161 ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СЕ ВКЛЮЧИХА В БЕЗПЛАТНИЯ ВИРТУАЛЕН ИНТЕРАКТИВЕН КУРС “ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”

161 професионалисти по здравни грижи от цялата страна се включиха в безплатния виртуален интерактивен курс “Добри практики в здравните грижи”, който се проведе на 12 май 2022 г., когато отбелязахме Международния ден на сестринството. Обучението беше организирано от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи съвместно с Регионална колегия на БАПЗГ – Варна.

Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева поздрави участниците в обучението с празника като им пожела здраве, вдъхновение и още повече усилия за надграждането на нови знания, които водят до добри практики в ежедневната работа.

Основен лектор беше проф. Силвия Борисова, д.оз.н. – ръководител на Катедра „Здравни грижи“ в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна и член на Националния съвет по качество на БАПЗГ. Тя поднесе поздравление от ръководството на университета.

В презентацията си проф. Борисова се спря на основните изисквания за добри практики в направление “Здравни грижи”. “Освен добрата професионална подготовка, която е стъпила на научна основа и на натрупания опит, изключително важна е добрата координация на всички участници в екипа”, изтъкна проф. Борисова. Добрата сестринска практика трябва да е стъпила и на строго специфичните указания, препоръки и насоки в организиране на здравните грижи.

За да се осигурят качествени здравни грижи освен добра материално-техническата база са нужни достатъчен брой специалисти и стандарти за качество, които са въведени в практиката. “Обменът на полезна информация за добри практики между отделните лечебни заведения и отделните страни е изключително важен, за да получат широко разпространение и да мотивират медицинските специалисти да усъвършенстват работата си като прилагат вече утвърдени добри практики или въвеждат нови”, изтъкна проф. Борисова. Тя допълни, че от изключително значение е и ефективното общуване с пациента, което става на вербално и невербално ниво. Болният оценява високо проявеното отношение към неговия проблем и психологическата подкрепа, която получава. Медицинските специалисти трябва да упражняват професията си по съвет,  да оправдават предоставеното им доверие и да спазват правилата, залегнали в Кодекса за професионална етика. Дейностите трябва да се осъществяват на базата на научните доказателства в медицината и Правилата за добра здравна грижа при зачитане на достойнството и правата на пациента. Изключително важно е да се отчитат индивидуалните различия, способности и нужди на всеки пациент. Прилагането на терапевтични принципи за насърчаване на болните също е част от добрите практики. Ръководителите по здравни грижи делегират задачи според нивото на компетенция и квалификация на участниците в екипа.

Прилагането на конкретни практики представиха професионалисти по здравни грижи от УМБАЛ “Св. Марина” – Варна и СБАГАЛ “Проф. д-р Димитър Стаматов”- Варна.

Темата “Добра сестринска практика при пациенти след бъбречна трансплантация” представи медицинска сестра Ралица Иванова, която е координатор по бъбречни трансплантации в УМБАЛ “Св. Марина”. Тя изтъкна, че всяка година се увеличава броят на хората у нас, които се нуждаят от присаждане на бъбрек. Сред тях често са дългогодишни хипертоници, диабетици, хора с напреднала хронична бъбречна недостатъчност, пациенти, които са провеждали дълги години заместително хемодиализно лечение и др.

Личен опит, преодолените трудности и прилагането на добри практики сподели  Дарина Николова –  акушерка със самостоятелна практика в извънболничната помощ.

Презентации по темата представиха Детелина Янчева – старша медицинска сестра от Интензивния сектор към Интензивно отделение на Първа детска клиника в УМБАЛ “Св. Марина”,  Мария Георгиева –  старша медицинска сестра от Неинвазивното отделение в Кардиологична клиника УМБАЛ “Св. Марина”, Светлана Радева – главна акушерка на СБАГАЛ “Проф. д-р Димитър Стаматов”- Варна.

Участвалите в курса медицински специалисти ще получат определен брой кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.

По желание на изпълнителния директор на УМБАЛ “Света Марина” проф. д-р Силва Андонова-Атанасова, д.м.н., и с нейното съдействие видеозапис на проведения интерактивен курс ще бъде качен в онлайн платформата на болницата, което ще даде възможност на всички желаещи медицински специалисти да се запознаят с представените по време на обучението презентации и дискусията по тях.

 


Проф. Силвия Борисова, д.оз.н., е ръководител на Катедра „Здравни грижи“ в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна и член на Националния съвет по качество на БАПЗГ. Нейните основни професионални и научни интереси са в областта на здравните грижи и клиничното сестринство. Преминала над 30 специализирани и професионално ориентирани курсове и семинари у нас, част от които, организирани от международни институции (Европейски социален фонд, Фонда за народонаселението ООН, УНИЦЕФ).

Проф. Силвия Борисова е завършила профилни специализации в Сърбия и Франция. Участвала е в реализацията на 9 изследователски и образователни проекта, осъществени у нас и финансирани от международни институции (Световна банка, Европейски социален фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Американски Червен кръст, Програма “Матра” на правителството на Кралство Нидерландия).