ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламент за защита на данните, личните данни се определят като:

“Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;”.

Защо БАПЗГ събира и съхранява лични данни?

БАПЗГ събира и съхранява лични данни от своите членове за следните цели:

 • Упражняване на професията – правно основание чл. 5, ал. 1 от ЗСОМСААМС
 • Членство в съсловната организация – правно основание чл. 35, ал. 2 от ЗСОМСААМС
 • Регистриране на продължаващото обучение – правно основание – извършване на отчетност по изпълнението на чл. 182, ал. 1 от Закона за здравето
 • Сертифициране – правно основание чл. 8, ал. 3 от ЗСОМСААМС , чл. 9, ал. 2 от Устава на БАПЗГ, Изискванията за издаване на първи, втори и трети сертификат за професионална квалификация;
 • Регистриране на наложени наказания за професионални нарушения – правно основание чл. 35, ал. 3 от ЗСОМСААМС
 • Издаване на удостоверение за наличие или липса на наложени наказания за професионални нарушения – правно основание чл. 35, ал. 3 във връзка с чл. 5, ал. 1 от ЗСОМСААМС
 • Подпомагане на членовете на съсловната организация

 

 

За цели, различни от посочените по-горе, БАПЗГ ще поиска от Вас изрично съгласие (Декларация за съгласие на субекта на данните).

 

Как използваме Вашите лични данни?

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни. Подробно описание на начините на използване ще намерите на съответните места в сайта на организацията, където е представена информация относно административните услуги, които извършва БАПЗГ. ТУК

Ще препращаме ли и ще споделяме ли личните Ви данни с други организации или лица?

БАПЗГ може да предаде Вашите лични данни на наши партньори или контрагенти по услуги, за които са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от БАПЗГ.

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили Вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.


Как ще съхраняваме и пазим Вашите личните данни, които събираме?

БАПЗГ събира, съхранява и използва предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Организацията се стремим да поддържа информацията пълна, точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп.


Как можете ли да разберете какви Ваши лични данни имаме и обработваме?

БАПЗГ по Ваше искане е длъжна да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват Вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС).
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото Ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

 

 

Как да получите достъп до Вашите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите ТУК или да отправите искане на посочените контактни данни на БАПЗГ.

Местоположение:

Държава: България

Адрес: гр. София – 1680, ул. „Казбек“ № 62, ет. 2

Телефон: +35929156910

Ел. поща: bg.nursing@abv.bg

Интернет страница: https://nursing-bg.com/

 

С длъжносното лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:

 

адв. Полина Бакалова

Ел. поща: bapzg.dpo@gmail.com

Тел: +35929156915;