ЗАСТРАХОВКИ

БАПЗГ ОСИГУРЯВА НА ВСИЧКИ СВОИ РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА В СЛУЧАЙ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ

ЗАСТРАХОВКА на редовните членове на БАПЗГ за „ЗЛОПОЛУКА И ЗАБОЛЯВАНЕ“ към ЗК „УНИКА Живот“ АД

 

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ФОРМУЛЯР / ПРЕТЕНЦИЯ

Изтегли от тук

Посочете Вашите имена, ЕГН, адрес и телефон за контакт. Посочете дата, вид  и кратка информация за събитието. Освен попълване на банковата сметка за изплащане на обезщетения във формуляра трябва да се приложи документ от банката за банковата сметка, по която да бъде изплатена сумата. Задължително изискване е попълването на датата на подаване на Претенцията, както и положен личния Ви подпис.

 

Формуляра / Претенция се подава в Регионалната колегия.

Към попълнения формуляр се прилагат документите, изброени по-долу.

Не се изпращат копия на:  членска карта, лична карта, сертификат и други.

Приложете към попълнения формуляр следните документи, които са приложими за Вашият случай.

 

 

ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА КРИТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ     НОВООБРАЗОВАНИЯ /ТУМОРИ/

1.Попълнена Претенция.

2.Удостоверение за редовно членство към датата на подаване на претенцията, издадено от Регионалната Колегия на БАПЗГ по месторабота (по Образец), подписано и подпечатано от Регионалния председател – прилага се към всяка  претенция.

3.Епикриза от лечебно заведение, в което е проведено болнично лечение.

4.Хистологичен резултат за диагностициране на злокачественото заболяване.

5.Решение на Онкологична Комисия.

6.Болничен лист, издаден от лечебно заведение, в което е проведено болнично лечение и са отразени броя  дни при болничен режим.

7.Документ от банката за банковата сметка, по която да бъде изплатена сумата.

 

 

ПРИ ФРАКТУРА НА КОСТ

1.Попълнена Претенция.

2.Удостоверение за редовно членство към датата на подаване на претенцията, издадено от Регионалната Колегия на БАПЗГ по месторабота (по Образец), подписано и подпечатано от Регионалния председател – прилага се към всяка  претенция.

3.Саморъчно написана декларация с описание на събитието. (Когато счупването е настъпило при пътно транспортно произшествие (ПТП), се представя и протокола от ПТП).

4.Копие от разчитането на рентгеновата снимка.

  1. Копие на мед. документ от първичния преглед и евентуално от последващ преглед.

6.Епикриза от лечебно заведение при настаняване за оказване на спешна помощ и провеждане на болнично лечение. (Ако има епикриза – не се прилагат документите по т.4 и т.5).

7.Болничен лист

8.Документ от банката за банковата сметка, по която да бъде изплатена сумата.

 

 

ПРИ БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕ

1.Попълнена Претенция.

2.Удостоверение за редовно членство към датата на подаване на претенцията, издадено от Регионалната Колегия на БАПЗГ по месторабота (по Образец), подписано и подпечатано от Регионалния председател – прилага се към всяка  претенция.

3.Епикриза от лечебно заведение, в което е проведено болнично лечение.

4.Болничен лист, издаден от лечебно заведение, в което е проведено болнично лечение.

5.Документ от банката за банковата сметка, по която да бъде изплатена сумата.

 

При мозъчен удар /инсулт/ обезщетение се получава само след представяне на потвърдена диагноза от неврологична клиника или специалист невролог, направена най-рано след 3 месеца /12 седмици/ от настъпване на инсулта.

Диагнозата „остър инфаркт на миокарда“ трябва да бъде доказана с коронарография.

Други документи при поискване от застрахователя.

 

 

ПРИ СМЪРТ ОТ ЗЛОПОЛУКА ИЛИ ПТП НА ЧЛЕНОВЕ НА БАПЗГ ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА.

