121 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ ВЪВ ВИРТУАЛЕН ИНТЕРАКТИВЕН КУРС, ПОСВЕТЕН НА КИСЛОРОДОТЕРАПИЯТА

121 специалисти по здравни грижи от цялата страна взеха участие във виртуален интерактивен курс на тема “Кислородотерапия в границите на компетентност на професионалистите по здравни грижи“. Онлайн обучението се състоя на 25 март 2022 г. с лектор проф. д-р Олег Хинков, д.м. – един от водещите анестезиолози у нас.

В презентацията си проф. Хинков се спря на общите положения в кислородотерапията – цел; понятията нормооксия, хипероксия и хипоксемия; начините за увеличаване на транспортираното от еритроцитите количество кислород.

„Кислородотерапията, както и всяка друга терапия, се прилага по индикации и по назначение“, изтъкна проф. Хинков. Той допълни, че медицинската сестра може и без лекарско назначение да започне кислородотерапия при даден пациент, но спирането на тази терапия трябва да стане по лекарско назначение.  Мониторингът на кислородотерапията се осъществява с измерването на сърдечната честота, артериалното налягане и артериалната сатурация, т.е. измерва се кислородът в артериалната кръв, а не дишането.

„При остра дихателна недостатъчност обдишването с най-високи нива на FiO2 (100%) не предизвиква депресия на дишането, както е при някои форми на хронична дихателна недостатъчност. В този смисъл обдишването с FiO2 100% е животоспасяващо“, обясни специалистът.

Проф. Хинков се спря и на някои рискове при осъществяване на кислородотерапия  – вътреболнични нозокомиални инфекции, риск от пожар, ретинопатия при недоносени бебета, депресия на дишането – при пациенти с ХОББ с продължителна  хиперкапнея, белодробни ателектази – при пациенти в анестезия, белодробна токсичност – при продължителна кислородотерапия с FiO2 100%.

Лекторът запозна курсистите с предимствата, недостатъците и правилното използване на различните системи за подаване на кислород: назална канюла, лицева маска, система без обратно дишане, лицева маска + маска на Venturi, високодебитна кислородотерапия чрез назална канюла.

„При използването на лицеви маски дозирането на кислород и овлажняването на газовата смес за изключително важни“, обясни проф. Хинков. Той уточни, че не трябва да се подава кислород с дебит под 5 литра на минута, а препоръчителният дебит е 6-8 литра кислород в минута.

При използване на система без обратно дишане трябва да не се допуска изпразване на балона, а минималният поток на кислорода трябва да е 10 литра в минута. „При тази система се получава по-висока концентрация на кислорода във вдишваната газова смес – до 80%“, обясни лекторът.

При високодебитната кислородотерапия чрез назална канюла количеството кислород, който се подава е между 16 и 60 литра в минута. Овлажняването и затоплянето на въздушната смес, която се подава на пациента, са важни елементи, които не бива да се забравят.

Проф. Хинков се спря подробно на системите за овлажняване на газовата смес – бълбукащ овлажнител и небулайзер.

Участниците в обучението ще получат определен брой кредитни точки по Единната кредитна система за продължаващо обучение на БАПЗГ.


Проф. Олег Хинков е завършил Медицинска академия в София през 1973 г. Започва работа като ординатор-анестезиолог в Районната болница в гр. Дупница. От 1978 г. до 1992 г. е асистент, старши асистент, главен асистент в Катедрата по анестезиология и интензивно лечение към Медицински университет – София. От 1996 г. той е професор към същата катедра. От 1992 г. до 2002 г. проф. Хинков е началник на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛ “Александровска”. Бил е зам.-министър на здравеопазването, както и експерт на НЗОК.