ЧЕТИРИСТРАННО ПАРТНЬОРСТВО ПРИЗОВАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОНЦЕПЦИЯТА „ЕДНО ЗДРАВЕ“ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ПО-БЕЗОПАСЕН СВЯТ

Неотдавнашни международни извънредни ситуации в областта на здравеопазването като пандемията от COVID-19, епидемии от маймунска шарка и ебола, продължаваща заплаха от епидемии от други зоонозни заболявания, опасения за безопасността на храните, антимикробна резистентност и деградация на екосистемите и изменение на климата – всичко това говори недвусмислено за спешната необходимост от изграждане на устойчиви здравни системи и ускоряване на глобалните действия. Концепцията „Едно здраве“ (2022 – 2026 г.) изглежда е ключов подход за справяне с тези належащи и сложни проблеми, пред които са изправени нашите общества.

На 27 март 2023 г., на първата си годишна среща, лидерите на Четиристранното партньорство, работещи за реализацията на концепцията „Едно здраве“ отправиха Призив за засилени глобални действия, съобщи Световната здравна организация на 27.03.2023 г.

Четиристранното партньорство се стреми съвместно към постигането на цели, които нито един сектор не може да постигне сам, и се състои от четири основни институции: Организацията на ООН за прехрана и земеделие (FAO), Програмата на ООН за околната среда (UNEP), Световната здравна организация (WHO) ) и Световната организация за здравеопазване на животните (OIE).

В Призива е залегнало условието за укрепване на националните политики, стратегии и планове за „Едно здраве“, със свързаните разходи и приоритизиране, както е посочено в Съвместния план за действие на Четиристранното партньорство за Едно здраве (HPA-EH), за насърчаване на по-широки действия в съответните сектори и на всички нива.

Залага се на формирането на междусекторни човешки ресурси за прилагане на концепцията за „Едно здраве“, с умения, потенциал и възможности за навременна и ефективна превенция, откриване и ограничаване на заплахи за общественото здраве и реагиране на тях чрез укрепване на системата за съвместно обучение и повишаване на квалификацията на персонала в областта на човешкото здраве, животните и околната среда.

Подчертава се необходимостта от укрепване и подкрепа на мерките за справяне с първопричините за пандемии и заплахи за общественото здраве, включително целенасочени действия към дейности и места, които са изложени на повишен риск от патогени на зоонозни заболявания, преминаващи видовата бариера между животни и хора.

Сред приоритетите е насърчаването и подобряването на дейностите за изграждане и споделяне на научни и основани на доказателства знания за „Едно здраве“, както и нарастване на обемите на ресурсите и финансовите средства, инвестирани в изпълнението на стратегии и планове за прилагане на концепцията „Едно здраве“,

Изграждането на по-здрава планета изисква спешни действия за стимулиране на критичен политически ангажимент, увеличени инвестиции и многосекторно сътрудничество на всички нива.

Четиристранното партньорство е от основно значение за напредъка и координирането на усилията за постигане на концепцията „Едно здраве“ в съответствие с Плана за действие, публикуван през октомври 2022 г. През тази година предстои да бъде публикувано ръководство за осъществяване на Плана за действие.