112 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИЯ БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРАКТИВЕН КУРС НА ТЕМА “НАШИТЕ ТРУДОВИ ПРАВА”

112 специалисти по здравни грижи от цялата страна взеха участие във втория безплатен интерактивен курс на тема “Нашите трудови права”, организиран от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и Синдиката на българските медицински специалисти (СБМС).  Онлайн обучението се проведе от  14:00 до 18:00 часа на 8 октомври 2022 г., събота, под формата на дискусия през платформата Google Meet.

Лектори на обучението бяха Мая Илиева – председател на Управителния съвет на СБМС и медицинска сестра с дългогодишен опит в лечебни структури за реанимация и интензивни грижи, Божена Гецова – медицинска сестра, председател на структурата на СБМС “Детско и училищно здравеопазване” в Свищов, адвокат Николина Чакърова – експерт по трудово право с огромен опит. В обучението активно участие взе и Веселина Ганчева – председател на Контролния съвет на СБМС и председател на Националната конфедерация на труда.

Основните акценти в обучението бяха правото на медицинските специалисти да получават средства от работодателите си за Социално-битово и културно обслужване (СБКО), възможностите за участие в ефективна стачка на работещите в Детско и училищно здравеопазване, контролните функции на синдикалните организации.

Адвокат Николина Чакърова запозна медицинските специалисти с нормативната уредба за Социално-битово и културно обслужване, залегнала в глава 14 от Кодекса на труда (КТ). Тя посочи различни форми на СБКО като безплатно транспортно обслужване от местоживеенето до местоработата; осигуряване на работно и униформено облекло; организирано хранене, съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд; ползване на бази за дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура, спорт и туризъм; осигуряване на бази за културни занимания, клубове, библиотеки; подпомагане на младите и новопостъпилите работници и служители; задоволяване на социално-битови и културни потребности и др. Стана ясно, че социално-битовото и културното обслужване на работещите се финансира със средства от работодателя и от други източници (държавата, общините, дарители и др.).

Адвокат Чакърова подчерта, че средствата за СБКО не са елемент от трудовото възнаграждение на работещите и не подлежат на регулиране от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Тя уточни, че начинът на използуването на средствата за СБКО се определя с решение на Общото събрание на работещите и работодателят не може еднолично да се разпорежда с тези средства и да ги използва за други цели. Адвокат Чакърова се позова на съдебната практика, която показва, че  не са малко работодателите, които по свое усмотрение добавят суми към месечните възнаграждения на някои служители – обикновено близки до тях лица. “В случаи на подобни нарушения трябва да се сезира Инспекцията по  труда”, изтъкна експертката по трудово право. Тя добави, че много медицински специалисти не познават законовата база, поради което няма как да разберат кога и с какво тя бива нарушавана.

Мая Илиева се позова на проверки на СБМС, които са констатирали, че в много лечебни заведения медицинските специалисти не получават средства за СБКО или пък те се раздават с някои порочни практики – например, когато специалистите получават ваучери за храна, работодателят неправомерно ги лишава от купони за храна, които се полагат заради условията на труд.

 

Участничка в  курса сподели, че в болницата, в която работи, е получила устно обяснение от работодателя по време на среща с представители на синдикални структури, че той може да предоставя средства за СБКО само при възможност. Адвокат Чакърова посъветва при важни за специалистите въпроси да се поставя писмено питане към работодателя с изходящ номер, за да може да се получи писмен отговор в определения от закона срок. Полученият отговор би трябвало да се обсъди на заседание на Общото събрание, което да предприеме съответните действия. При липса на адекватна реакция от страна на работодателя, медицинските специалисти могат да потърсят правата си и по съдебен път.

Участничка в курса сподели, че под натиска на работодателя тя и нейни колеги са се разписали, че е проведено заседание на Общото събрание за това как да се използва фонда за СБКО, но в действителност такова събрание не се е състояло, съответно няма и протокол. Развързването на ръцете на работодателя за използването на определените средства е станало от страх да не изгубят работните си места.

