и да вземат важни решения за ролята и мястото на съсловието в развитието на здравната система.С-лед бурни дебати беше гласувано единодушно решение да се учреди Български съюз на полувисшите медицински специалисти (БСПМС), който на всички нива да представлява съсловните интереси и да отстоява правата и професионалното развитие на съсловните членове. БСПМС беше регистриран на 02.06.1992 г. под парт. № 357, т.VI, стр. 130 от Софийски градски съд. За първи председател беше избрана Магдалена Александрова – мед. сестра от гнойно-септична хирургия при НИСМП “Пирогов”. Управителният съвет на БСПМС прояви голяма активност при контактите си с Министерство на здравеопазването, синдикатите и други неправител-ствени организации. Целта беше да се поляризират проблемите на съсловието и да се търси адекватно решение чрез включване на всички инстанции, които са ангажирани с това, съобразно българското законодателство. Бяха осъществени контакти с Международния съвет на медицинските сестри, както и със сродни сестрински организации от Америка, Великобритания, Полша, Русия, Белгия и Франция. През 1993 г. БСПМС беше поканен от МЗ да учас-
тва в проект по програма ФАР на ЕС за реформа в образованието по здравни грижи в България. След множество проведени срещи и семинари с водещи експерти от ЕС, беше идентифицирана необходимостта от създаване на висше образование за полувисшите медицински специалисти, което да подготви сериозна кадрова база от главни и старши медицински сестри с богата теоретична и практическа подготовка по управление на здравните грижи. Благодарение на всеотдайния труд и ентусиазъм на експертите от МЗ, БСПМС и Медицински университет- София, мечтата за висше образование на медицинските сестри стана факт. С решение на Академичния съвет на Медицински университет беше основан факултет “Сестринско дело”. По-късно в Медицинските институти в гр. Плевен и гр. Пловдив бяха разкрити специалности “Здравни грижи” към катедрите по социална медицина.
След дипломирането на I и II випуск бакалаври по управление и педагогика на здравните грижи през 1998 г., възникна необходимостта от обединяване в съсловна организация на тези професионалисти, работещи в цялата страна. Това не беше конфронтация на вече функциониращия БСПМС с около 17000 членове тогава, а опит за надграждане и ангажиране с проблемите на съсловието на дипломираните бакалаври, които имат по-добри възможности за въздействие чрез своя управленски опит. Новата съсловна организация беше учредена на 04.04.1997 г. под името “Българска асоциация на ръководителите и преподавателите по здравни грижи” (БАРПЗГ), с председател проф. Ст. Маркова, бивша медицинска сестра и първи професор по управление на здравните грижи. Двете съсловни организации заработиха активно за адекватното представяне на проблемите на членовете си пред обществото. Беше сключен договор с Федерацията на синдикатите в здравеопазването (ФСЗ) за асоциирано членство, с цел получаване на информация и методична помощ и солидарни действия при контакти на различни управленски нива. За още по-добро взаимодействие при отстояване интересите на съсловието, беше сключен договор между БАРПЗГ и съдебно регистрираните съюзи на другите полувисши медицински специалисти – на стоматологичните медицински сестри, на рехабилитаторите, на фелдшери, на зъботехници, на рентгенови лаборанти и на санитарните инспектори. Ежегодно се провеждаха национални научно-прак-тични конференции по здравни грижи в чест на 12 май — Международният ден на медицинските сестри. Въпреки проявената активност на национално ниво, не достигаше информация до редовите членове по места и се появи недоволство от работата на вече учредените съюзи. Беше организирана нова конференция в София, на която се взе решение за учредяване на Национално сдружение на специалистите по здравни грижи с председател Борислава Борисова — главна медицинска сестра на НЦССЗ. В действителност всички регистрирани съюзи се опитваха да работят активно, а в същото време съсловието беше разделено. Разговорите с експерти от МЗ ставаха все по-неудовлетворителни, както и контактите със синдикатите. След около три години на неособено ползотворен период, съществуващите съсловни организации най-после се убедиха, че само една единна организация, със структури във всяко здравно заведение и с мощни регионални колегии на базата на бившите окръжни градове, ще може да отстоява статута и правата на съсловието на национално, регионално и местно ниво. На 11.05.2003 г. в Плевен се проведе Учредително събрание в рамките на Втория конгрес по здравни грижи, като БСПМС, БАРПЗГ и НССЗГ се обединиха в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), с председател проф. Ст. Маркова. Новоучредената асоциация активно работи за изграждане на местните структури. В момента се изграждат Регионалните колегии на БАПЗГ, с цел организацията да е равномерно структурирана в цялата страна (по подобие на БЛС), за да може по-бързо да откликва на проблемите и болките на съсловието по места.