1.Попълнена Претенция от един от наследниците.

2.Удостоверение за редовно членство до датата на настъпване на смъртта от злополуката или ПТП, издадено от Регионалната Колегия на БАПЗГ по месторабота (по Образец), подписано и подпечатано от Регионалния председател.

3.Удостоверение за наследници.

4.Съобщение за смърт.

5.Препис извлечение на акта за смърт.

6.Протокол от ПТП.

7.Епикриза от лечебно заведение, ако е проведено лечение.

8.Болничен лист, издаден от лечебно заведение, ако е проведено болнично лечение с включен и деня на смъртта.

9.Документи от банката за банковите сметки на наследниците включени в Удостоверението за наследници, по които да бъде изплатена сумата.

 

 

ПОДАВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:

Претенциите за обезщетения на членовете на БАПЗГ от цялата страна се подават в офисите на Регионалните Колегии по месторабота. След окомплектоване на претенциите се изготвя  опис и се изпращат на адрес:

гр. София 1680, ул. „Казбек“ № 62.

Дафинка Коцева – Главен секретар на БАПЗГ.

тел.: 02/9156913.

GSM: +359886047431.

email: us_bapzg@abv.bg.

 

Претенции за обезщетения се приемат не по-късно от 6 /шест/ месеца след датата на настъпването на събитието, за което се отнася претенцията!

 

Обезщетение се изплаща, когато изброените заболявания са диагностицирани за първи път в срока на застраховката. Сумата се изплаща веднъж в застрахователната година, независимо от броя на диагнозите.

 

          Застрахователят не изплаща застрахователни обезщетения, когато лечението е проведено в болница, отделение или подобни стационарни заведения за лечение на психични заболявания с изключение на техните специализирани отделения по неврология и неврохирургия.

          Застрахователят не дължи никакви плащания за събития, настъпили от заболявания, обявени като пандемия от СЗО. в т.ч. и профилактични прегледи и изследвания и тяхното установяване и/ или отхвърляне, както и вследствие на новопоявила се болест и / или епидемия от опустошителен характер. Това се отнася и за диагноза „Ковид 19“.

           При изплащане на обезщетения за дневни пари за болничен престой, във връзка с възстановителния период на застрахованото лице се прилагат условията на чл. 22(5) „Болничното покритие включва разходи за рехабилитация и санаториално лечение по лекарско предписание, което е продължение на въстановителния процес след проведено интензивно болнично лечение. Рехабилитационното лечение трябва да е назначено в епикризата за проведено болнично лечение при изписването на застрахованото лице и трябва да е започнало не по – късно от три месеца след приключване на интензивното лечение. “

  1. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ

С Решение на Управителния Съвет на БАПЗГ всички редовни членове на БАПЗГ са застраховани със застраховка „Професионална отговорност”.

Всички суми до договорените лимити на обезщетение, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като компенсация за телесно увреждане /вкл. Трайна загуба на работоспособност/ или смърт, причинени на пациент вследствие на небрежност, грешка или пропуски при професионално обслужване, което е предоставено или би трябвало да бъде предоставено от страна на Застрахования. Настоящата застраховка не отменя законовото задължение на лечебните заведения да осигуряват застрахователна защита на членовете на БАПЗГ, които работят в тях и влиза в действие след изчерпване на законовите лимити.

Застрахователят ще обезщетява Застрахования и за всички разходи по уреждането на претенции и искове, направени със съгласието на Застрахователя. Уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждане на исковете.

Застраховката е валидна при упражняване на професията на територията на Р. България.

 

При предявяване на иск свързан с професионална отговорност от страна на пациенти незабавно уведомете:

Дафинка  Коцева – Главен секретар на БАЗПГ

тел.: /02/ 915 69 13,

email: us_bapzg@abv.bg

както и Председателя на Вашата Районна Колегия на БАПЗГ.