“Не се разписвайте под неверни документи или документи, които не сте прочели”, посъветва Мая Илиева. Тя сподели, че в СБМС са постъпили сигнали за опити на работодатели да премахнат “клас прослужено време” с анекс към трудовия договор и по този начин да ощетят медицинските специалисти. Мая Илиева разказа за случай, при който кмет не е плащал повече от 10 години за “клас прослужено време” на медицинските специалисти, работещи в Детско и училищно здравеопазване (ДУЗ). След проверката на СБМС ощетените специалисти са завели дела и ще получат парите си с лихвите поне за последните три години.

Друга проверка на СБМС показала, че община си е позволила да преразпредели средства, отпуснати от ЕС за медиците на първа линия.

“Не бива да се отказвате доброволно от “клас прослужено време” – такива анекси противоречат на законовата уредба, свързана с професионалния опит”, изтъкна адвокат Чакърова. Тя обясни, че медицинските специалисти, които продължават да работят след пенсионирането си, също имат право на “клас прослужено време” при изчисляване на трудовото им възнаграждение. По-високите суми, които заработват с всеотдаен и отговорен труд, ще се отразят и върху размера на техните пенсии.

“Четете внимателно документите, които ви поднасят и ако нещо не ви е ясно, преди да подпишете даден документ, се обърнете към адвокат”, посъветва курсистите адвокат Чакърова. Тя обърна внимание, че често в документите се споменават само определени членове, без е ясно какво точно съдържат те. Така от безсрочен трудовият договор може да стане срочен. По същия начин може да се промени и длъжностната характеристика и на медицинския специалист да се вменят дейности, които не влизат в професионалните му задължения, произхождащи от длъжността, която заема.

Участничка в обучението попита възможно ли е рентгенов лаборант да работи с допълнителен трудов договор по специалността си като полага до 40 часа извънреден труд при среда с йонизиращо лъчение. Тя сподели, че работодателят е намерил вратичка и е назначил рентгеновия лаборант на друга длъжност, но всъщност той работи по специалността си с риск за своето здраве. “В такива случаи трябва да се извести Инспекцията по  труда, която ще направи проверка”, обясни адвокат Чакърова.

Бяха обсъдени още казуси, свързани с полагането на извънреден труд, произтичащ от недостига на кадри. Има случаи, в които медицински специалисти полагат на месец по 150 часа извънреден труд по втори трудов договор при законово изискване за максимум 150 часа извънреден труд за една календарна година. “Мнозина обясняват, че лишавайки се от почивка и сън, помагат на колегите си. Всъщност тези порочни практики поставят рискове за допускане на грешки от преумора”, изтъкна Мая Илиева. Тя добави, че повишаването на началната работна заплата ще позволи на медицинските специалисти да работят на едно място, да имат време за почивка и да осъществяват по-качествено работата си. За работодателите вдигането на основните заплати не е изгодно, още повече че това ще се отрази и на изплащането на извънредния труд, който се изчислява на базата на трудовото възнаграждение. Достойните заплати обаче ще привлекат млади кадри и ще спасят опитните медицински специалисти от преумората и професионалното прегаряне.

Участници в обучението споделиха, че заради кадровия недостиг са принудени да работят в няколко учебни заведения, което крие риск за децата. Те се вълнуват и кога ще получат обещаното увеличение на трудовите си възнаграждения. Божена Гецова ги посъветва да попитат писмено работодателя си с входящ номер. Ако не получат отговор от него или смятат, че отговорът му е неправомерен да сезират отговорните институции – Инспекцията по труда, Държавната агенция за финансов контрол, Министерството на финансите, Дирекция “Финанси на общините” към Министерството на финансите и др. Божена Гецова изтъкна, че за по-голяма сигурност е добре да изпращат документите до институциите чрез Системата за електронно връчване на документи. Важно е също така да познават добре законовата уредба.

Адвокат Чакърова обясни, че медицинските специалисти имат право да откажат  извънреден труд, когато той превишава нормите, залегнали в законовата уредба. Тя припомни, че със свое решение от 20 юли 2022 г. Министерският съвет увеличи трудовите възнаграждения на медицинския персонал, зает в държавните и общинските детски градини и училища, в детските ясли и яслените групи в детските градини, за да се постигнат минималните нива на заплащане, залегнали в Колективния трудов договор в отрасъл “Здравеопазване”. За целта държавният бюджет беше актуализиран за втори път. Според взетото решение минималното трудово възнаграждение на медицински сестри, акушерки и други медицински специалисти, работещи в ДУЗ, трябва да бъде 1450 лева.

