135 ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ СЕ ВКЛЮЧИХА В БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРАКТИВЕН СЕМИНАР НА ТЕМА “ОТРАЖЕНИЕ НА ПАНДЕМИЯТА ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”

135 професионалисти по здравни грижи от цялата страна се включиха в безплатния интерактивен семинар “Отражение на пандемията върху общественото здраве”, организиран от БАПЗГ в сътрудничество с Факултета “Обществено здраве и здравни грижи” при Русенския университет “Ангел Кънчев”. Продължаващото обучение се проведе на 9 юли 2022 г. от 10:00 до 13:00 часа през платформата Google Meet.

Лектори на обучителния курс бяха доц. д-р Ангел Кунчев, дм, главен държавен здравен инспектор на Република България и проф. д-р Никола Събев, дмн, декан на Факултета “Обществено здраве и здравни грижи” при РУ “Ангел Кънчев”.

Съществуващите до момента концепции за здраве (Биомедицинска, Екологична, Психосоциална и Холистична), които взаимно се допълват,  представи проф. Събев в презентацията си посветена на общественото здраве. Той подчерта, че от съвременна гледна точка здравето представлява пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само отсъствие на болест, както се е смятало преди век. Новата философия на здравето включва много аспекти: здравето е основно човешко право; то е същност на продуктивния живот, а не резултат от нарастващи разходи за медицина; здравето зависи от всички обществени сектори и е неизменна част от развитието на обществото; здравето включва отговорностите на индивида, държавата и международната общност; здравето и негового поддържане представлява главна социална инвестциция и цел.

Проф. Никола Събев изтъкна, че индивидуалното биологично здраве и общественото здраве също са взаимосвързани и многоаспектни и се намират в постоянно динамично равновесие на взаимоотношения, формирайки цикъл на социално-здравни явления. Тези явления се обединяват в пет основни групи: здравен статус на населението, здравни потребности, здравно съзнание, здравни дейности и здравни отношения.

“За да се направи пълноценен анализ на общественото здраве е необходимо да се направи анализ,стъпвайки на три дисциплини – “Биомедицина”, “Клинична медицина” и “Социомедицина. Биологичното, индивидуалното и общественото здраве са имат интегративно взаимодействие помежду си”, изтъкна проф. Събев. Той се спря на основните причини за влошаване на здравето на хората в световен мащаб – поява на нови инфекциозни заболявания, увеличаване на броя на хората с неинфекциозни заболявания (сърдечно-съдови заболявания, хипертония, нарастване на потреблението на тютюневи изделия, психоактивни вещества и алкохол, обездвижване, увеличаване на травмите и др.).

Проф. Събев представи текущата демографска статистика за България за 2021 г., която показва, че населението на страната за една година е намаляло с 11% (или 77 611 души). Цифрите показват, че в рамките на миналата година регистрираните живородени деца са били 58 678 срещу 148 955 починали хора. В сравнение с предходната година броят на децата е намалял с 488, а броят на починалите се е увеличил с 24 260. Специалистът обобщи, че негативната тенденция на отрицателен прираст продължава. От 3,4 на 1000 души население положителен прираст на населението през 1980 г., отрицателните стойности на прираста растат с годините, за да достигнат минус 13, 2  на 1000 души население през 2021 г. Средната възраст на населението у нас (44 г.) е съотносима към средната възраст на населението в ЕС (43,1 г.) Прогнозни оценки обаче предвиждат, че през 2050 г. средната възраст в България ще стане 50 г. срещу средна вазраст 47 г. в страните от ЕС.

“За 20 години коефициентът на демографско заместване се е променил значително. Ако през 2001 г. на 100 души на възраст 60-64 години са се падали 124 лица на възраст 15-19 години, то през 2021 г. това съотношение вече е 100 към 67”, изтъкна проф. Никола Събев. Той допълни, че недостигът на кадри от своя страна води до преумора на персонала, снижаване на качеството на работа и генериране на здравословни проблеми. Тови проблем има своето негативно отражение и върху развитието на икономиката, която се развива с ниски темпове на Брутния вътрешен продукт (БВП).

Доц. Ангел Кунчев представи темата “Имунизациите в условия на COVID-19”. Той припомни Препоръката на Съвета на ЕС от 2018 г. към държавите членки за преодоляване на антиваксърските настроения и необходимостта от засилване на сътрудничеството в борбата срещу болести, предотвратими чрез ваксинация. В документа е изтъкнато, че ваксинацията е една от най-силните и икономически целесъобразни мерки в областта на общественото здравеопазване, разбаротени през XX век и остава основен инстумент за първична профилактика на заразни заболявания.

“На лансирането на невярна информация в социалните мрежи и медиите трябва да се противостои с предоставяне на адекватна информация и подобряване на диалога с гражданите”, изтъкна доц. Кунчев. Той обаче отбеляза, че у нас националната информационна кампания за ползите от ваксините срещу коронавиреса е закъсняла значително. “Във връзка с друга препоръка на Съвета на ЕС – осигуряване на продължаващо обучение за ползите от ваксините и тяхното прилагане – настоящото обучени е е изключително важно”, изтъкна главният държавен здравен инспектор. По отношение на ваксинационното покритие той добави, че то е важно, както в национален план, така и сред работещите в системата на здравеопазването, които трябва да бъдат максимално защитени, за да могат да продължат да извършват дейностите си или ако се заразят, преболедуването да премине леко и без усложнения.

