УС НА БАПЗГ ПОСТАВИ АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ, КАСАЕЩИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, НА СРЕЩА С МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ

Управителният съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и председателят на съсловната организация г-жа Милка Василева се срещнаха днес, 26.08.2020 г., с министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов и зам.-министъра на здравеопазването г-жа Жени Начева. На срещата, инициирана от министър Ангелов, бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с настоящето и бъдещето на специалистите по здравни грижи и развитието на здравните грижи в България като цяло.
Медицинските сестри у нас са два пъти по-малко, отколкото са нужни на българската здравна система, изтъкна председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева. Тя уточни, че в момента у нас професията „медицинска сестра“ упражняват 23 021 медицински сестри, от които 60% са в работоспособна възраст, около 20% са в предпенсионна възраст и до 2 години им предстои пенсиониране, а останалите 20% са пенсионерки, които продължават да практикуват професията си.
„В момента у нас не достигат около 30 000 медицински сестри и този недостиг ще нараства“, предупреди лидерът на БАПЗГ и се аргументира с факта, че средната възраст на медицинските сестри е 55 години, а броят на кандидат-студентите за тази трудна професия продължава да намалява. Висока средна възраст и недостиг се наблюдава и при другите професии от направление „Здравни грижи“ – акушерки, фелдшери, медицински и рентгенови лаборанти, рехабилитатори, изтъкна още на срещата Милка Василева. Тя допълни, че броят на акушерките у нас е 3 684 на средна възраст 53 години, а лаборантите са 2 795 на средна възраст 51 години. Милка Василева се ангажира да изпрати на министъра по електронен път точна справка с броя на медицинските специалисти от всички професии, касаещи здравните грижи.
Министър Ангелов изтъкна, че иска да разбере точните нужди от медицински кадри за лечебните заведения в страната и заяви, че ще търси възможности за увеличаване на възнагражденията през 2021 г., както на професионалистите по здравни грижи, така и на лекарите.
Милка Василева припомни искането на БАПЗГ стартовата заплата за специалистите по здравни грижи да стане в размер на три минимални работни заплати, което би мотивирало повече млади хора да се насочат към тези хуманни и трудни професии.
„Недостигът на медицински сестри и акушерки расте в световен мащаб. Неслучайно Световната здравна организация обяви 2020 година за Международна година на медицинската сестра и акушерката с акцент върху необходимостта от инвестиции за развитието на тези професии“, изтъкна Милка Василева и даде за пример Великобритания, където държавата прави огромни усилия за да задържи и привлече медицински сестри в лечебните заведения.
„Нужно е да се приеме стратегия за развитието на здравните грижи – нещо, за което настояваме отдавна“, изтъкна г-жа Василева.
„По-висока стартова заплата би мотивирала младите хора да учат за медицински сестри и акушерки“, заяви на срещата проф. Соня Тончева, главен координатор на Експертния съвет по здравни грижи към МЗ, член на УС на БАПЗГ и директор на Филиал Шумен на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.
Министър Ангелов изтъкна, че екипът му обмисля възможности студентите в специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ да могат да работят в лечебни заведения още по време на следването си, според компетенциите, които имат в момента.
„Нека тръгнем с решаването на конкретните проблеми – един от тях е да се направи обективна оценка на труда на медицинските сестри. Това може да стане с въвеждане на точкова система за всяка дейност, осъществявана в рамките на работния ден от дадена медицинска сестра, на базата на която ще се формира месечното ѝ възнаграждение“, каза още здравният министър.
„Нужно да се създаде единна сестринска документация и остойностяване на дейностите, осъществявани от медицинските сестри“, отбеляза Милка Василева.
“Учителските заплати се увеличават, поради което кандидатите за педагогическите специалности растат, в същото време много фелдшери и други медицински специалисти напускат здравната система, търсейки други възможности за препитание“, изтъкна г-н Ниязи Шакир, зам.-председател на БАПЗГ от квотата на фелдшерите. Той изтъкна, своята надежда за намиране на бързи решения предвид факта, че министър Ангелов доскоро беше директор на УМБАЛ „Александровска“ и познава много добре проблемите в системата.
В рамките на срещата министър Ангелов отново потвърди казаното от него преди няколко дни, че ще търси възможности БАПЗГ са стане договорен партньор при обсъждането и приемането на НРД – т.е. представители на Асоциацията да могат да договарят цени и обеми на дейности, свързани със здравните грижи. На срещата беше поставен и въпросът за необходимостта от промени в наредбите, касаещи училищното и детското здравеопазване. Министърът предложи БАПЗГ да сформира работна група, която да дава конкретни предложения за решаване на проблемите на професионалистите по здравни грижи на регулярни срещи с представители на МЗ.
На излизане от срещата председателят на УС на БАПЗГ сподели пред журналисти основните проблеми, дискутирани на срещата и предстоящите оперативни срещи с екипа на МЗ, на които ще се обсъждат и търсят решения на конкретни проблеми. Милка Василева отбеляза, че БАПЗГ ще работи в тясно сътрудничество с представители на Синдиката на медицинските специалисти в здравеопазването.
„Между БАПЗГ и СБМС няма разнобой – ние искаме едни и същи неща, но с различни средства“, изтъкна Милка Василева. Тя припомни, че БАПЗГ е съсловна организация, чийто основен ангажимент е да гарантира за професионалната подготовка на специалистите по здравни грижи и да организира продължаващото им обучение. Въпросите, свързани с трудовите възнаграждения и условията на труд, са синдикален ангажимент.