ЗАСТРАХОВКИ

БАПЗГ ОСИГУРЯВА НА ВСИЧКИ СВОИ РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ:

 1. ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА В СЛУЧАЙ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ:

Всички редовни членове на БАПЗГ получават финансова подкрепа при настъпването на следните здравни проблеми:

ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАИТЕ, В КОИТО МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА:

 

1.БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ, НАЛОЖЕНО СЛЕД  ДИАГНОСТИЦИРАНЕ С COVID-19

 

1.1.Заразяване по време на работа с  COVID-19. Застрахователното покритие е валидно за времето, през което заразяването с COVID-19 e признато за епидемия в национален и/или световен мащаб.

 

В случай на болнично лечение, наложено след диагностициране с COVID-19 застрахователят изплаща фиксирано обезщетение в размер на 500 лв.

 

 

2.ПРИ ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА НЯКОИ  КРИТИЧНИ  И ДРУГИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

/При условие, че диагнозата е поставена за пръв път по време на валидност на застраховката/. Обезщетение за рисковете по т.1 се изплаща веднъж в застрахователната година независимо от броя на диагнозите.

 

2.1.Заразяване по време на работа със СПИН/HIV или ВИРУСЕН ХЕПАТИТ, в срока на застраховката. Обезщетение в размер на 500 лв.

2.2.Диагностициране на критично заболяване

2.3.Всички злокачествени новообразувания /тумори/.

2.4. Мозъчен инсулт.

 

2.3. Остър инфаркт на миокарда.

 

 

 

 

При поставяне на окончателна диагноза „злокачествено новообразувание (тумор)” или мозъчен удар (инсулт) на застрахованото лице, за първи път в срока на застраховката, Застрахователят изплаща сума в размер на 500 лв.

При поставяне на окончателна диагноза „остър инфаркт на миокарда“ на застрахованото лице, за първи път в срока на застраховката, Застрахователят изплаща сума в размер на

250 лв.

 

   

 

 1. ПРИ ФРАКТУРА НА КОСТ
В случай на фрактура на кост или кости, вследствие на злополука. Изплаща се фиксирана сума в размер на 100 лв. без болничен престой.

 

 1. ПРИ БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ

 

Дневни пари за болничен престой, наложен поради заболяване, злополука или раждане. Не се изплаща обезщетение за санаториално и курортно лечение.

Обезщетения по 10 лв. за всеки ден болничен престой или по 20 лев. за всеки ден престой в интензивно отделение-при условие, че е проведено стационарно лечение от минимум 5 дни.

 

 

 1. ПРИ СМЪРТ ОТ ЗЛОПОЛУКА ИЛИ ПТП НА ЧЛЕНОВЕ НА БАПЗГ ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСОВА  ПОДКРЕПА.

 

 1. ПРИ ТРАЙНА ЗАГУБА НА ТРУДОСПОСОБНОСТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ също така се предоставя финансова подкрепа.

 

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ НАПРАВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА НЯКОЕ ОТ ОПИСАНИТЕ ПО-ГОРЕ СЪБИТИЯ?

Проверете дали Вашият случай съответства на изискванията на застрахователя за изплащане на обезщетения /при диагностициране на злокачествени ракови заболявания, инсулт и инфаркт, както и при другите застрахователни събития/.

 

ВИЖТЕ СПЕЦИАЛНИТЕ УСЛОВИЯ ПРИЛОЖЕНИ ПО-ДОЛУ.

За изплащане на застрахователно обезщетение болнично лечение, наложено след диагностициране с COVID-19 е необходимо следното:

 1. Да се представи издаден болничен лист, съгласно Наредбата за медицинска експертиза на работоспособността, като болничният лист следва да е издаден от лечебно заведение, в което е проведено болнично лечение и са описани броя на дните при болничен режим.
 2. Да се приложи задължително Протокол от изследване за положителен PCR тест за COVID-19.

 

Застрахователят не изплаща застрахователни обезщетения, когато лечението е проведено в болница, отделение или подобни стационарни заведения за лечение на психични заболявания, с изключение на техните специализирани отделения по неврология и неврохирургия.