Относно повишаването на ваксинационното покритие доц. Кунчев отбеляза необходимостта от добра колаборация между работещите в здравеопазването, медицинската научна сфера, образованието, социалните партньори, институциите  и медиите. Той представи разширяването на обхвата на имунизациите срещу различни инфекциозни болести от 2010 г. до 2019 г. чрез националните имунизационни календари и усъвършенстването на ваксините, много от които са станали поливалентни. Само за една година обаче, заради избухването на пандемията от COVID-19, през 2020 г.  имунизациите срещу дифтерия, тетанус и коклюш (ДТК) в световен мащаб са спаднали от 86% през 2019 г. на 83% през 2020 г. През първата пандемична година 23 милиона деца не са получили основните имунизации през първата година от живота си; броят на децата с незавършени имунизации е нараснал с 3,4 млн., 1,6 млн. момичета не са получили пълна ваксинация срещу папилома вируса (HPV), който причинява рак на матката.

Доц. Кунчев направи обобщение на постигнатия имунизационен обхват през 2020 г.:

  • Ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В се прилага с 192 държави, имунизационният обхват с трета доза е 70%;
  •  Ваксина срещу хепатит тип В се прилага с 190 държави, имунизационният обхват с трета доза е 83%;
  • Ваксина срещу морбили се прилага с 190 държави, имунизационният обхват с втора доза е 70%;
  • Ваксина срещу пневмококови инфекции се прилага с 151 държави, имунизационният обхват с трета доза е 49%;
  • Ваксина срещу полиомиелит –  имунизационен обхват с трета доза 83%;
  • Ваксина срещу рубеола се прилага с 173 държави, имунизационният обхват с трета доза е 70%;
  • Ваксина срещу ротавирусни инфекции се прилага с 114 държави, имунизационният обхват е 46%.

 

Доц. Кунчев изтъкна предупреждението на СЗО относно прекъсването на рутинните имунизации и риска от вторични здравни кризи, например взривове от морбили, а в дългосрочен план – до увеличаване на риска от хронични заболявания като хепатоцелуларен карцином, вследствие на вируса на хепапит В.

Главният държавен здравен инспектор представи таблица със Задължителния имунизационен календар, от която се вижда намаляването на ваксинационното покритие у нас от 2020 г. насам. За постигане на добър колективен имунинет ваксиналното покритие трябва да бъде над 95%. Когато ваксиналното покритие е между 90% и 95% свети предупредителен жълт светофар, а когато падне под 90% – опасността е в червената зона.

През 2019 г.  в червената зона е била само имунизацията срещу пневмококови инфекции (89,60%). През 2020 г. в червената зона са били имунизациите срещу морбили, паротит и рубеола на 13-месечна възраст (88,30%) и срещу морбили, паротит и рубеола на 12-годишна възраст (84,50%) През 2021 г.  в червената зона са били ваксинациите срещу 10 ваксинопредотвратими заболавяния, само ваксинацията срещу туберкулоза е била в зелената зона (96,70%).

Доц. Кунчев се спря и на причините на снижаване на имунизационния обхват – освен корованирусната пандемия, негативно влияние имат миграцията; големият брой здравнонеосигурени, които нямат личен лекар, затова не водят децата си за имунизации, въпреки, че държавата ги покрива финансово; отлагането на ваксинацията за неопределен период от време; нередовни доставки на ваксини и др. Сред негативните причини са също страхът, фалшивите новини, негативните нагласи към ваксините, незаинтересоваността на някои родители, незаинтересоваността и претовареността на медицинските специалисти.

Доц. Кунчев отдели внимание и на препоръчителните имунизации и на имунизациите в условия на бежанска криза.

Главният държавен инспектор припомни и приоритетите на СЗО от 2019 г., сред които са замърсяването на въздуха и климатичните промени; нестабилните условия на живот заради икономическо забавяне; лошата първична медицинска помощ, антибиотичната резистентност, социално-значимите неинфекциозни заболявания, опасните инфекции като ебола, денга, ХИВ и др.

Доц. Ангел Кунчев изтъкна и значението на ваксинопрофилактиката и спазването на други мерки за предотвратяване на рисковете. Той се позова на анкета, според която 72,4% от родителите редовно имунизират децата си, 22,5%  ваксинират децата си като пропускат някои ваксини от Имунизационния календар, а 5,1% не ги ваксинират.

Главният държавен здравен инспектор  предупреди, че България е в началото па петата вълна от COVID-19 и препоръча спазването на противоепидемичните мерки – ваксинация, поставяне на бустерни дози за хората в риск, носене на защитни маски, избягване на места с много хора, дезинфекция. Той изтъкна, че последните 2 години са показали някои слабости в организацията на здравеопазването и комуникацията, както и огромния дефицит на медицински кадри – неща, които би трябвало да се коригират. Той отчете като грешка отнемането на възможността на общопрактикуващите лекари да извършват диагностика за COVID-19 чрез бързи тестове и насочване за PCR изследване.

Участниците в обучението благодариха на лекторите за полезната и интересно поднесена информация. Те ще получат определен брой кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.