ТЕМИ В ТРЕТИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ЗА 2023 Г.

В началото на октомври 2023 г. излезе от печат трети брой на списание “Здравни грижи“. Броят е достъпен и за специалистите по здравни грижи, които имат годишен абонамент за електронното издание на списанието. Те могат да го четат в платформата за дистанционно обучение, която се намира в сайта на БАПЗГ.

В новия брой са включени изследвания и анализи по следните теми:

  • Проявата на панически атаки – осъзнаване или неглижиране на проблема (Автори: Марияна Пилаева, М. ДимитроваФакултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, Медицински университет – София);
  • Холистичен подход и интегрирана сестринска грижа при пациенти със сърдечна недостатъчност (Автори: Ст. мед. сестра Мария Георгиева, д. оз. – УМБАЛ “Св. Марина” – Варна, М. Нанкова и С. Борисова – Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов” – Варна, Й. Йотов – Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов” – Варна и УМБАЛ “Св. Марина” – Варна);
  • Управление на риска от нозокомиални инфекции в интензивната терапия (Автори: Ас. Димитрина Миликина и А. Димитрова – Катедра „Здравни грижи при ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ на Медицински университет – София);
  • Мотивация на студентите от специалност „Медицинска сестра“ за работа в инфекциозно отделение (Автор: Ас. Татяна Славкова, д. м. – Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца на Медицински университет – София);
  • Нагласи за ваксинация с ваксина срещу COVID-19 сред студенти от специалност „Медицинска сестра“ (Автор: Гл. ас. Ваня Рангелова, д.м. – Катедра „Епидемиология и медицина на бедствените ситуации“ при Факултет по обществено здраве на Медицински университет – Пловдив);
  • Знания на студенти медицински сестри и акушерки за хигиената на ръцете като фактор за предаване на вътреболнични инфекции (Автори: доц. Росица Дойновска, К. Евтимова – Катедра „Здравни грижи“ при Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград);
  • Необходимост от повишаване на здравната култура за опазване на общественото здраве (Автор: гл. ас Милена Тодорова – Филиал Шумен на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна).

В броя могат да се прочетат актуални новини, свързани с дейността на БАПЗГ, продължаващото обучение и активностите на професионалистите по здравни грижи през третото тримесечие на 2023 г., както и международни новини.

Списание “Здравни грижи” е включено в Националния референтен списък на съвременните научни български издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН. Всички, които имат годишен абонамент за списанието (печатното издание или уеб варианта) ще получат по 15 кредитни точки според Единната кредитна система за продължаващо обучение на БАПЗГ.