86 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ СЕ ВКЛЮЧИХА ВЪВ ВТОРИЯ ОНЛАЙН КУРС, ПОСВЕТЕН НА КИСЛОРОДОТЕРАПИЯТА

86 специалисти по здравни грижи от цялата страна взеха участие във втория виртуален интерактивен курс на тема “Кислородотерапия в границите на компетентност на професионалистите по здравни грижи“, който се проведе на 15 април 2022 г. Първото обучение се състоя на 25 март 2022 г. Лектор отново беше проф. д-р Олег Хинков, д.м. – един от водещите анестезиолози у нас.

В презентацията си проф. Хинков се спря на общите положения в кислородотерапията, запозна курсистите с понятията нормооксия, хипероксия и хипоксемия и начините за увеличаване на транспортираното от еритроцитите количество кислород. Той изтъкна, че кислородотерапията, както и всяка друга терапия, се прилага по индикации и по лекарско назначение. Заради необходимостта от незабавни действия медицинската сестра може да започне кислородотерапия при нуждаещ се от спешна медицинска помощ пациент и без лекарско назначение, но спирането на терапията задължително става по лекарско назначение. Мониторингът на кислородотерапията се осъществява с измерването на сърдечната честота, артериалното налягане и артериалната сатурация. „Измерва се кислородът в артериалната кръв, а не дишането“, уточни лекторът.

„При остра дихателна недостатъчност обдишването с най-високи нива на FiO2 (100%) не предизвиква депресия на дишането, както е при някои форми на хронична дихателна недостатъчност. В този смисъл обдишването с FiO2 100% е животоспасяващо“, обясни специалистът.

Проф. Хинков се спря на рисковете при осъществяване на кислородотерапия  – вътреболнични нозокомиални инфекции, риск от пожар, ретинопатия при недоносени бебета, депресия на дишането (при пациенти с ХОББ с продължителна  хиперкапнея), белодробни ателектази (при пациенти в анестезия), белодробна токсичност (при продължителна кислородотерапия с FiO2 100%).

Лекторът запозна курсистите с предимствата, недостатъците и правилното използване на различните системи за подаване на кислород: назална канюла, лицева маска, система без обратно дишане, лицева маска + маска на Venturi, високодебитна кислородотерапия чрез назална канюла. Той изтъкна, че при използването на лицеви маски дозирането на кислород и овлажняването на газовата смес за изключително важни. „Не трябва да се подава кислород с дебит под 5 литра на минута, а препоръчителният дебит е 6-8 литра кислород в минута“, уточни д-р Хинков.

При използването на система без обратно дишане не трябва да се допуска изпразване на балона, а минималният поток на кислород трябва да бъде 10 литра в минута. „При тази система се получава по-висока концентрация на кислорода във вдишваната газова смес – до 80%“, обясни лекторът.

При високодебитната кислородотерапия чрез назална канюла количеството кислород, който се подава е между 16 и 60 литра в минута. Овлажняването и затоплянето на въздушната смес, която се подава на пациента, са важни елементи, които не бива да се забравят.

Проф. Хинков се спря подробно на системите за овлажняване на газовата смес – бълбукащ овлажнител и небулайзер.

Участниците в обучението ще получат определен брой кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.

 


Проф. Олег Хинков е завършил Медицинска академия в София през 1973 г. Започва работа като ординатор-анестезиолог в Районната болница в гр. Дупница. В периода 1978 г. – 1992 г. е  последователно асистент, старши асистент и главен асистент в Катедрата по анестезиология и интензивно лечение към Медицински университет – София. От 1996 г. е професор към същата катедра.

От 1992 г. до 2002 г. проф. Хинков е началник на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛ “Александровска”. Бил е зам.-министър на здравеопазването, както и експерт на НЗОК.