ТЕМИ В ЧЕТВЪРТИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ЗА 2022 Г.

Излезе от печат четвърти брой на списание “Здравни грижи” за 2022 г. Броят е достъпен и за специалистите по здравни грижи, които имат годишен абонамент за електронното издание на списанието. Те могат да го четат в платформата за дистанционно обучение, която се намира в сайта на БАПЗГ.

В новия брой са включени изследвания и анализи по следните теми:

  • Готовност и съгласие на пациентите за участие в обучението на студенти от специалност „Медицинска сестра“ (Автор: проф. д-р Диана Иванова, дм – Катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация превантивна медицина и обществено здраве“, Медицински факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ )
  • Клинико-лабораторни биомаркери за изследване на костното вещество – съвременни аспекти (Автор: Д-р Деница Транчева, дм, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“)
  • Оценка на социоикономическите фактори на лъчелечението при пациенти с онкологични заболявания (Автори: Калина Катранджиева – УМБАЛ „Света Марина“ – Варна, Онкологичен и лъчетерапевтичен център; доц. Катя Егурузе, д. оз. – Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”– Варна, Факултет по обществено здраве, Катедра “Здравни грижи”)
  • Белодробен тромбемболизъм през послеродов период – роля на специфичните здравни грижи, описание на случай (Автор: Павлина Павлова – старша медицинска сестра в Клиниката по кардиология на УМБАЛ ,,Свети Георги” ЕАД Пловдив)
  • Бъдещите професионалисти по здравни грижи в превенцията за инфаркт на миокарда (Автори: Мила Коева – студентка в специалност „Медицинска сестра”, Катедра „Здравни грижи” към Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора; Тeодора Тодорова – Катедра „Здравни грижи” към Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора )
  • Медицинската сестра – поглед в миналото, анализ на настоящето и предизвикателства в бъдещето (Автори: Соня Сальохлева, Катедра „Здравни грижи”, Медицински факултет Тракийски университет – Стара Загора; Теодора Тодорова – преподавател в Катедра „Здравни грижи” към Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора)
  • Специфика на здравните грижи в условия на COVID пандемия (Автори: Сейнур Мюмюн – главна медицинска сестра на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали; С. Каракашева, С. Димитрова, Х.  Сефетин, М. Колева – МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали)

Списание “Здравни грижи” е включено в Националния референтен списък на съвременните научни български издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН. Всички, които имат годишен абонамент за списанието (печатното издание или уеб варианта) ще получат по 15 кредитни точки според Единната кредитна система за продължаващо обучение на БАПЗГ.

Резюметата на статиите в броя можете да видите ТУК