“Общините са длъжни да спазват решенията на Министерския съвет”, подчерта Божена Гецова. Тя сподели и своя личен опит как със свои колеги и подкрепата на СБМС са предприели активни действия и поставяне ребром на въпроси към работодателя и общината, благодарение на което са постигнали по-добри условия на труд и почивка и по-добро заплащане в ДУЗ в град Свищов. Някои от социалните придобивки са договорени в Правилниците за вътрешния трудов ред.  “Така, че обединявайте усилията си без страх”, призова Гецова. Тя призна че е имало напрежение между търсещите правата си медицински специалисти и общината, но постепенно всичко си е дошло на мястото.

Мая Илиева изтъкна, че медицинските специалисти трябва да познават трудовите си права и да се борят за тях, включително и със стачни действия. Тя посочи, че 300 000 медицински сестри в Англия се готвят за стачка. Медицински сестри в Добрич също са в символична стачка от 7 октомври и са готови в случай на незачитане на техните справедливи искания, да преминат към ефективна стачка.

“В социалните мрежи питат “Къде са синдикатите? Защо не ти защитават?” Синдикатите сте Вие, ние само съдействаме помагаме”, изтъкна Веселина Ганчева и подчерта, че е важно медицинските специалисти да бъдат активни, да се борят за правата си, както и да подкрепят свои колеги от други градове чрез силата на социалните мрежи.

Участници в обучението споделиха, че са уморени от непрекъснатата смяна на здравните министри и дългата поредица от избори за народни представители, които пречат да се намерят работещи решения на проблемите в здравеопазването. Някои от тях поставиха конкретни въпроси по казуси, които касаят тяхното трудово ежедневие. Адвокат Николина Чакърова им даде основни насоки и ги увери, че ще им съдейства при нужда.

Бяха зададени въпроси, свързани с Колективния трудов договор в ДУЗ. Стана ясно, че КТД може да се сключи между директора на детското заведение и работещите там, без намесата на кмета, въпреки че той се явява работодател на директорите на детски ясли, градини и училища. Така могат да се договорят по-добри условия на труд, по-големи годишни отпуски и т. н.

Участничка в обучението сподели, че в структурата, в която работи, извънредният труд се изплаща на три месеца. От отговора на адвокат Чакърова  стана ясно, че парите за положения извънреден труд трябва да се изплатят през следващия месец и не е редно това да се отлага за друго време.

Оживена дискусия породи въпрос за промяна в наредба, която дава възможност от началото на 2023 г. в детска ясла да се назначи специалист с педагогическо образование на мястото на медицинска сестра, в случай че няма подадени молби за работа от медицински сестри. Участниците се обединиха около мнението, че тази промяна крие рискове за децата и би трябвало да се разчита на медицинските специалисти, които да се привличат. Беше споменат случай в който от общинска болница не са пуснали медицинска сестра да отиде на работа в ясла, защото няма кой да я замести в отделението, в което работи. Това ултимативно задържане обаче противоречи на закона, изтъкнаха експертите.

Акушерка от малко градче сподели, че е демотивирана да работи, защото заплатата ѝ е със 100 лева повече от минималната работна заплата. В същото време парамедици се подготвят с неголям брой курсове и като получат документ за квалификация на труда си ще получават същата заплата като нея, макар тя да преминала четиригодишно университетско образование.

“За да се привлекат повече млади хора към професиите на медицинската сестра и акушерката са нужни адекватни стартови заплати в размер на 1500 лева”, заяви Мая Илиева. Тя припомни, че СБМС и БАПЗГ са събрали подписи на медицински специалисти с искане за прилагане на параметрите в Колективния трудов договор и очакват да се свика 48-ото Народното събрание, за да могат да я внесат в парламента.

Медицинските специалисти, които се включиха в обучението, благодариха на лекторите за полезната информация. Те ще получат кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.