При изплащане на обезщетения за Дневни пари за болничен престой, във връзка с възстановяване на застрахованото лице се прилагат условията на чл. 22(5) „Болничното покритие включва разходи за рехабилитация и санаториално лечение по лекарско предписание, което е продължение на възстановителния процес след проведено интензивно болнично лечение. Рехабилитационното лечение трябва да е назначено в епикризата за проведеното болнично лечение при изписването на застрахованото лице и трябва да е започнало не по-късно от три месеца след приключване на интензивното лечение.

 

ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯР – /ПРЕТЕНЦИЯ/, който можете да изтеглите от тук.

Във формуляра НЕ СЕ попълват № на Претенцията и № на полицата. Също така е отбелязано, че официална кореспонденция се получава чрез застрахователния брокер – КЗЦ „Булстар“ /което е маркирано/. Посочете Вашите имена, ЕГН, адрес и телефон за контакт. Посочете дата, вид  и кратка информация за събитието. Освен попълване на банковата сметка за изплащане на обезщетения във формуляра трябва да се приложи документ от банката за банковата сметка, по която да бъде изплатена сумата. Задължително изискване е попълването на датата на подаване на Претенцията, както и положен личния Ви подпис.

Към попълнения формуляр се прилагат документите, изброени по-долу.

Не се изпращат копия на:  членска карта, лична карта, сертификат и други.

Приложете към попълнения формуляр следните документи, които са приложими за Вашият случай.

 

БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ, НАЛОЖЕНО СЛЕД  ДИАГНОСТИЦИРАНЕ С COVID19

1.Попълнена Претенция.

2.Удостоверение за редовно членство към датата на подаване на претенцията, издадено от Регионалната Колегия на БАПЗГ по месторабота (по Образец), подписано и подпечатано от Регионалния председател – прилага се към всяка  претенция.

3.Епикриза от лечебно заведение, в което е проведено болнично лечение.

4.Протокол от изследване за положителен PCR тест за COVID-19.

5.Болничен лист, издаден от лечебно заведение, в което е проведено болнично лечение и са описани броя на дни при болничен режим.

6.Документ от банката за банковата сметка, по която да бъде изплатена сумата.

 

ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА КРИТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ     НОВООБРАЗОВАНИЯ /ТУМОРИ/

1.Попълнена Претенция.

2.Удостоверение за редовно членство към датата на подаване на претенцията, издадено от Регионалната Колегия на БАПЗГ по месторабота (по Образец), подписано и подпечатано от Регионалния председател – прилага се към всяка  претенция.

3.Епикриза от лечебно заведение, в което е проведено болнично лечение.

4.Хистологичен реултат за диагностициране на злокачественото заболяване.

5.Решение на Онкологична Комисия.

6.Болничен лист, издаден от лечебно заведение, в което е проведено болнично лечение и са описани броя на дни при болничен режим.

7.Документ от банката за банковата сметка, по която да бъде изплатена сумата.

В случай, че през последната една година, преди поставянето на диагноза „злокачествено новообразувание – карцином на млечната жлеза” или „карцином на шийката на матката” са направени всички профилактични прегледи свързани с откриване и лечение на заболяването се изплащат допълнително 100 лева. Документиране на профилактичните прегледи.

 

ПРИ ФРАКТУРА НА КОСТ

1.Попълнена Претенция.

2.Удостоверение за редовно членство към датата на подаване на претенцията, издадено от Регионалната Колегия на БАПЗГ по месторабота (по Образец), подписано и подпечатано от Регионалния председател – прилага се към всяка  претенция.

3.Саморъчно написана декларация с описание на събитието. (Когато счупването е настъпило при пътно транспортно произшествие (ПТП), се представя и протокола от ПТП).

4.Копие от разчитането на рентгеновата снимка.

 1. Копие на мед. документ от първичния преглед и евентуално от последващ преглед.

6.Епикриза от лечебно заведение при настаняване за оказване на спешна помощ и провеждане на болнично лечение. (Ако има епикриза – не се прилагат документите по т.4 и т.5).

7.Болничен лист

8.Документ от банката за банковата сметка, по която да бъде изплатена сумата.

ПРИ БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ

1.Попълнена Претенция.

2.Удостоверение за редовно членство към датата на подаване на претенцията, издадено от Регионалната Колегия на БАПЗГ по месторабота (по Образец), подписано и подпечатано от Регионалния председател – прилага се към всяка  претенция.

3.Епикриза от лечебно заведение, в което е проведено болнично лечение.

4.Болничен лист, издаден от лечебно заведение, в което е проведено болнично лечение.

