ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) е съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.

tu

БАПЗГ упражнява своята дейност чрез 28 регионални колегии и 1 централен офис със седалище в гр. София. Регионалните колегии са териториални органи на организацията със седалища в областните градове, съгласно административното делене в Република България.

Съсловието на професионалистите по здравни грижи е най-многобройното съсловие в системата на здравеопазването — около 50 000 души.

 

Всички те осъществяват различни видове грижи — промотивни, превантивни, диагностични, клинични, рехабилитационни, управление на грижите, обучение и т.н.
Те работят във всички видове структури, които имат отношение към здравеопазването — учебни, болнични, извънболнични, управленски, професионални, хосписни и др.

Мисията им е да задоволяват нуждите от здравни грижи за човека — болен или здрав, когато той не може (поради болест, възраст или недъг), не знае как или не трябва да ги осъществява сам.

 

Данни за контакт с БАПЗГ

БАПЗГ-Централа

София 1680

ул. Казбек № 62

e-mail: bg.nursing@abv.bg

 

BAHPN-Head Office

1680 Sofia

62 “Kazbek” str.

Tel./Fax: +35929549753

 

Данни за контакт с oтговорникa по защита на данните:

С длъжностното лице по защита на данните можете да се свържете директно ТУК:

Ел. поща: bapzg.dpo@gmail.com

Тел: +35929156915;

Адв. Полина Бакалова

 

 

Личните данни, които събираме и обработваме от Вас (членовете на БАПЗГ) са:

От категорията „обикновени“ лични данни:

трите имена,
единният граждански номер,
месторождението,
гражданството на лицето
адресът по местоживеене
адресът на месторабота
номер, дата и място на издаване на диплома за образователна степен
диплома за специалност
удостоверение за квалификация

телефонен номер и имейл посочвате по желание

 

Специални категории данни, които обработваме:

Данни за здравния статус

Тази категория данни се събират при представяне на медицинско свидетелство или болничен лист от страна на членовете на организацията, за изпълнение изискванията на съответен нормативен акт, регламентиращ функцията, за чиято цел събираме данните.


Източник на личните данни са субектите на данните (членовете на организацията).

 

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

 • Упражняване на професията – правно основание чл. 5, ал. 1 от ЗСОМСААМС
 • Членство в съсловната организация – правно основание чл. 35, ал. 2 от ЗСОМСААМС
 • Регистриране на продължаващото обучение – правно основание – извършване на отчетност по изпълнението на чл. 182, ал. 1 от Закона за здравето
 • Сертифициране – правно основание чл. 8, ал. 3 от ЗСОМСААМС , чл. 9, ал. 2 от Устава на БАПЗГ, Изискванията за издаване на втори сертификат за професионална квалификация, утвърдени с решение на УС на БАПЗГ от 15.03.2013 г.
 • Регистриране на наложени наказания за професионални нарушения – правно основание чл. 35, ал. 3 от ЗСОМСААМС
 • Издаване на удостоверение за наличие или липса на наложени наказания за професионални нарушения – правно основание чл. 35, ал. 3 във връзка с чл. 5, ал. 1 от ЗСОМСААМС
 • Подпомагане на членовете на съсловната организация

 

Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни е:

Обработването на Вашите данни е необходимо за изпълнение на нормативни разпоредби на законодателството, регламентиращо дейността на медицинските специалисти, (ЗСОМСААМС, Закона за здравето и други нормативни актове), както и на законите, свързани с данъчните и счетоводни задължения на гражданите (ДОПК, Закона за счетоводството, ЗДДС, ЗДДФЛ и др.).

 

Следните организации/лица ще получат личните Ви данни:

Събраните от Вас лични данни ще бъдат получавани и обработвани в зависимост от целите на тяхното обработване от няколко категории физически и юридически лица, по-конкретно:

 1. Служители на централното ръководство и на ръководствата на регионалните колегии, в служебните задължения на които влиза обработването на лични данни на членовете на организацията, вписване в професионалните регистри, издаване на сертификати, удостоверения и др.
 2. Висши медицински училища и университети, лечебни заведения и други юридически лица, както и техни служители, имащи отношение към организацията и провеждането на различни форми на продължаващо обучение, както и конкретни техни служители, на които са възложени съответни функции, свързани с посочените дейности.
 3. Държавни органи и съответни техни служители, изпълняващи публични функции, във връзка с професионално образование, обучение и упражняване на професията на медицинските специалисти – Министерство на здравеопазването, Агенция по заетостта, Национална агенция за професионално образование и обучение, НАП, НОИ и др.
 4. Застрахователни компании, брокери и техни служители – във връзка с обработване на лични данни по повод и за целите на изплащане на застрахователни претенции.
 5. Други юридически лица – партньори, контрагенти и доставчици на БАПЗГ, във връзка с различни видове договорни отношения, като например: фирми за счетоводно, ИТ, правно обслужване, доставчици на електронни услуги и др.

 

 

Съгласие:

В случай, че целите, за които се обработват личните Ви данни излизат извън обхвата на нормативно обоснованите цели, подробно описани в настоящата декларация, ние ще се обърнем към Вас за получаване на изрично съгласие. Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е задължително да е изрично и свободно изразено по конкретния повод.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни (като например данни за здравословно състояние, извън посочените по-горе), ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време по реда на Процедурата за оттегляне на съгласие, която ще намерите ТУК.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

Трансфериране на лични данни от Националния електронен професионален регистър (НЕПР) в други държави не се извършва.

БАПЗГ има намерение да предаде Вашите лични данни на трети лица единствено за изпълнение на посочените по-горе цели.

Трети страни, които могат да получат Вашите лични данни са съсловни организации от ЕС и САЩ с цел признаване на професионална квалификация по регулирана професия, придобита в България. Лични данни на членове на БАПЗГ (име, презиме, фамилия, дата на раждане, УИН от НЕПР, № на диплома, професия, трудов стаж, наличие или липса на наложени наказания за професионални нарушения) се предоставят на

Правно основание:  Директива 2005/36/ЕО, транспонирана в BG в Закона за признаване на професионални квалификации, в другите държави членки на ЕС в аналогични актове

Ние гарантираме сигурността на личните Ви данни и имаме грижа за тяхното цялостно, точно и актуално съхранение, в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни ЕС 2016/679.

 

Период на съхраняване на данните

БАПЗГ ще съхранява Вашите лични данни не повече от сроковете, изрично определени за всяка от категориите и според всяка от целите, за които се използват, в съответствие с регламентиращите ги нормативни разпоредби. Данните ще бъдат съхранявани на електронен или хартиен носител в съответствие с правните изисквания и с политиката за сигурност на данните на организацията.

 

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от БАПЗГ и на достъп по всяко време до личните си данни
 • имате право да поискате от БАПЗГ личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от БАПЗГ да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от БАПЗГ личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие (дадено в изрично предвидени случаи, извън посочените в настоящата декларация цели);
 • когато сте възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от БАПЗГ, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие (дадено в изрично предвидени случаи, извън посочените в настоящата декларация цели) за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка;
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и, когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително изрично съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на Вашите лични данни.


Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е:

 

Комисия за защита на личните данни
адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

 

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез БАПЗГ (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на БАПЗГ. ТУК