5.Документ от банката за банковата сметка, по която да бъде изплатена сумата.

 

При мозъчен удар /инсулт/ обезщетение се получава само след представяне на потвърдена диагноза от неврологична клиника или специалист невролог, направена най-рано след 3 месеца /12 седмици/ от настъпване на инсулта.

Диагнозата „остър инфаркт на миокарда“ трябва да бъде доказана с коронарография.

Други документи при поискване от застрахователя.

 

ПРИ СМЪРТ ОТ ЗЛОПОЛУКА ИЛИ ПТП НА ЧЛЕНОВЕ НА БАПЗГ ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА.

1.Попълнена Претенция от един от наследниците.

2.Удостоверение за редовно членство до датата на настъпване на смъртта от злополуката или ПТП, издадено от Регионалната Колегия на БАПЗГ по месторабота (по Образец), подписано и подпечатано от Регионалния председател.

3.Удостоверение за наследници.

4.Съобщение за смърт.

5.Препис извлечение на акта за смърт.

6.Протокол от ПТП.

7.Епикриза от лечебно заведение, ако е проведено лечение.

8.Болничен лист, издаден от лечебно заведение, ако е проведено болнично лечение с включен и деня на смъртта.

9.Документи от банката за банковите сметки на наследниците включени в Удостоверението за наследници, по които да бъде изплатена сумата.

 

ПОДАВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:

Претенциите за обезщетения на членовете на БАПЗГ от цялата страна се подават единствено на:

Главен секретар на БАЗПГ – г-жа Дафинка Коцева

Адрес: гр.София 1680, ул. „Казбек“ №62

тел.: 02/915 69 13

gsm: +359886047431

email: us_bapzg@abv.bg

 

Необходимите документи следва да се подадат до 15 дни от изписването от болницата за случаите на хоспитализация или до 15дни от получаването на хистологията за диагностицираното заболяване и решението на Онкологична Комисия.

Претенции за обезщетения се приемат не по-късно от 6 /шест/ месеца след датата на настъпването на събитието, за което се отнася претенцията!

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ:

Застрахователят е в риск, когато изброените заболявания са диагностицирани за първи път в срока на застраховката. Сумата се изплаща веднъж  независимо от броя на диагнозите.

 1. Заразяване по време на работа” със СПИН/HIV или ВИРУСЕН ХЕПАТИТ.
 2. Диагностициране на критично заболяване:

Застрахователят се задължава да изплати обезщетение на застрахованото лице при доказано окончателно диагностицирано злокачествено заболяване или мозъчен удар (инсулт), диагностицирано и настъпило за първи път в срока на застрахователния договор и определено като покрит риск, както следва:

 • Злокачествени тумори – Наличие на хистологично определими злокачествени новообразувания, характеризиращи се с неконтролируем растеж на клетките (хистопатологично) с инфилтриране на тъкани и на околните лимфни жлези, с тенденция към метастаза. Покритието включва левкемия, злокачествени новообразувания на лимфната система, като например Болест на Хочкин и напреднали стадии на злокачествена меланома. Застрахователят не предоставя застрахователно покритие за диагностицирани доброкачествени тумори, кожни тумори, включително основна клетъчна карцинома, люспеста клетъчна карцинома и злокачествена меланома стадии IA (T1a, 1b, 1c), неразсейващи се новобразувания в много ранен стадии (т. нар. Ракin situ), всякаква цервикална интраепителна неоплазма (ЦИН) стадии, доброкачествени възли на млечната жлеза. Право на изплащане на застрахователно обезщетение имат застрахованите лица с потвърдена диагноза „злокачествено новообразувание” от специализирана клиника или медицински специалист, хистологични становища и класификация на заболяванията съгласно Международната класификация на туморите (МКТ), както и решение на Обща онкологична клинична комисия. Застрахователят е в риск, когато изброените заболявания са диагностицирани за първи път в срока на застраховката.
 • Мозъчен удар (инсулт) – Всеки цереброваскуларен инцидент, който предизвиква постоянни неврологични усложнения, продължаващи повече от 24 часа и включващи инфаркт на мозъчната тъкан, кръвоизлив и емболия от извън черепен източник. Диагнозата трябва да се потвърди чрез типични клинични симптоми и чрез компютърна томография или ядрено-магнитен резонанс на мозъка. Трябва да се получи доказателство за неврологичен дефицит за поне 3 месеца. Не се предоставя застрахователно събитие за: Транзитни исхемични атаки (TIA); Травматични наранявания на мозъка; Неврологични симптоми, дължащи се на мигрена; Лакунарни удари с неврологичен дефицит. Правото на обезщетение произтича от потвърдена диагноза от неврологична клиника или специалист невролог, направена най-рано след 3 месеца от настъпване на инсулта.
 • Остър инфаркт на миокарда – загиване (некроза) на част от сърдечния мускул в резултат на недостатъчен приток на кръв до съответната зона, довела до всички посочени по-долу симптоми за остър миокарден инфаркт. Диагнозата трябва да се обоснове с наличието на всеки един от следните критерии и симптоми:
 1. Клинични симптоми (История на типична болка в гръдния кош);
 2. Нововъзникнали характерни изменения на електрокардиограмата с типични промени за инфаркт на миокарда;
 3. Повишаване на типичните за инфаркт ензими – тропонин и други биохимични маркери. Диагнозата остра миокардна некроза изисква значителна промяна в стойностите на високочувствителния тропонин при серийно изследване.
 4. Диагнозата инфаркт на миокарда трябва да бъде доказана с коронарография;

Не се предоставя застрахователно покритие за:

– Не-ST-сегментно разрастване на инфаркта на миокарда (NSTEMI) само с повишение на Тропонин I или T;

– Други остри коронарни симптоми;

-Тих инфаркт на миокарда;

 

Обезщетение се изплаща, когато изброените заболявания са диагностицирани за първи път в срока на застраховката. Сумата се изплаща веднъж в застрахователната година, независимо от броя на диагнозите.

 

 1. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ

С Решение на Управителния Съвет на БАПЗГ всички редовни членове на БАПЗГ са застраховани със застраховка „Професионална отговорност”.

Всички суми до договорените лимити на обезщетение, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като компенсация за телесно увреждане /вкл. Трайна загуба на работоспособност/ или смърт, причинени на пациент вследствие на небрежност, грешка или пропуски при професионално обслужване, което е предоставено или би трябвало да бъде предоставено от страна на Застрахования. Настоящата застраховка не отменя законовото задължение на лечебните заведения да осигурява застрахователна защита на членовете на БАПЗГ, които работят в тях и влиза в действие след изчерпване на законовите лимити.

Застрахователят ще обезщетява Застрахования и за всички разходи по уреждането на претенции и искове, направени със съгласието на Застрахователя. Уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждане на исковете.

Застраховката е валидна при упражняване на професията на територията на България.

 

При предявяване на иск свързан с професионална отговорност от страна на пациенти незабавно уведомете:

Главен секретар на БАЗПГ – Г-жа Дафинка  Коцева

тел.: /02/ 915 69 13,

gsm: +359886 047 431,

email: us_bapzg@abv.bg

както и Председателя на Вашата Районна Колегия на БАПЗГ.

 

Консултантска  и  правна  помощ  можете  да  получите  от  КЗЦ  Булстар:

Партньор  на  БАПЗГ  по  застрахователните  въпроси.

Тел.:  0700 100 24 (на  цената  на  градски разговор  от  цялата  страна).

Адрес: София, ул. Цар  Асен № 3, тел.: /02/980 80 05

Уебсайт: www.bulstar-ins.com

email: office@bulstar-ins.com

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ „КЗЦ БУЛСТАР“ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БАПЗГ

1.Преференциални цени на застрахователни услуги, както и безплатни специализирани консултации. Тези услуги могат да се ползват от членовете в цялата страна, като доставката на сключените застраховки се извършва чрез куриер.

2.Консултации по застрахователни въпроси за заминаващи на работа в чужбина.

3.Специална тарифа за застраховка Автокаско за членовете на БАПЗГ при определени застрахователи.

4.Консултации  при  застрахователни  щети!

5.Членовете на БАПЗГ могат да ползват преференциални цени при сключване на някои застраховки, както и консултации по специализирани въпроси от  КЗЦ Булстар – партньор на БАПЗГ по застрахователните  въпроси.

тел: 070010024 (на  цената  на  градски  разговор  от  цялата  страна).

За контакт:

Руси Русев : +359888 509394;

Анета Петрова : +359888609397

Адрес: София, ул. Цар Асен № 3,

тел.: /02/980 80 05,

Уебсайт: www.bulstar-ins.com

email: office@bulstar-ins.com